Jơnum lăi pơthâo 2 hơdrôm hră mŏng Khua git gai Ping gah Nguyễn Phú Trọng
Thứ sáu, 14:18, 01/03/2024 VOV/Siu H'Mai pơblang VOV/Siu H'Mai pơblang
VOV4.Jarai - Tlam tom brơi (28/2), ƀơi Hà Nội, Ping gah djŏp anom bruă kơnuk kơna pơphun Jơnum lăi pơthâo hơdrôm hră mơ̆ng Khua git gai Ping gah Nguyễn Phú Trọng. Mông Jơnum hơmâo pơtruh hăng 400 bih anih lăng amăng tivi laih anun hơmâo rơbêh 18.300 čô mơnuih ping gah jơnum hrŏm.

Lăi nao hơdrôm hră mơ̆ng Khua git gai Ping gah Nguyễn Phú Trọng kơ “Pơtrut gru grua gum pơgôp djuai ania, akŏ pơdong lŏn ia ta jai hrơi pơdrong sah, rơgơi, yâo mơ-ak” Ding kơna Ping gah, Khua Jơnum min djŏp djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam Đỗ Văn Chiến lăi rơđah: Hơdrôm hră anai kơtal 747 pok, hơmâo 3 črăn lăi nao tơlơi yôm biă mă kơ tơlơi pơtô djơ̆ hăng bruă mă sit nik, jing hră pơtô brơi kơ ƀing khua, mơnuih mă bruă amăng Jơnum min, djŏp gưl ping gah, anom bruă ping gah, khua mua ping gah, mơnuih ƀôn sang sem lăng, mă yua amăng tơlơi hơdip.

Hăng hơdrôm hră “Akŏ pơjing hăng pơđĭ kyar tơlơi pơtom hiăp hăng čar rơngiao mơ̆ng Việt Nam abih bang bruă, pơplih tui rơnuk phrâo, djă gru pơtom hiăp phun kram Việt Nam” mơ̆ng Khua git gai Ping gah Nguyễn Phú Trọng, Khua anih jưh - Khua sang bruă pơtom hiăp (Ding jum pơtom hiăp) Phạm Lan Dung brơi thâo hơdrôm hră jing tơlơi pơmin, tơlơi črâo bruă mơ̆ng Khua git gai Ping gah pơtô glăi mơ̆ng tơlơi hơmâo sit nik, pơƀuh tơlơi pơmin, lăng nao pơ anăp lăp djơ̆, git gai djơ̆, khut khăt, abih bang bruă mơ̆ng Khua git gai Ping gah hăng bruă pơtom hiăp mơ̆ng Việt Nam.

VOV/Siu H'Mai pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC