Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 30-4-2022
Thứ sáu, 13:58, 29/04/2022

Shir phaz tâu zos lênhx tuz lênhv Trường Sơn

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp li lul heik chox kriê hâur xor tôngx: Sei, sei đuô thiêz. Sir jos, sir jos đuô thiêz. Huôk njôngr six hơưv, hnuz nhôngk jông sir tir ntâuk trol châuz. Cxiv tsav trok faz Nam, sơưr đơưk sir jos tir ntâuk tsav thiêz ntâuk cov zênhx, tsưx phưx têz qơưk tiêx tuk”.

Thượng tá Lò Văn Phới, heir nênhs Poz Ziz nhoz Mường Sang, Mộc Châu, kuz canr bôv Công an tỉnh Sơn La, lênhx tâu tso nzir mul buôk ti tsav trol faz Nam txix 1971-1975 lês uô luôs hâux lưv phưx vưv chor thơưx tuz lênhv hâur lưv lươngv tir ntâuk trol châuz. Txơưv tưz 2, 3 châuv shông đhâu lok, taz zơưv cux tsênhv ndo njôngr tsês Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp  têx lul heik, ntơưr sâu hâur traz ntơưr xa zênhx max trâu sơưr đơưk hnuz xiêz 7/4/1975 hu cxiz tir ntâuk trol châuz. Tsưr ziv zos tir ntâuk cov zênhx, châuv lơưr trol châuz tâu Mỹ bax cxiv tsa truôx jông, tsưx phưv faz Nam, têz qơưk thax zênhz. Thâuv co, pêz xav tinhv tsav trol Tây Nguyên zos qơư  ntâuk tsav quyết tinhv tir ntâuk zênhx trol châuz li tsưr ziv bax phax tir ntâuk pêz têx tuz lênhv ntơưv Tây Nguyên chiê uô qơư chuôz jos tir ntâuk trol châuz txix faz Bắc trâu faz Nam. Đhâu hlo co, tas nro têz qơưk, tas nro faz Nam sơưr đơưk thôngx iz siêz, côngv iz tsưr ziv sơưr tir ntâuk trol châuz. Tuz lênhv thiêz pêz tsôngv niêv txir lax pêx xênhv, tas nro hâur thax tsav, cxuô qơư iz luôs sơưr tir ntâuk trol châuz. Pêz chor tuz lênhv tir ntâuk txos tưs mak trol châuz sưz, zok nriêr cêr khiêr txos co. Đhâu 35 hnuz tir ntâuk tsav, txos hnuz 14/4/1975 tir ntâuk zênhx tsav trol Tây Nguyên. Jux juk tsav trol Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Bà Rịa-Vũng Tàu cux tir ntâuk tâu zênhx trol châuz, tsưx phưx truôx thax tsav qơư thiêz pêz chor tuz lênhv tror zênhx max muk trâu faz Nam đros tir ntâuk zênhx tsav trol Sài Gòn lok hnuz 30/4/1975.

“11 six 30 phênhz tar su hnuz 30/4/1975, qix tir ntâuk zênhx trol châuz tưz tâu tsa đei sâuv tru tsêr Dinh Độc lập. Thâuv co, Đeix nta suôz tưz xa mông heik lol Dương Văn Minh trâul ntâuk kâus, yax xa luk, heik trâu chor binh sỹ VN trâul sưz. Pêz lok six jông siêz thiêz shir phaz hênhr, shir phaz cơưk li viv tưz ntâuk zênhx trol châuz lơưv, tas nro têz qơưk tâu thax zênhz. Hur si faz Nam lênhx tưs cux jông siêz, shir phaz viv tsưx phưv tâu thax tsav qơư”.

Cux xưk li zơưv Lò Văn Phới, zơưv Dương Xuân Trường, lênhx tuz lênhv tsar Bộ Tư lệnh Trường Sơn têx yêz buôk ti tir ntâuk trol faz Nam thâuv ntêx cux ndo njôngr hâur đruôz siêz tsi plox lok têx hnuz nhôngk txov nhêv thiêz phiv liv muk đhâu trôngz Trường Sơn tir ntâuk trol faz Nam. Txơưv tsuv muk đhâu ntâu phiv liv, riêz nênhs, têx qơưk trol châuz chơưk chuôz ntâu bôngk, tso yêz za ntâuk tuô, đhâu lơưr têx qơư tsav trol lox,  zơưv thiêz chor tuz lênhv uô hâux lưv uô cê cux iz siêz truôx bo, sir jos sik đros hla đhâu phiv liv, tsar yêz truôx tuk thâux xa têx chuôz zênhx, triêv fov, muôs txưr uz no….phưx vưv chor tuz lênhv tir ntâuk trol châuz, paz krêz cêr, ruôr hlê têx bôngk trâu tuz lênhv tir ntâuk trol.

“Txos thâuv co, trol châuz lơưr pâuz tiêk lơưr sưz lơưv, tsuôk lav tir tsav xưz. Muk txos tưs, tsôngv pêx xênhv, têx tuz nxeik shux xênhz, hluôk nênhs lơưr tsa têk hu shir phaz lus txos co. Pêz thâuv co lênhx tưs cux jông siêz hênhr”.  

Đhâu tir ntâuk zênhx trol châuz, tsưx phưv têz qơưk, chor tuz lênhv Trường Sơn thâuv co ho tror lok đros pox niêv tuz sê, chuôz zis cxiv tsa luz nênhx xưk li luôs lưv tus. Muôx kênh lênhx mak lơưr tror nhoz hâur tuz lênhv lês uô têx luôs hâux lưv têz qơưk zok muôz, hok kênh tus lơưr tror lok vax tsêr đros pox niêv mê nhuôv khưr huôv tsar uô nox. Xưk iz zav li zơưv Phới, tror lok uô canr bôv công an, zơưv Trường lok uô lênhx tsar yêz trâu cơ quan lês têx hâux lưv têz qơưk tỉnh Sơn La tax txos thâuv so lâul. Shông 2016, Hội chax chês Trường Sơn, cêr HCM tỉnh Sơn La tâu yênhx lix, thiêz nhiv no muôx zuôr xar 200 lênhx cxaz chuôz xênhz huôx. Txơưv tsênhv yuôr kênh lênhx hôiv viên muôx luz nênhx txov nhêv, khênhr trâul muôx moz gênhk tiv têx kuz moz thâuv ntu tir ntâuk trol châuz thâuv ntêx ntơư huôv moz trơưk ntux yar ntux nas, taz sik lơưr thâuv tưs cux sir jos uô trơưk lênhx tuz lênhv Trường Sơn thâuv ntêx têx txux chi cêr uô nênhx jông, choz kriê chor tuz nhuôs cêr uô nênhx tsiv txiêx, tsôngv niêv txir cưr tix nênhx tsa nox nhoz sik thôngx siêz, siz hluz siz paz, sik đros cxiv tsa thax tsav qơư cov truôx njês./.

                                  (Bích Thủy-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

 

Ndis shuôk uô si thax tsav trôngz nhoz Lai Châu

Thax tsav trôngz Tả Liên Sơn  nhoz Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ntơư zos thax tsav trôngz siêz tiv 6 nhoz Việt Nam, zos siêz 2.996 thiêr pir li niêv đêx hiêr thiêz nhoz puôz ntus đriv  oz luz tỉnh Laox Cai-Lai Châu. Chênhr zos muôx trôngz siêz jông jav gra bê Tả Liên Sơn thiêz thax tsav qơư co tsênhv taz tov huôv tsar du lix, ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs, muôx chôngz lênhx kruô tuôx ndis shuôk. Zơưv Nguyễn Thịnh Quý, iz lênhx kruô nhoz Hà Nội tuôx ndis uô si hêik pâuz:

          Băng: “Thax tsav qơư co tsuôk zos đêz 7 cêik cêr, taz sik tsuv muk tas 8 luz six hơưv thiêx muk ndis shuôk tas thax tsav qơư co thiêz tâu sêiz pov têx tox trôngz câuv har ntơư jông jav, nziv tsôngv kruô siêz nhiêv”

          Cux iz zav li Tả Liên Sơn, trôngz Pu Tả Lèng nhoz Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhoz siêz iz zav li trôngz Fa si Pan thiêz Pu Si Lung. Trơưk li heir nênhs Cho luk hêik, pu zos trôngz, Tả Lèng zos thax tsav qơư co bê hu cxôngx nzor thiêz thax tsav qơư no muôx ntâu tus đêx ntưk đhâu têx tsas tsuô, uô trâu chôngz lênhx kruô nhiêv txos.  Pos Phạm Thị Hiền Nhi, iz lênhx kruô nhoz đrôngl HCM tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs shir phaz lul hêik pâuz:

          Băng: “Tâu tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs trâu thax tsav qơư pu Tả Lèng no, cur pov ntâu qơư, ntâu tus đêx, ntâu zav pax jông jav, uô trâu cur thiêz chôngz lênhx kruô nhiêv tuôx sêiz shuôk, ndis uô si trâu thax tsav qơư no”

          Trơưk li chôngz lênhx kruô thiêz têx lênhx nênhs nhênhz chơưv hêik pâuz, thâuv tsôngv kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs trâu têx thax tsav trôngz siêz nhoz cxuô tsênhv qơư tỉnh Lai Châu, tsôngv kruô sđ cux tâu muk sêiz shuôk tsôngv px heir nênhs tsơưs cxuô luz jêx jos hâur thax tsav co têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor thiêz pâuz tâu tsôngv pêx xênhv luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz.

          Đros trâu huôv tsar truôx cxuô heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor; du lix cxuô trôngz siêz nhoz Lai Châu cux tâu tsôngv kruô hâur têz qơưs thiêz kruô oz chas têz qơưs nhiêv tuôx sêiz shuôk. Zơưv Trần Tiến Dũng, chủ tịch uỷ ban tỉnh Lai Châu hêik pâuz:

          Băng: “Lai Châu muôx ntâu tox trôngz câuv har jông jav, pir li trôngz pu Tả Lèng, txuôk đros tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông. Thiêz têx qơư trôngz siêz no cux tâu hâu nov tỉnh Lai Châu xêir tsov zos qơư jông jav huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Chênhr zos li hêik ntơư, hâu nov tỉnh Lai Châu, xêir tsov thax tsav qơư no huôv tsar du lix chiê tsôngv kruô tuôx  ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs”

          Nhạc dân tộc…………..

          Tỉnh ntus đriv Lai Châu nhoz thax tsav tox siêz faz Bắc, zos qơư muôx 20 hêir nênhs tsơưs siz chos huôv tsar cêr uô nênhx nhoz, tsưx phưv truôx ntus đriv pêz têz qơưs Việt Nam thiêz tsôngv pêx xênhv hâur thax tsav qơư no cux tsênhv huôv tsar truôx zuk heir nênhs tsơưs têx txux chi, vênhx huôv jông muôx đros đrêiv hâur luz nênhx tsik chiê pôngz plox./.

                                            Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên, VOV Tây Bắc

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC