Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz xiêz 09-3-2023
Thứ năm, 10:47, 09/03/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Qơư njênhs njôngr trâu chor nênhs trâus moz trưx phax

        Piz huôx tôngv txix hli 3/2021, Tsênhv qơư Ung bướu thiêz Y học hạt nhân-Tsêr kho moz Đa khoa tỉnh Lào Cai tsik so muôx chôngz nênhs nênhs moz, đros muôx nhos 80 lênhx nênhs trâus moz trưx phax nhoz hâur tsêr kho moz chiê kho moz iz hnuz. Uô muôx yưv ntâu kror phiv liv trâu nênhs sơưr thơưx sêiz car zos bác sĩ Tô Minh Hùng thiêz chor nênhs uô hâux lưv hâur tsêr kho moz.

Cux njiz ntâu kror phiv liv. Hâur ntu nhiv kruôr đhâu, pêz tưz thox cxov thiêz chiv chir thox cxov viv li cux sir jos uô tâu hâux lưv jông. Taz sik, txux chi lok moz trưx phax mak muôx lok six ntâu kror, pêz tưz muôx tâu iz kror tsưr ziv jông, co zos tsik so hêik tas nro chor bác sĩ đros nriêr pâuz. Viv moz trưx phax zos kho txix ntâu kror, thâuv phênhz tsênhz mênhx hâux lưv uô trâu yênhx lênhx bác sĩ, sik côngv siêz, thôngx ziv mak cxuô kror hâux lưv cux zuôr uô tâu jông xưz”.

Txix iz kror qơư zâu, tsik tâu truôx jông, txos nhiv no, Tsênhv qơư Ung bướu thiêz Y học hạt nhân Lào Cai tưz muôx cxuô chuôz zênhx  chiê paz trâu uô hâux lưv njuôk, kho moz thiêz tsoz phưz, iz shông paz kho tâu nzir 3-5 lênhx nênhs moz, nhiv kruôr no tưz piz chơưv kho txix têx tsưr ziv yiêz chiê hlôngr trâu têx tsưr ziv chơưv kho kuz cxôngx nzor.

Đros chor nênhs trâus moz hnhar, phiv liv, bác sỹ Tô Minh Hùng puôr lênhx tsưr tsix chiê sêiz shuôk, sik thav đros chor bác sỹ nhoz têx tsêr kho moz Trung ương li Việt Đức, Bạch Mai, tsêr kho moz E, 108…, đhâu co hêik chor nênhs txơưx tuôx trâu Lào Cai đros xưv lik chiê paz trâu sơưr đơưk pâuz tâu tsênhz thiêz muôx nzir txux chi đuô.

Sik côngv li no pak muôx tâu ntâu kror jông đuô, pêz tưz tâu nriêr pâuz, tâu thox cxov lok pênhr jos. Txix kror tsik tâu kriz uô tâu fêik kho nội soi txiêr plaz hnhur mak nhiv no pêz tưz uô tâu kror kỹ thuật no, cur zos nênhs kriz uô, đhâu co kriê trâu sơưr đơưk đros pâuz. Tas nro fêik kho txiêr siêz, têx kror moz cik txos trâuv, plaz cux tưz kriz uô fêik kho tâu 2-3 jiês ciês ntơưv tsênhv qơư”.

Hâur 2 shông đhâu, tưz muôx 8.000 ntâu lênhx nênhs moz trưx phax nhoz Lào Cai thiêz têx thax tsav iz ndis nriêr pâuz tâu qơư chiê njuôk, shuôk kho moz ciês ntơưv thax tsav qơư, paz cxênhx txuôs tâu ntâu six hơưv, nhiêx txiêx.

Cur cux cxơưx tiêk zos txiêr kror moz mak zuôr uô phiv liv txos tuyến giáp, tsuv nox hâuk yuôx tas siv nênhx. Taz sik thâuv muk njuôk shuôk moz, bác sĩ hêik kriê tiêk kho lơưr tsưr ziv yiêz mak cur tưz đăngk cir uô ciês. Đhâu fêik kho mak cur pov cux nox hâuk tâu thiêz thav luk tâu jông li kuz”.

Ziv muôx nzir six hơưv njuôk kho moz trâu chor nênhs moz, pâuz tsênhz tâu txos têx phiv liv txix moz trưx phax, bác sĩ Hùng thiêz chor nênhs đros uô hâux lưv hax zav pâuz tsênhv txos tsuv muôx txơưx jênhv lox đuô thiêz. Iz phênhv zos tso nênhs uô hâux lưv taz por huôx tôngv ntơưv tsênhv qơư, tix lâus thiêz sơưr đơưk tsênhv kriz uô tsưr ziv chiê njuôk shuôk, nriêr pâuz moz trưx phax tsik tas nhiêx txiêx hâur côngv thôngx. Nhiv no Tsênhv qơư tưz tsưr tsix uô huôx tôngv no ntơưv 4 kror qơư, zos Bắc Hà, Mường Khương, Sa Pa thiêz Bảo Yên. Iz huyện njuôk shuôk tâu muôx nhos 400 lênhx nênhs lok moz trưx phax mik, tuyến giáp thiêz qơư mok. Zuôr txos no zuôr sir jos njuôk shuôk moz trưx phax njưl, viv tsênhv tsênhz ntơưv tsênhv qơư chor nênhs trâus moz li no muôx nhos 35-40%.

Lơưr bác sĩ Hùng, kror zov chênhr nhiv no zos tsuv gra siêz txux chi, tsưr ziv tsoz phưz đas jos trâu pêx xênhv nhoz tox siêz, txix tsơưr pưx shưz, vêv xênhz txos trâu txux chi y têr. Chôngz lênhx nênhs trâus moz trưx phax taz sik cux tsênhv fênhx sir zôngv yuôx njuôz chiê chơưv kho, têx thâuv tsênhv uô nênhz kho thiêz uô muôx yưv ntâu kror cêr pôngz siêz lox hâur luz nênhx./.

(Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC