Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 22.6.2024
Thứ sáu, 15:41, 21/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Nênhs  Tày, Nùng nhoz Cao Bằng ntênhs phêv thor ntux yar, ntux nas

          Uô ntêx thâuv txos trâu chiv cheix yiêz, pos Ma Thị Hảo, tsar jos Tri Phương, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đros tsôngv box hâur jos bax cxuô luôs hâux lưv trâu “Ntênhs thor ntux yar, ntux nas”. Pos Hảo puz pâuz chiê tsưr tsix hnuz ntênhs, pox nhuôk hâur jos zuôr sik seiz lax, pheiz côngz hâux lưv uô tsênhz mênhx li: xeir hnuz jông chiê tsưr tsix ntênhs, bax têx chuôz zênhx thor ntux nas jông. Fênhx yax ntênhs zuôr tâu pox nhuôk nhó no tsưr tsix trơưk hnuz krêz ciêz kaz hlik hli 4 lok sik hâur hlik hli 5 zênhz lix, muôx ziz njiêz zos gruôs uô nox uô hâuk thiêz thâuv tưs cux muôx tâu cxix cxuô: “Txix thâuv nzor jos Tri Phương muôx cêr chax chês tsưr tsix ntênhs thor cheix ntux nas jông trâu pox nhuôk uô tâu nox tâu hâuk, sâu tâu chiv cheix jông. Pox nhuôk ziv tưs cux muk zuôr cxuô zav chiê uô. Hnuz no iz chuôz zis tuôx iz lênhx nênhs, tas nro jêx jos cux muôx 40 ziv gôngr paz cxuô zav”.

          Lok hnuz tsưr tsix ntênhs, zar hnuz keix ntênhs tâu uô ntơưv jos li qơư txi côngv đaz xênhz têz xênhz qơư. Hu đaz xênhz têz xênhz qơư zos tsar jos hu, trôngx mor txi côngv muôx tâuz hâu buô, greix, mor blâuv thiêz chơưr. Thâuv hlơưr shaz txi côngv tas, tsar jos zuôr thor cov muôx tâu ntux nas jông, sâu tâu chiv cheix, kôngz lôngk pur cxaz.Niêv lâuk Phan Thị Ánh, nhoz jos Tri Phương, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng puz pâuz: Tsuv muôx ntux nas jông thiêx li tsêz chos tâu kôngz lôngk viv li zuôr trâus tsưr tsix ntênhs thor ntux nas jông trơưk phongz qơưx muôx txix thâuv nzor lok no:“Pêz nhoz no iz shông shông tsuôk chos iz chiv blêx xưz, yuôr chiv tov kaz mak chos poz cưk viv li luz nênhx tsâu sor zos khov txos chiv cheix no. Txi côngv đaz xênhz têz xênhz qơư mak cxuô lênhx nênhs hâur jos zuôr sik jâuv thav pêv, sik đros nox hâu thiêz pheiz kênh têx tsưr ziv uô nox uô hâuk, chiv cheix mak chos tul tsi cov sâu tâu ntâu, bax tsưr ziv muk uô jos…”

          Thâuv txi côngv đaz xênhz têz xênhz qơư tas, tsar jos zuôr heik sđ sik đros nox mor. Cêr chax chês jông mak tsôngv box jos Tri Phương tuôr tsês txos trâu nhiv no zos thâuv tuôx dưv ntênhs lênhx tưs chiv chir cux gra ntiv, gra trơưk tuôx, thâuv nox tas sđ ho sik đros ndeik co hur đu. Tix lâuk Nông Tiến Dược, nhoz xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng shir phaz heik:“Pox nhuôk hâur jos lênhx tưs cux shir phaz tos txos hnuz no viv no zos jiês chiê sik njiz, sik pheiz kênh chiê uô li chas muôx tâu chiv cheix jông, sâu tâu ntâu kôngz, tiv zix zos sik đros tuôr tsês zuk mênhx cxưx li vênhx huôv jông”

           Ntênhs thor cheix ntux nas jông nhoz Cao Bằng tâu pox nhuôk tuôr tsês thiêz yênhx phongz qơưx jông, tso pov tsôngv box nênhs Tày, Nùng li siêz xar njôngr muôx tâu cheix ntux nas jông chiê chos tâu kôngz tâu lông. No tsi taz zos jiês chiê pox nhuôk tâu sik njiz, sik thav mak tsênhv zos jiês chiê pox nhuôk sik pheiz kênh chênhz zênhv phax tar têx caz hmoz uô hiêv kôngz lôngk, txơưx zôngv KHKT lok uô kôngz, muôz têx zav nôngz blêx yiêz lok tsêz chos cov sâu tâu ntâu kôngz./.

                                                                                                                 Hoàng Hiền-Txâur Vax cxeik nhênhv

                                                 Chiê pêz hêir Hmôngz têx suôz kênhx muôx đros đrêiv tsôngv px nhoz xã

                                                                                         Nùng Nàng

Hnuz tưs cux li, thâuv têis cik sơưr nzor hnuz ciêz yênhx hli, ntơưv tsêr vênhx huôv jos Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, tsôngv px sđ tưz tuôx muôx njêx muôs cxix cxuô chiê cơưv shâuv yuôz pêz Hmôngz têx suôz kênhx, đhiê kênhx. Ntơưv no, tsôngv px thiêz tsôngv kruô cux shir phaz lul yuôz kênhx nthuôr uô cêr lov jêv, sik phêiz kênh têx njiêz luk khơưk tsês thiêz huôv tsar truôx pêz Hmôngz têx txux chi kênhx cxôngx nzor. Đros trâu tsưr ziv, siêz xar njôngr tuôr cov tâu truôx zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cov muôx đros đrêiv hâur luz nênhx niêx hnuz, txuôk đros huôv tsar cxuô qơư, ndis huôk têz qơưs. Txix shông 2020, Qơư khơưk tsês thiêz huôv tsar pêz Hmôngz txux chi kênhx jos Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường tưz tâu cxiv tsa, muôx 22 lênhx. Cxuô lênhx uô hâux lưv khơưk tsês têx txux chi kênhx co,  hnuz nhôngs lâuk, hluôk tsik siz thôngx, taz sik sđ têx tsưr ziv siêz xar cux xar cov tuôr tâu truôx zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor tsik chiê pôngz plox. Zơưv Cường x Chang nhoz jos Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường hêik pâuz:“Qơư khơưk tsês thiêz tsiv uô pêz Hmôngz têx kênhx no, pêz cux tsik so chox muk yuôz nthuôr uô cêr lov jêv trâu têx hnuz tỉnh, huyện kriz ntênhk hội. Cur đros uô hâux lưv tsiv uô kênhx cux tsik so gra kênhx muk yuôx nthuôr uô cêr lov jêv, zos huyện, tỉnh tsưr tsix”

Pêz hêir nênhs Hmôngz nhoz Lai Châu cux li cxuô hêir nênhs tsơưs hâur thax tsav, hâur ntu khưr huôv tsar uô kôngz lôngk, pêz Hmôngz cux pâuz tsiv uô tâu ntâu zav txux chi jông huv đros đrêiv zuk hêir nênhs luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz. Hâur ntơư, kênhx cux zos iz zav txux chi, vênhx huôv jông tâu sir zôngv nthuôr uô cêr lov jêv thiêz tâu sir zôngv uô đaz uô kruô. Zơưv Dũng x Thox zos iz lênhx cưk pâuz yuôz kênhx nhoz xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường hêik pâuz:“Txix thâuv tsênhv zâu cur tưz pâuz txos pêz Hmôngz têx kênhx, thâuv cur muôx 13 shông cur tưz cơưv shâuv yuôz kênhx. Pêz Hmôngz têx kênhx tâu sir zôngv uô đaz uô kruô thiêz tâu chox muk yuôz nthuôr uô cêr lov jêv hâur têx hnuz kriz ntênhk hội. Chênhr zos li hêik ntơư, txix thâuv muôx 16 shông, cur tưz cơưv shâuv pâuz tsiv uô tâu kênhx chox lok sir zôngv thiêz muôs trâu ciêz đrôngl”

Chiê khơưk tsês tâu truôx pêz Hmôngz têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor cov muôx đros đrêiv hâur luz nênhx, hâur ntâu shông đhâu hâu nov cxuô tsênhv qơư hâur thax tsưav tỉnh Lai Châu tưz muôx phênhv nhiêx paz cxơưz cxiz tsôngv px sđ huôv tsar truôx têx txux chi, vênhx huôv jông txuôk đros huôv tsar qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs. Zơưv Hảng A Nhà, Phưv Chủ tịch ủy ban xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hêik pâuz nzir: “Chor cưk yuôz kênhx, cưk tsiv uô kênhx hâur thax tsav xã Nùng Nàng tưz paz tâu qơư tsês thiêz huôv tsar truôx têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor. Hâur ntu đhâu, chor cưk yuôz kênhx, cưk tsiv uô kênhx tưz  tror cxênhz đuô têx txux chi, vênhx huôv jông co; lar hêik zos txux chi kênhx, cxuô jax đhiê kênhx”

Luôs hâux lưv khơưk tsês thiêz huôv tsar truôx têx txux chi, vênhx huôv jông tsiv grê, hâur ntơư muôx pêz Hmôngz txux chi kênhx tưz tâu hâu nov hâur thax tsav tỉnh Lai Châu moz siêz txos txuôk đros huôv tsar cxuô qơư ndis uô sik, sêiz shuôk têz qơưs. Thiêz ntơư cux chênhr zos iz luôs hâux lưv cxơưz cxiz pêz hêir nênhs Hmôngz huôv tsar truôx zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv tsiv grê, paz phênhv trâu cxuô hêir nênhs VN muôx ntâu txux chi, vênhx huôv jông huv đros hâur luz nênhx./.

                                                                                              Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên, CQTT Tây Bắc

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC