Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 12.4.2022
Thứ ba, 10:51, 12/04/2022

Tsưr ziv chos tâux đuz cov huv đros

 

 

          Bax ar chos:

          Tâux đuz zôngx ziv chos trâu cxuô zav ar, lox hloz huôv jông; taz sik, thax tsav qơư chos tsik chiê đêx ngaz. Jông đuô zos chos trâu têx ar nxênhr, lêix ndơưk tas mav li chos thiêz chos cêv kuôk tsoz no trâu tsoz to iz đok ntâu, tâux đuz thiêx hloz lox huôv jông.

          Tsưr ziv chos:

          Iz luz kror tsuv chos 1-2 luz hâur pâuk tâux đuz mok, tus hâur pâuk tâux đuz co tsuv tsês chor chas thiêx hlar tâu câuk. Tsênhz đuô zos tus hâur pâuk tâux đuz co tsuv têr têx plâuz lâuk thiêz tsês chor blôngx mok ntêr iz đok ntâu; đhâu ntơư mav muôz luz hâur pâuk tâux đuz co chox lok chos thiêz niêk chor ar ntơưv luz hâur pâuk tâux đuz co cov chênhr. Đhâu thâuv chos tas, tsuv zưs đêx cov ar nông huv đros.

          Jông đuô tsuv chos uô yênhx hax, thoz cưx uô qơư trâu đêx ntưk, thâuv ntux lok nas ntêr hnuz thiêx tsik nhaz chor tâux đuz co.

Nhạc cắt

          Fông qir:

          Tso qir trâu luz kror uô ntêx thâuv zuôr chos: 1ha ar têz, tsuv tso 15-20 tấn qir hưu cơ thiêz  200-300 cir qir lân.

          Đhâu 20-25 hnuz chos tas, tsoz chos tâux đuz qir hlar câuk, thâuv ntơư sđ tsuv fông 100-150 cir qir  đạm hâur 1h ar têz thiêz tsuv khơưz ndơưk cov chor ar ntơưv luz hâur pâuk tâux đuz co nxênhr, tsoz chos tâux đuz thiêz huôv hloz jông.

          Zos chos chox lok sir zôngv uô cxuô zav nox, đhâu chos 3-4 luz hli, tsuv muk nyuô yiz thiêz bôngs ar tror trâu chiê hlar đuô chor câuk yiêz.

          Zos chos muôs liv cuô tâux đuz, đhâu chos 10-12 luz hli mav li muk ro sâu, tâux đuz ziv lâuk ziv liv tâu cuô ntâu; taz sik thâuv muk ro co, tsuv tsês oz pêz luz hâur pâuk thiêz muôz ar bôngs tror trâu. Đhâu 5-6 luz hli, tsoz chos tâux đuz co tưz tror jông sâu muôs./.

                                     Tsu cxêik nhênhv-Nông nghiêp-Tòng Anh

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC