Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz xiêz 10-11-2022
Thứ năm, 11:13, 10/11/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Thâuv canr bôv, đangv viên zos lênhx nênhs uô ntêx nyuôk nhoz thax tsav tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs

          Xênhz zus thiêz hloz lox nhoz tỉnh Thái Bình, thâuv muk bộ đội tror lok tsêr shông 1968, zơưv Đinh Danh Phương tưz chox chuôz zis muk nhoz tox siêz Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thiêz thor uô hâux lưv ntơưv Nông trường quốc doanh yuôx njuôz Sìn Hồ ntơưv jos Mao Sao Phìn, xã Sà Dề Phìn. Đhâu ntâu shông uô côngz xưv, nông trường tsi uô hâux lưv lơưv thiêz, zơưv chuôz zis luz nênhx njiz ntâu phêv liv lok kinh têr.

          Txơưv li ntơưv, đros chênhz zênhv ntâu shông chos thiêz tsoz phưz zuk li chor yuôx, zơưv hlôngr tas nro chuôz zis li mênhv chêx muôx 2 hecta ntâu chiê chos Đương quy thiêz đẳng sâm. Thâuv chuôz zis li trâur nuv yuôx njuôz uô yênhx côngz, zơưv yênhx trus krêz đar chiê muôs, choz tsưr ziv chos, tsoz phưz trâu yênhx châuv ziv chuôz zis hâur thiêz đrâuv xã, đros mênhv chêx yênhx châuv hecta.

          “Cur chuôz zis txix thâuv ntêx txos nhiv no tsênhv tuôr tsês tâu hâux lưv chos yuôx njuôz. Cur pov tsoz chos no muôx chêx cuk kinh têr siêz. Cur tưz heik pox niêv thiêz tuz nhuôk sik đros uô, vênhv tôngv pox nhuôs hâur jos sik đros uô. Cur cux cungz nôngz, kriê tsưr ziv chos trâu pox nhuôs, nhiv no lok six ntâu ziv chuôz zis tưz cxuôv tâu yeiz pluôk. Ntâu ziv chuôz zis đhâu co tsênhv tuôx uô cur tsâus thiêz heik tiêk khov muôx hloz mak nhiv no chuôz zis zuôr tâu yêz meir, muôx tsêr jông nhoz, zuôr tâu meir jov...”.

          20 shông ntâu uô côngz xưv ntơưv Hội liên hiệp pox niêv huyện Sìn Hồ zos bâuv co shông niêv lâuk Chẻo Thị Hà, nhoz thị trấn huyện Sìn Hồ uô zuk mênhx cxưx li hâux lưv uô yuôx njuôz. Nhiv no zos CHủ tịch hội, niêv lâuk ziv muôz siêz lênhx nênhs sơưr thơưx li chinhz yênhx txơưx jênhv “Heik tâu tsuv uô tâu”, chiê zos đeiv iêr chi cax luk trâu hội viên pox niêv tas nro huyện. Niêv lâuk Chẻo Thị Hà heik:

          “Cê zos lênhs tov thiêz zos cán bôv, đangv viên, uô ntêx thâuv krêz uô txos Hội viên pox niêv lok huôv tsar kinh têr mak zuk tsuv zos lênhx nênhs uô uô ntêx. Đrâuv hâux lưv uô nhoz chiz coaz têz qơưk mak cur cux huôv tsar cêr uô nox txix tiv phaz li têx muôx jos. Đros tox siêz huyện Sìn Hồ chos tsoz chos tưs cux lax chos tâu, tsuôk chos tâu yuôx njuôz. Chênhr viv li mak cur truôx siêz uô qơư nzuôr chêr txix yuôx njuôz. Qơư no tâu 2 jiês hlôngr yiêz, kho đuô thiêz txos nhiv no tưz đar thiêz jông đuô”.

          Đảng bộ huyện Sìn Hồ nhiv no muôx 4 cxênhz ntâu lênhx đangv viên, xênhz huôx ntơưv 59 tsưr tsix, cơ sở Đangv. Zơưv Hoàng Thọ Trung, Bí thư huyện ủy Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu puz pâuz: khov muôz siêz cán bộ, đangv viên li chinhz yênhx txơưx jênhv, têx tsưr tsix đangv tưz yax six chiv chir hlôngr yiêz. Yênhx tix co tâu khav tênhv thâuv shông 2021, tas nro huyện muôx 659 ziv chuôz zis tax bê “Nôngx mênhx txơưx tsiv uô kinh doanh”, 140/185 jêx jos, khu phố tax vênhx huôv; 79% ziv chuôz zis tâu côngz jênhv chuôz zis vênhx huôv.

          “Txơưx jênhv tsuv zos đeiv iêr chi cax luk chiê sđ cơưv shâuv uô lơưr muôx têx hlôngr yiêz, tiv zix zos nhiv no chor cán bộ, đangv viên hluôk cux tâu cxơưz tiês, chuôz tsar cxaz chuôz hâur Đangv. Hâur co muôx  ntâu lênhx đangv viên hluôk sir jos uô jông cêr chei thiêz muôx têx tsưr ziv xar tơưv jông lok huôv tsar kinh têr, tiv zix zos kôngz jôngr nuv. Cán bộ đangv viên sik đros cơưv shâuv huyện no đros huyện txơưr, xã no đros xã txơưr, chiê muôx tsưr ziv uô bluô nux jông sâuv zuk têz qơưk”.

          Cán bộ tưs, phongz yaox co, chinhr txix iz lênhx cán bộ, đangv viên li têx sir jos uô ntêx nyuôk nhoz Sìn Hồ heik taz, tỉnh Lai Châu heik cxuô tưz uô tsôngv box ziv njênhs njôngr cấp ủy, chính quyênx. Đhâu co, chuôz cxaz cêr niêv côngv siêz, thôngx ziv, iz siêz uô muôx chêx cuk têx jênhv vưv chính trị, huôv tsar KTXH nhoz tiv phaz./.

(Khắc Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC