Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 2-2-2023
Thứ năm, 10:58, 02/02/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 2-2-2023

Yên Bái zuôr xar iz đraz six cxiv gra siêz cêr uô nênhx jông trâu pêx xênhv

Hâur têx shông xuz thơưx hâur six cxiv, tỉnh Yên Bái tưz zênhx max tso tơưv thax tsav qơư ntâu nghị quyết, đêx anr, tsênhv chei huv đros cxuô luôs hâux lưv li: Kinh tế, vênhx huôv, xã hội, tênhx qơư….. Iz chas ntơư, niêx shông, Tỉnh ủy Yên Bái puôr lênhx tso tơưv tsưr ziv “choz hâux lưv, xiv huv” thiêz đas cir zuôr”, phênhz côngz tsênhv tsênhz trâu yênhx ngênhx, yênhx suôv qơư, cơ quan, taz viv hâur tỉnh lok sâuv uô lơưr têx tsưr ziv, hâux lưv huôv tsar kinh tế-xã hội cux iz zav li gra siêz cêr uô nênhx jông trâu pêx xênhv. Đhâu ntơư, yênhx ngênhx, yênhx thax tsav tsuv xav tinhv tâu têx faz tsưr ziv cê uô zênhx max, cê tâu ntêr, tsênhv tsênhz, trơưk tsưr ziv xar. Zơưv An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình heik pâuz: Đhâu fuô uô têx tsưr ziv tsênhv tsênhz, txos nhiv no pêx xênhv hâur thax tsav cêr uô nênhx jông tax 63% ntâu:“Hâur têx tsaz yênhx, tsưr ziv huôv tsar kinh tế-xã hội, taz por côx phax, truôx tuk qơư nhoz, thâuv tưs tưz tsuv uô đros têx hâux lưv, tsưr ziv chiê gra siêz cêr uô nênhx jông trâu pêx xênhv, uô huv đros pêx xênhv siêz. Tiv 2, canr bôv, đảng viên uô têx hâux lưv, lar heik zos canr bôv hâu nov lox mak thâuv tưs tưz tsuv sir jos gra siêz txux chi tsưr ziv, txơưx jênhv lês uô hâux lưv chiê uô tâu jông cxuô luôs hâux lưv zok muôz, huv đros pêx xênhv”.

Xav tinhv gra siêz phênhv sâu tâu trâu pêx xênhv, tsi tiêk cxuz cêr yeiz pluôs, tsênhv sir jos uô bluô nux zos iz hâur têx hâux lưv zov chênhr chiê pêx xênhv luz nênhx tsâu sor, vav mênhx đuô, 2 shông đhâu, Yên Bái tưz uô uô cê ntâu tsaz yênhx, dưv anr chiê tsôngv lax pêx xênhv tâu buôk ti txos têx pênhr txeik, cux iz zav li tsưr ziv yiêz chiê huôv tsar uô lax luôv. Shông 2022, têx ziv chuôz zis pluôs hâur tas nro tỉnh txo grêk 5% ntâu, đhâu tsưr ziv tso tơưv. Chor chuôz zis bluô nux muôx phênhv sâu tâu ntâu, nhoz tox siêz Yên Bái cux muôx tsi tsơưs lênhx bluô nux khov chos jôngr, chos ciêv fix, tu zus tsiêx cxu…. Zơưv Xâur Xênhv Zax, heir nênhs Hmôngz nhoz jok Sài Lương 3, xã An Lương, huyện Văn Chấn shir phaz heik pâuz: Khov chos ciêv fix, tsôngv box nhoz no puôr lênhx muôx luz nênhx tsâu sor, vav mênhx:“Ciêv fix tâu gri, ziv chos uô tâu ntâu mak ziv muôx phênhv sâu siêz. Zos sir jos khưr, moz siêz chos thiêz tu mak zênhx uô tâu yênhx côngz xưz”.

Hâur ntu fuô uô têx luôs hâux lưv heik sâuv, nhoz Yên Bái tưz muôx iz cxiê tsưr ziv uô jôngg, xiv huv tsênhv tsênhz li: 100% jêx jok cxiv tsa tâu 500 ntâu câu lạc bộ “chuôz zis tsâu sor, muôx luz nênhx jông”; trâur nuv “jok truôx tuk, tsi muôx têx cuz nxor” ntơưv têx thax tsav tox siêz cux tâu fuô uô siv, gra lok têx jông; ngênhx y tế fuô uô phôngz yaox sik tưr “bác sĩ moz siêz lês uô hâux lưv chơưv kho moz gênhk, lênhx nênhs moz shir phaz” nhoz tas nro chor qơư y tế; canr bôv, công nhân viên têx cơ quan, taz viv cux sik đros cxiv tsa qơư uô hâux lưv hur jông, truôx tuk…..

Hâur ngênhx zoz zux, zơưv Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở zoz zux tỉnh Yên Bái heik pâuz, đhâu cxơưz tiês phôngz yaox sik tưr cxiv tsa “tsêr cơưv truôx jông”, “lớp cơưv sor si”, txos nhiv no, tas nro tỉnh tưz muôx 165 tsêr cơưv uô tâu trơưk li tsưr ziv co:“Ngênhx zuôr tror fuô kriê cxiv tsa tsêr cơưv truôx jông; uô trơưk phôngz yaox sik tưr thik “Cưk kriê hlôngr yiêz txux chi tsưr ziv-tsêr cơưv truôx jông” thiêz têx nhuôs shux xênhz gruôs tuôx cơưv ntơưr hâur niêx hnuz”.

Đhâu 2 shông fuô uô trơưk Đại hội Đảng bộ tỉnh jiês tiv 19 li Nghị quyết, suôx câuv shông 2022, đhâu qênhz shuôs, ntâuk grê pêx xênhv hâur thax tsav tỉnh têx cêr jông siêz, thôngx ziv tso pov, muôx zuôr xar 63% pêx xênhv jông siêz; đhâu tsưr ziv tso tơưv 1% ntâu. Hâur shông 2023, zuôr sir jos cov uô tâu luôs hâux lưv co tax 63% ntâu thiêz txos kaz six cxiv, tsar ndê 15% pir li hâur six cxiv./.

                                                              (Đinh Tuấn-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

Hâur shôngk shông yiêz muk njiz lênhx pox niêv Giám đốc HTX côngv thôngx Cho, huôv tsar uô nox txix têx zav yuôx đrox njuôz ntơưv qơư nhoz

“Thâuv co mak luz nênhx txov nhêv hênhr, hmo ntux tsuv êr mê nhuôv sâuv đraz kâuv chiê muk muôs hax huv trâu kruô du lịch, đruôz hnuz mak muk uô hâux lưv chox tsôngv kruô muk ndis shuôk jêx jok, taz sik yêiz pluôs cux fênhx six đros đrêiv. Cur tsik so xar tiêk tsuv uô li chak cov yênhx hmo thiêx tsik tsuv muk muôs hax huv trâu tsôngv kruô li co, thâuv chor kruô tuôx trâu Sa Pa. Cur tưz cuêz tênhv nhoz ntơưv jok Cho chiê muôz zuk chor yuôx njuôz no lok phưx vưv trâu tsôngv kruô chiê lơưr đa hêir nênhs Cho liêz têx yuôx đrox njuôz no, thiêz cux zos chiê paz tâu trâu chông lênhx pox niêv muôx luz nênhx li zuk cov tsik yuôx txov nhêv”.

Co zos niêv tix Tẩn Thị Mẩy, lênhx pox niêv Giám dốc HTX côngv thôngx Cho liêz, jok Tà Chải, xar Tả Phìn, thị xar Sa Pa, tỉnh Lào Cai li têx luk hêik pâuz lok qir tiv paz trâu niêv tix sir jos kriz uô tsưr ziv uô nox chiê paz txo grêk yêiz pluôs. Đhâu ntâu shông sir jos khưr uô nox, niêv tix tưz sêiz lax đros chuôz zis yưv pênhr kho đuô vax tsêr chiê uô dịch vụ đa hêir nênhs Cho liêz li têx cuô yuôx đrox njuôz phưx vưv trâu tsôngv kruô ciês ntơưv zuk chuôz zis luz tsêr. Tsôngv kruô ziv hnuz ziv tuôx chôngz đuô. Niêv tix Mẩy pov tiêk no zos kror chiê cê phưx vưv tsôngv kruô tuôx đa têx cuô yuôx đrox njuôz, cê paz piêr trâu sơưr đơưk pâuz txos hêir nênhs Cho liêz Sa Pa li chor yuôx đrox njuôz, ho paz tâu trâu chôngz lênhx pox niêv hêir nênhs Cho hâur jok muôx nzir phênhv sâu, tsik tsuv muk uô jos, muk khưr ntâu, nhiês cêr muk uô nox đhâu ntus đriv tsik zos chêi. Shông 2015 HTX côngv thôngx Cho liêz tâu yênhx lix, niêv tix Mẩy zos Giám đốc, đros muôx 7 lênhx pox niêv nhoz xar Tả Phìn cxaz chuôz chiê muôx nzir ntâu yuôx đrox njuôz thiêz huôv tsar chor yuôx đrox njuôz lơưr hêir nênhs Cho liêz tex tsưr ziv cxôngx nzor.

Chor shông xuz thơưx, HTX côngv thôngx Cho liêz nhiv kruôr kriz uô yuôx chiê râuz đa thiêz dịch vụ đa têx cuô yuôx đrox njuôz no xưz. Chôngz lênhx kruô đhâu thâuv sir zôngv dịch vụ, tưz nus chiê zuôr chor hax huv uô txix chor yuôx đrox njuôz no chox muk đa. Đhâu sêiz lax, niêv tix Mẩy đros chor thành viên tưz cuêz tênhv zok nriêr tsưr ziv uô nzir têx yuôx no chiê muôs. Nhiv no HTX tưz uô tâu yênhx côngz 4 kror hax huv zos: Hax huv đa cuô yuôx đrox njuôz; Hax huv chiê tsâu co tơư; hax huv yuôx tsâus plâuz hâu… chor hax huv no tsênhv tâu nênhs zuôr ntâuk gri siêz, gri muôs huv đros. HTX côngv thôngx Cho liêz li chor hax huv yuôx đrox njuôz nhiv no tưz tâu muôs ntơưv ntâu tỉnh, thành hâur tas nro têz qơưk li: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, thiêz muôs muk trâu têz qơưk Úc, Canada, Sinhgapo. Zos tsôngv kruô sir zôngv chor hax huv txix yuôx đrox njuôz ntơưv no, zơưv Rasguma, lênhx kruô tuôx txix têz qơưk Pháp lok six shir phaz thiêz lok six njênhs trâu HTX côngv thôngx Cho liêz li chor hax huv thiêz njênhs tiêk chor hax huv no zuôr tâu muôs txos ntâu thax tsav qơư thiêz tâu chôngz lênhx nênhs pâuz txos đuô:“Thâuv cur tuôx đa đêx ntơưv no, cur đa ciês tsoz chùa dù, cur pov muôx lok six ntâu txơưr txar, cur pov zuk muôx jos đuô. No zos iz kror lok six jông trâu pox nhuôs chor hax huv, pêz njênhs tiêk chor hax huv no zuôr tâu ntâu luz têz qơưk pâuz txos thiêz zuôr ntâu đuô”.

Đros yênhx lênhx xar viên li phênhv sâu txix 5-6 triệu đêiv iz hli, shông 2022 HTX li phênhv sâu tax tâu muôx 2,7 tiv đêiv. Niêv tix Tẩn Mẩy Líu, jok Tà Chải, xar Tả Phìn, thị xar Sa Pa, tỉnh Lào Cai puz pâuz: txơưv tiêk muôx ar têz taz sik thâuv ntêx no chuôz zis tsuôk pâuz chos blêx, poz cưk, kok ntông… phênhv sâu tâu kik, chuôz zis lok six txov nhêv. Txix thâuv tâu niêv tix Mẩy kruôz kriê kỹ thuật chos, tu thiêz sâu đê chor yuôx đrox njuôz, niêv tix tưz muôx nzir ntâu chênhz zênhv, thiêz muôx hâux lưv uô truôx tuk ntơưv HTX côngv thôngx Cho liêz:“Txix thâuv cxaz chuôz HTX mak cur muôx hâux lưv uô truôx, phênhv sâu iz hli cux tâu txix 5-6 triệu đêiv. Khov co, cur thiêz chuôz zis cux muôx nzir nhiêx txiêx txoz cxơưx trâu luz nênhx; đuô thiêz, uô hâux lưv ntơưv no tâu njiz chôngz lênhx kruô cur cux cơưv shâuv tâu ntâu kror. Nhiv no cur tsik thav muk muôs têx hax huv trâu cxuô kror qơư lơưv”.

HTX côngv thôngx Cho liêz nhiv no tưz huôv tsar tâu muôx 160 lênhx thành viên uô ciês hâux lưv hâur HTX, 150 ntâu lênhx thành viên cxaz chuôz sik côngv chos yuôx đrox njuôz sâuv thax tsav xar Tả Phìn thiêz iz cxiê thax tsav nhoz iz ndis đros tas nro đar muôx 100 ntâu héc ta. Chiê uô tâu jông thiêz muôx cxaz nzir phênhv sâu trâu chor pox niêv sơưr đơưk, niêv tix Mẩy đros chor thành viên HTX côngv thôngx Cho liêz tsênhv jux juk huôv tsar nzir chor hax huv yuôx đrox njuôz chiê phưx vưv trâu tsôngv kruô hâur têz qơưk Việt Nam thiêz muôs muk trâu ntâu luz têz qơưk txơưr.

Txix HTX côngv thôngx Cho liêz li têx uô tâu yênhx côngz co tưz tâu Tsênhv qơư huôv tsar Doanh nghiệp Jêx jok Việt Nam (VietID) paz. No cê zos taz viv paz, phêiz kênh chênhz zênhv cux xưk li zok nriêr qơư muôs, kruôz kriê huôv tsar côngz bê trâu chor hax huv, cux xưk li paz pênhr nhiêx trâu chor thành viên. Pos Đinh Thị Ánh Tuyết, nênhs paz hêik pâuz Tsênhv qơư huôv tsar doanh nghiệp jêx jok Việt puz pâuz: “Tiv li chak pêz xêir tsov lơưr, viv đros lơưr zos muôx tas nro iz côngv thôngx li co, thiêz muôx chôngz lênhx pox niêv đros lơưr uô thiêz. Đros niêv tix Mẩy zos iz lênhx pox niêv lok six sir jos, niêv tix cux muôx siêz nhiêv, xar paz trâu chor pox nhuôs sơưr đơưk thiêz”./.

                                                          (Thiều Nghiệp-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC