Phênhv Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 21-4-2022
Thứ năm, 13:52, 21/04/2022

Lưx lươngv sêiz car uô ntâuz ntơưr công an Điện Biên li têx hâux lưv uô tâu jông

11 six iz tas hmo, chor canr bôv phongx Ntâuz ntơưr Công an tỉnh Điện Biên cux tsênhv sir jos kho đuô danh chỉ bản, têx ntâuz ntơưr, nriêr pâuz, cungz xor mông, ntâuz ntơưr. Hâur phòng muôx lok six ntâu chor tủ trâu yênhx yôngx ntâuz ntơưr xor mông lok lênhx tiz nênhs, xor mông nênhs phamv cxâuv đros ntâu zav xor mông zov chênhr txơưr đuô. Trung tá Đặng Thế Lai, canr bộ Phongx Ntâuz ntơưr Công an tỉnh Điện Biên puz pâuz:

“Nhiv no pêz tsênhv sêiz car muôx 38.000 ntâu kror ntâuz ntơưr thiêz uô hâux lưv nriêr pâuz xor mông trâu têx taz viv nghiệp vụ muôx 66.000 ntâu jiês. Tưz cungz tsênhz mênhx 2.000 ntâu xor mông phưx vưv trâu côngz xưv phax, tar, tsav txênhz xưv lik chor nênhs uô cxâuv”.

Trung tá Trần Đình Vương, Đôiv Tsaz phòng Ntâuz ntơưr Công an tỉnh hêik pâuz: yênhx kror xor mông lok hnuz nhôngs xênhz zus, qơư nhoz, cxuô kror jênhv pâuz tsênhz lok yênhx lênhx nênhs; yênhx kror muôx tsês chiê ntơưv qơư hâur yênhx txuz anr đros ntâu zav xor mông txơưr đuô…đhâu thâuv tâu têx taz viv uô hâux lưv sâu tsês zuôr tâu muôz lok nriêr pâuz đros têx xor mông tưz muôx tâu tsês chiê ntơưv no chiê nriêr cov pâuz tâu tsênhz mênhx đuô.

Hâur ntâuz txuz anr, tiv tsuv nriêr pâuz cov sêi chiê xav jênhv tsênhz mênhx lênhx nênhs, txơưv tiêk tsik zos taz viv uô têx hâux lưv zov chênhr, taz sik chor canr bộ uô hâux lưv nriêr pâuz no cux tsuv muôx njêx muôs ciês chiê uô hâux lưv thâuv tâu hu txos, tsik xav đruôz hnuz, hmo ntux, lok nas lok zos yar ntux cuz sor chiê nzor piêr trâu chor taz viv uô hâux lưv, Công an cxuô taz viv, thax tsav qơư hâur thiêz đrâuv tỉnh pâuz. Têx thâuv mak ntâu xor mông zuôr xar jông xưk iz zav, tsik uô jông sêiz shuôk mak cux zuôr uô tâu zuôv cêr, uô muôx yưv têx phiv liv hâur hâux lưv. Chênhr viv li, tsuv uô jông uô, sêiz shuôk taz sik cux tsuv uô cov sêi đrơưv, truôx jông yênhx kror hâux lưv. Trung tá Trần Đình Vương hêik:

“Hâur ntu đhâu, phongx Ntâuz ntơưr tưz hêik pâuz lok six ntâu têx xor mông phưx vưv trâu côngz xưv qênhz yuôx, xưv lik. Iz zav li hnuz 4/1/2022 nhiv kruôr đhâu tưz hêik pâuz sêi xor mông trâu Phongx Cảnh sát qênhz yuôx nênhs phamv cxâuv lok zax zênhz chiê sêi đrơưv cxov tâu Hà Đức Anh tov kaz 28 shông khiêr gâuv”.

Xav iz shông, lưx lươngv Ntâuz ntơưr Công an tỉnh Điện Biên txêik tâu têx taz viv hâur thiêz đrâuv tỉnh li yênhx puô cxênhz jiês hêik pâuz cov nriêr pâuz, sik thav têx xor mông lok cxuô lênhx nênhs chiê phưx vưv trâu côngz xưv qênhz yuôx, ruôr têx txuz anr. Shông 2021, taz viv tưz txêik jênhv, nriêr pâuz xar muôx 125.000 jiês cov hêik pâuz, xav jênhv (ndê xar muôx 120% pir li shông 2020), zos têx xor mông cik txos côngz xưv tsav txênhz, phax tar chor nênhs uô cxâuv, tsik chiê kênhz, uô tsik tiêr; đăngk cir yiêz xar muôx 9.000 ntâuz ntơưr (ndê 95% pir li shông 2020). Txix co tưz ndar six hơưv thôngz sâu, uô bê ntơưr chor nênhs uô cxâuv, tuz saz tuz nhiês, huôz nox, zuôr muôs zax zênhz, chor nênhs tsuv zok cxov, nênhs fêv zuôr muôs lênhx nênhs, paz trâu công an têx taz viv, thax tsav qơư hâur thiêz đrâuv tỉnh tsav txênhz tâu truôx jông chiê tir tar chor nênhs fêv.

Thượng tá Vũ Xuân Hùng, Trưởng phongx Ntâuz ntơưr Công an tỉnh Điện Biên puz pâuz:

“Chiê uô cov tâu jông têx hâux lưv tâu choz hâur ntu zuôr txos, pêz zuôr gra siêz tsơưr lươngv pênhr jos chie tax tâu têx jênhv vưv phưx vưv trâu côngz xưv hâur qênhx shênhx yiêz. Tsêx trung paz trâu hâux lưv lok xor mông cov tsênhz mênhx, ndar six hơưv tax tâu zoz qơưx côngz xưv tsav txênhz phax tar nênhs phamv cxâuv thiêz têx cơ quan, tsưr tsix, tiz nênhs li zoz qơưx”.

Cux lax hêik tâu tas chor lưx lươngv sêiz car, uô têx ntâuz ntơưr li hêik co têx phiv liv njiz trâus sâuv hâux lưv por vêv ngaz tuk Têz qơưk, tuôr truôx ngaz tuk xar hôiv. Đros tuôr tsês chiê têx sôr, ntâuz ntơưr, đuôz chiê paz trâu cxuô kror hâux lưv li co, lơưr tưz paz nriêr pâuz thiêz hêik tơưv tâu têx kror tsênhv tsênhz chiê phax tar chor nênhs fêv, paz txo grêk têx kror phiv liv tsik jông hâur luz nênhx côngv thôngx./.

(Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC