Tsôngv box thiêz Côx Hôiv hnuz 27-5-2019
Thứ hai, 00:00, 27/05/2019

ĐBQH: Txar jav têx tsi jông hâur tưr thik: Hâu nov ntơư qơư tsuv gra siêz tsưr ziv sêiz car

 

 

Trơưk li đại biểu Nguyễn Quang Dũng, đoanx Quảng Nam, six hơưv đhâu Bộ Zoz zux tưz tso tơưv cui tinhv hâur tưr thik, iz chas ntơư hur tiz si têx hôiv đôngx puôr lênhx muôx cêr seiz kaz ntov. Taz sik, txơưv cui tinhv đrux ntov, cxix cxuô li chas lok quyết tinhv cux zos ntơưv seiz kaz thiêz uô. Chênhr viv li, đại biểu heik tiêk, zos lênhx nênhs uô cxoz txưv uô zuôv mak têx cơ quan muôx vax huôv  tsuv muôz tik cêr cxâuv cov txos qơư, chiê lưv tuk pâuz thiêz pov tsi uô lơưr. Đros thiêz têx lênhx nênhs uô cxâuv hâur jiês tưr thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông 2018, Bộ Công an tưz yơưz phơưz thiêz muôz ntêk cơư, Thủ tướng cux chox kriê, hur tiz si têx lênhx nênhs cik txos zos muôx têx li: Lênhk txeil têx nhiêx xiêz chiê tsar ndê điểm lok sik nox nhiêx mak tsuv muôz tik cêr cxâuv cov txos qơư; Bộ Zoz zux tưz xưv bluô ntov jông têx lênhx cưk kriê ntơưr buôk ti cik txos lok sik chuôz têk paz cux puôr lênhx trâus tik cêr cxâuv. Chiê kho têx tsi jông hâur tưr thik ntơưr shông no thiêz têx shông lơưr co, đại biểu Nguyễn Quang Dũng heik, cxuô thax tsav qơư tsuv moz siêz uô jông têx hâux lưv zok muôz hâur tsưr tsix seiz thik thiêz chấm thik:“Cur seiz, zos pêz uô jông luôs hâux lưv no mak zuôr kho tâu têx tsi jông li heik sâuv. Chiê xưv bluô, tik cêr cxâuv tâu trâu têx uô zuôv hâur tưr thik ntơưr, mak hâux lưv no zos Bộ Zoz zux txơưx jênhv, hok yuôr nhoz cxuô thax tsav qơư, hâu nov ntơưv qơư zos moz siêz txos hâux lưv no, zuôr tsi muôx yưv têx tsi jông hâur tưr thik ntơưr li txuz nhiv kruôr đhâu. Viv tsênhz tiês hâur six hơưv đhâu, hâur 63 tỉnh thành tsuôk chêx tsôngk lok iz cxiê tỉnh, tsi zos hur tiz si, cux đros iz chei, cui tinhv xưk iz zav, taz sik têx tỉnh txơưr đuô hok uô tâu jông hâux lưv co, yuôr 3 tỉnh nhiv kruôr đhâu trâus qênhz pov zos puôr lênhx cik txos hur si canr bôv thiêz hâu nov lox”.

Jông siêz, thôngx ziv đros têx li heik sâuv, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoanx Hà Nội heik, đros thiêz luôs hâux lưv xưv bluô ntov têx uô zuôv hâur tưr thik ntơưr shông 2018 đros trâu Bộ Zoz zux thiêz Thox cxov tso tơưv ntâu tsưr ziv cxiv kho trâu jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông no, pêz vav chiê siêz tiêk, zuôr tsi tror muôx têx tsi jông li shông nhiv kruôr đhâu yưv siv nzir:“Bộ Zoz zux thiêz Thox cxov tso tơưv ntâu tsưr ziv cxiv kho trâu jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông 2019, hâur hâux lưv tsưr tsix thik mal tsi choz tsênhz mênhx trâu iz taz viv tsưr tsix thik li têx shông đrav ntêx, mak zuôr muôx ntâu lênhx nênhs đros cxaz chuôz. Tsênhv tsênhz li têx tsêr cơưv đại học, lênhx nênhs seiz thik, lênhx nênhs qênhz yuôx ho tsi zos chênhr luz tsêr cơưv co seiz thik, qênhz yuôx, mak zos lưv luz tsêr cơưv txơưr đuô seiz thik, qênhz yuôx. Hâux lưv chấm thik zos muôx têx tsi jông li hâur shông 2018 mak shông no chấm thik Bộ Zoz zux choz trâu têx tsêr cơưv đại học tsuv seiz car hâux lưv chấm thik trắc nghiệm. No zos tsưr ziv đơưk uô tâu zênhx max têx tsi jông”./.

(Nguyễn Hằng VOV1-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC