Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx 17.01.2023
Thứ ba, 11:21, 17/01/2023 VOVTB VOVTB
Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx 17.01.2023

Pêx xênhv Lào Cai phax tar ntux no trâu tsiêx cxu txix chênhz zênhv thiêz khoa học

Zơưv Lý Phù Kinh, mênhx cxưx Cho nhoz jok Tả Chải, xar Tả Phìn muôx 5 tuk nhux tưv. Chiê taz por zav nox trâu chor nhux tưv thâuv ntux no chênhr, no njiv, zơưv Kinh tưz bax tsês chiê ntâu nhaz blêx kruôr đhâu sâu blêx tas, chiê muôx txâuk zav nox trâu chor tsiêx cxu hâur ntu tsik tso yar. Iz chas co, tâu canr bôv cxơưz cxiz uô kôngz hêik kriê, zơưv cux tsik so tor njêr đros đêx sor trâu chor nhux tưv hâuk chiê paz muôx nzir đas jos. Tsưr ziv uô no tưz paz trâu zơưv chuôz zis chor nhux tưv muôx txâuk tsơưr pưr thiêz tsik trâus tuôs no.

“Thâuv ntêx no, ntâuk blêx tas mak têx nhaz blêx tsuôk zos muôz hlơưr por tsês đrav liêx xưz. Nhiv no mak cur chuôz zis cux xưk li pox nhuôs hâur jok puôr lênhx chox chor nhaz blêx co lok tsês ntơưv têx qơư kruôr chiê uô zav nox trâu chor nhux tưv hâur chêix ntux no. fênhx six mak puz trâu nox thâuv ntux no, chor hnuz yar ntux zos tso yar mak cux tsuv muôz trâu nhux tưv nox nzir viv jâuz tâux cux muôx tsơưs”, zơưv Kinh puz pâuz.

Tsênhv tsênhz puz pov, thâuv chêix ntux no jêx tưv thâuv đruôz hnuz thiêz hmo ntux sik txơưr lok six ntâu; đros co zos muôx tê, têx thâuv tsênhv muôx đâuk lok thiêz. No zos têx phiv liv lok qiv hơưv uô hiêv ntâu txos trâu chor tsiêx cxu. Thâuv ntêx no, txos chor hnuz ntux no, zơưv Tẩn Vần Siệu nhoz jok Sín Chải cux tsênhv chox chor nhux tưv muk zus pêv yar jâuz. Chinhr viv li, chor nhux tưv trâu tuôs cux tsênhv muôx, uô hiêv ntâu txos trâu kinh têr chuôz zis.

“Nhiv no mak cur chuôz zis tưz muôx chênhz zênhv lơưv. Qiv hơưv ntơưv no txos trâu chêix ntux no mak no hênhr. Chuôz zis muôx 13 tuk nhux tưv, piz txix thâuv hli 10 zênhz lix, chuôs li tsik tso yar lơưv mak cơư hâur tsêr guôx chiê tu zus xưz. Zos tso yar mak tso lis thiêz chaz lok tsêr nzor đuô cxiê hnuz. Đros co, cur zôngv tax thêir vor ntov jông têx tsêr guôx cov tsik yâu chuô; chos nzir tâux nxư chiê muôx nzir zav nox trâu chor tsiêx cxu…”, zơưv Siệu hêik.

Khov trâu qênhx shênhx qiv hơưv mak pêx xênhv nhoz ntơưv thax tsav tox siêz Lào Cai muôx ntâu tsưr ziv chiê por vêv trâu chor tsiêx cxu. Đrâuv uô truôx jông đuô têx tsêr guôx, por vêv chor tsiêx cxu ciês ntơưv vax tsêr, ntâu ziv chuôz zis tu zus ntâu tsiêx cxu lok sik ntơưv têx qơư muôx jêx tưv grêk kik, lơưr zuôr xêir tsov txar chor tsiêx cxu muk trâu têx thax tsav qơư muôx jêx tưv siêz đuô.

Lơưr thôngz sâu, nhiv no sâuv thax tsav thiv xar Sa Pa muôx zuôr xar 4.500 ziv chuôz zis tu zus tsiêx cxu, đros tas nro chor tsiêx cxu xar muôx 14.000 tuk. Khov kriz uô jông têx tsưr ziv phax , tar ntux no, viv li txix hâur shôngk shông 2022 txos nhiv no, sâuv thax tsav thiv xar tsik pov muôx tsiêx cxu trâus tuôs no thiêz yêiz plaz lơưv./.

(Tòng Anh-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC