Nênhs jông hâux lưv jông hnuz 20-4-2023
Thứ năm, 14:40, 20/04/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Pox niêv tox siêz Yên Bái sir jos huôv tsar cêr uô nox

Ndaz ndơưv niêv pas đêx Thác Bà, niêv lâuk Đồng Thị Hiền nhoz thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tưz sơưr yênhx lix HTX tsiv uô xiv huv kôngz nuv Tây Bắc Hiền Vinh, muôs têx zav njês uô kruôr li njês rô, mương, chày, njês rúi nto bê...

          Chiê tuôv zênhv zoz qơưx sir zôngv cux xưk li muôz hâux lưv uô yax six trâu lênhx nênhs hâur HTX, niêv lâuk Hiền tưz truôx siêz yưv pênhr cxix luôk dây chuyền tsiv uô yiêz muôx qơư kra kruôr, meir kưr xiv huv, tuv por coar zav nox...Têx xiv huv zos HTX tsiv uô thâuv tưs cux kaz jông, tsi muôx tsơưr por coaz, tâu côngz jênhv taz por vêv xênhz zav nox, muôx mã vạch nriêr pâuz hâur pâus qơư tsiv uô thiêz tâu côngz jênhv xiv huv OCOP, viv li tâu chôngz lênhx nênhs njênhs njôngr sir zôngv. Niêv lâuk Hiền pheiz kênh: “Qir thơưx xiv huv njês pas Thác Bà tsi tâu muôx ntâu lênhx nênhs pâuz txos; hâux lưv sâu zuôr xiv huv mak njiz ntâu phêv liv. Đros hâux lưv yax mông lok xiv huv pêz tưz chox tâu têx xiv huv no muk têx qơư muôv muôs zav nox hur thiêz têx qơư muôv muôs hâur thiêz đrâuv tỉnh”.

          Huôv tsar cêr uô nox yênhx côngz đros trâur nuv kinh têr sik côngv, niêv lâuk Lương Thị Liên nhoz jos Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái puz pâuz, niêv lâuk tưz jênhv tâu têx cấp hội pox niêv li paz max lox hâur hâux lưv uô têx chính sách paz txưv, txeik pênhr tsov cưv, têx tsa zyênhx kriê cxaz, hlôngr yiêz KHKT...Nhiv no trâur nuv uô nôngz zuz, sik côngv đros tu zus buô zuôr greix, muôv muôs qir zuôv, chuôz zênhx uô kôngz nuv tso lok trâu niêv lâuk phênhv sâu yênhx puôk tsov đeiv iz shông. “Chiê huôv tsar kinh têr tsuv muôx pênhr, cur cux tâu têx cấp, têx nganhx tsov cưv, tiv zix zos hội pox niêv cux tưz paz cur tâu txeik pênhr chiê huôv tsar kinh têr”.

          Chiê paz pox niêv huôv tsar cêr uô nox, têx shôngk đhâu, Hội pox niêv huyện Yên Bình tưz heik cấp ủy, chính quyênx tiv phaz paz pox niêv cxaz chuôz têx lớp kriê cxaz choz KHKT li chos zuz têx zav tsoz chos jôngr nuv, chos thiêz tsoz phưz txir lưs jôngr lơưr ploz tsênhr VietGap...

          Krêz uô muôx chêx cuk Đề án “paz pox niêv huôv tsar cêr uô nox ntu 2017-2025” ntu đhâu, Hội liên hiệp pox niêv tỉnh Yên Bái tưz chox kriê têx cấp hội hâur tỉnh cxơưz tiês côngz xưv yax mông, vênhv tôngv, paz pox niêv huôv tsar cêr uô nox sâuv tiv phaz; cxơưz cxiz pox niêv huôv tsar têx trâur nuv tsêz chos, tu zus, muôv muôs, jix vuv muôv muôs...Thôngx cxix tsov cưv, paz txưv txos pox niêv pluôs, pox niêv tsi muôx txir sir jos huôv tsar kinh têr, huôv tsar kinh têr chuôz zis.

          Chêx cuk zos txos nhiv no, tưz muôx yênhx cxênhz lênhx pox niêv sâuv thax tsav tâu paz txưv thiêz huôv tsar yênhx côngz, paz têx pox niêv nhoz no tso siêz, sir jos huôv tsar uô nox, hla đhâu cêr pluôs, sir jos uô bluô nux./.

Đinh Tuấn-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC