Vinh danh Mặt trận Tổ quốc ta

Pô pơc\eh: Trúc Phương

Pô adôh: Anh Bằng – Grup Lạc Việt

Grup suang ABC – Grup Yang hrơi

Pô c\râo ba: Trọng Phước

Anih mă: HTV1

https://www.youtube.com/watch?v=oyDBjDNRPAc

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương