Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-01-2024
Thứ bảy, 15:49, 13/01/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13-01-2024

Tsôngv box Lai Châu tuôr tsês jông têx txux chi vênhx huôv heir nênhs tsơưs tsi chiê pôngz plox

                Câu lạc bộ hu gâux Then-ntâuk trax tính nhoz xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu) têx jiês cơưv shâuv sênhr chêr hu gâux, ntâuk trax ntâu shông lok no cux uô đreiv 3 jiês iz ciêz. Co zos câu lạc bộ por hưv, tuôr tâu tsês heir nênhs Poz Ziz ntơưv qơư ntâu txux chi vênhx huôv jông tsi chiê pôngz plox.

             Zơưv Lò Văn Chơn, seiz car Câu lạc bộ heik: Txix tsưr ziv, siêz nhiêv heir nênhs têx txux chi vênhx huôv, suôz gâux then thiêz trax tính, têx lênhx nênhs hâur câu lạc bộ ziv hnuz ziv tsar ndê chôngz lênhx ntâu tus jux juk. Đhâu zuôr xar 17 shông nthuôr uô têx txux chi co, txos nhiv no, câu lạc bộ tưz muôx zuôr xar 30 lênhx, 2 paz hluôk, lâul nênhs muôx hur si pox niêv txir nênhx nthuôr uô lov jêv. “Pêz câu lạc bộ xênhz huôx tsi so, viv têx suôz cưr cxiêx, gâux then thâuv tưz zuôr tsuv muôx. Nhiv no pêz tsênhv đros sơưr đơưk hâur câu lạc bộ sir jos huôv tsar nthuôr uô cov jông đuô thiêz, xar tơưv nzir têx txox cưr cxiêx txơưr đuô chiê heik đros trâu suôz gâux then, trax tính. Luôs hâux lưv uô co tsênhv tâu pêz seiz lax chiê ziv hnuz ziv nthuôr uô tâu jông đuô”.

                  Xã Mường Cang, huyện Than Uyên zos nênhs Poz Ziz Đuz nhoz Tây Bắc li qơư tuôr tsês tâu ntâu têx txux chi vênhx huôv jông tsi chiê pôngz plox. Txơưv hla đhâu ntâu phiv liv, cêr txov taz sik tsôngv box nhoz no cux sir jos tuôr tâu chiê têx txux chi vênhx huôv thâuv nzor li: Txux chi nthuôr uô lov jêv, uô tsêr nhoz, ntênhs hội, chei txi côngv, chuôz zênhx phưx vưv uô liêx têz, xênhz huôx.....

               Zơưv Nguyễn Tự Trọng, Chủ tịch Ủy ban xã Mường Cang heik pâuz: Hâur ntu đhâu, Mường Cang tưz tso tơưv ntâu Nghị quyết, tsưr ziv, cui tinhv chiê por hưv, tuôr tsês heir nênhs tsơưs têx txux chi vênhx huôv tsi chiê pôngz plox li: Canr bôv uô hâux lưv hâur xã, cưk kriê ntơưr hâur têx tsêr cơưv sâuv thax tsav tsuv hnar zuk heir nênhs li tsôngk tril yo lok hnuz tiv 2 hâur niêx ciêz; hâur xã têx jiês cơưv, cux li têx tsaz yênhx cơưv, njiz njêx muôs hâur hnuz ntênhs, hnuz chiv nhênhv....puôr lênhx hnar tsôngk yo heir nênhs tsơưs. Đros trâu têx li heik co cux tsưr tsix uô đreiv têx txux chi vênhx huôv, cêr lov jêv uz no: “Hâur 2 shông ntâu đhâu xã tưz muôx đreiv 13 paz nthuôr uô cêr lov jêv nhoz cxuô jêx jok chiê sênhr chêr uô lov jêv tsi so thiêz 2 câu lạc bộ ntâuk trax tính, hu gâux then. Xã cux tưz fuô kriê txos cxuô luz tsêr cơưv, iz tsêr cơưv cxiv tsa iz qơư chiê piêr kriê tsôngv box ntơưv qơư têx txux chi vênhx huôv jông. Yênhx lix têx câu lạc bộ shux xênhz nhoz têx tsêr cơưv chiê nthuôr uô lov jêv trâu thâuv tsêr cơưv, ntơưv qơư muôx jiês cơưv uz no...”.

              Pos Lê Thị Kim Ngân, Phưv Bí thư Thường trực Huyện ủy Than Uyên heik pâuz: Huyện lok six moz siêz txos cxiv uô đuô, por hưv thiêz tuôr tsês 4 heir nênhs li: Poz Ziz, Hmôngz, Poz Thơưx, Cho têx txux chi vênhx huôv. Txos nhiv no huyện tưz yênhx lix Ban chox kriê 4 tổ lês uô têx hâux lưv co; 8 ban chox kriê uô nênhx vênhx huôv nhoz thax tsav tsôngv box Hmôngz, muôx đreiv 13 paz tuz nxeik hluôk nthuôr uô cêr lov jêv; cxiz cxuô xã, thị trấn yênhx lix têx câu lạc bộ vênhx huôv..... “Pêz tưz cxiv uô đuô 4 ntênhs hội yênhx côngz, hâur co muôx nênhs Poz Ziz đuz 2 ntênhs hội, nênhs Poz Thơưx iz ntênhs hội, Hmôngz iz ntênhs hội. Đros trâu têx li heik no, pêz cux cxiv uô tâu 4 qơư vênhx huôv, đhâu co tror uô đuô têx txux chi jông li: Cxiv uô tsêr nhoz, txux chi vênhx huôv, cêr uô si lov jêv, têx chuôz zênhx phưx vưv uô liêx têz...”.

                Zơưv Trần Mạnh Hùng, Phưv Gím đốc Sở Vênhx huôv, thêv thao thiêz ju lix tỉnh Lai Châu heik pâuz, iz chas tsưx phưv, tuôr tsês tsôngv box têx txux chi vênhx huôv, Tỉnh ủy Lai Châu tsênhv tso tơưv Nghị quyết lok por hưv, tuôr tsês chiê cxuô heir nênhs li txux chi vênhx huôv jông tsi pôngz plox. “Tỉnh cux tưz tso tơưv Nghị quyết lok por hưv, tuôr tsês heir nênhs tsơưs têx txux chi vênhx huôv reik đros huôv tsar ju lix thiêz nhiv no Nghị quyết co tsênhv tâu cxuô cấp, cxuô ngênhx sir jos fuô uô cov tâu tsưr ziv xar. Iz cxiê xiv huv lok huôv tsar vênhx huôv đros trâu huôv tsar ju lix nhiv no cux tâu cxuô thax tsav qơư moz siêz txos, lar heik zos huôv tsar ju lix côngv thôngx nhoz iz cxiê suôv qơư”.

               Phưv Giám đốc Sở vênhx huôv, thêv thao thiêz ju lix tỉnh Lai Châu cux heik pâuz, txos nhiv no Lai Châu tưz muôx 5 di sản vênhx huôv jông cấp têz qơưk, co zos nênhs Poz Ziz txux chi đhiê pax vuôk xòe, sik truz hluô; nênhs Cho ntênhs hội Tủ Cải, nênhs Hmôngz ntênhs hội gruôv tox thiêz nênhs Lự txux chi uô pax ntâuz xơưs tsôngk tril yo. Ntâu phôngz cxưx, txux chi jông, têx ntênhs hội, chei đaz kruôs, lul heik, ntơưr sâu, tsôngk tril yo hnar, txux chi sênhr chêr đhiê uô si lov jêv....cux tưz thiêz tsênhv tâu por hưv, huôv tsar, chiê ziv hnuz ziv muôx cxuô heir nênhs Việt Nam ntâu zav txux chi vênhx huôv jông./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

 

 

Muôx ntâu zav pax jông jav nhoz sâuv trôngz Pha Đin

           Nhoz sâuv hâur trôngz Pha Đin, qơư du lịch Pha Đin Top jông jav hâur thax tsav jôngr muôx ntâu pax txir đuôx, pax mai anh đào tơưs lok six jông gâux.

            Hâur chor pax no, chor pax đỗ quyên, paz chêx, hồng, cẩm tú, pax nôngz hli… cux tâu tsôngv kruô lok six nhiêv. Trần Ngọc Quang, nhoz quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phêiz kênhx: “Hnuz no cur tuôx muk đhâu trôngz Pha Đin njiê pov tâu cxuô kror jông muôx ntơưv no mak zos iz kror lok six shir phaz. Pax anh đào ntơưv no cux tơưs lok six jông gâux, thiêz tơưs lok six ntâu. Tâu tuôx njiê pov li no mak cur shir phaz hênhr. Tror muk mak cur zuôr heik trâu têx fôngx zưs sơưr đơưk pâuz lok cxuô krỏ jông jav muôx ntơưv no chiê lơưr tuôx ndis shuôk, uô si”.

            Lơưr pos Bùi Hoài Linh, Phưv Giám đốc HTX Du lịch Pha Đin, xar Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tâu yênhx lix txix shông 2018, đros tsưr ziv zos uô kôngz nuv đros uô du lịch, HTX lok six sir jos paz uô cov muôx tâu têx qơư jông jav trâu tsôngv kruô, tiv zix zos têx pax, tơưs lơưr chêix thiêz têx zav tsoz chos huôv tsar tâu truôx thiêz ntêr chiê tsôngv kruô ndis shuôk, uô si. Chor ntông thiêz pax tâu chos trơưk têx cêr uô trâu têxqơưk no hax zav jông gâux đuô.

              Pir li têx shông đrav ntêx, pax txir đuôx shông no tơưs nzor đuô 1 hli, viv li tsôngv kruô cux tuôx ndis shuôk, uô si nzor đuô, ciês hâur 2 ciêz nhiv kruôr đhâu, tưz muôx zuôr xar 1.000 lênhx kruô tuôx ndis shuôk, uô si ntơưv no: “Qơư Du lịch Pha Đin Top zos kror qơư siêz tiv zix ntơưv trôngz Pha Đin, kror qơư no muôx qiv hơưv huv đros chiê huôv tsar chos têx pax nhiêv qơư txiêk, thiêz no cux zos iz kror jông muôx nhoz têxqơưk Du lịch. Ntơưv no tâu chos lok six ntâu zav pax, xưk nhiv no tsênhv muôx pax anh đào, pax ndêiv tox, pax jâuz… đuô li tsênhv muôx ntâu zav pax txơưr li pax buôs, pax cúc sik hlôngr lơưr chêix tsik so”.

             Sêiz njiê pov tâu cxuô zav pax muôx nhoz thax tsav qơư jông jav no, trôngz Pha Đin tưz zos yênhx qơư ndis shuôk, uô si jông trâu tsôngv kruô nhoz cxuô qơư thâuv tuôx ndis shuôk uô si txos Sơn La thiêz Điện Biên Phủ./.

Trấn Long-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC