Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 15-2-2022
Thứ ba, 11:03, 15/02/2022

Iz cxiê zav jâuz tsuv chos hâur cheix ntux yiêz sâu tâu yênhx shông

 

1. Jâuz xà lách (jâuz nox nhôngs)

Zos zav jâuz zôngx ziv chos thiêz tsoz phưz, jâuz hloz lox jông thâuv qiv hơưv lax khiêv.

          Tsoz jâuz no chos tâu hâur chiv tsâux, chiv ntux yiêz, thiêz sâu đê tâu ntâu jiês. Chênhr viv li, cheix ntux yiêz tsuv chos zav jâuz no hâur vax chiê uô tâu ntâu zav nox kaz trâu zuk chuôz zis.

2. Jâuz ngót

          Lok six ntux yiêz, qiv hơưv lax khiêv, lok nas yâur, ar nông, viv li lok six jông chiê chos jâuz ngót.

          Tsuv chos zav jâuz no txix hli 1 zênhz lix thâuv qiv hơưv lax khiêv thiêz tsuôk đhâu 2 luz hlik txơưv muôx tâu iz vax jâuz njuôz jông chiê nox.

          Xeir têx tsoz muôx jos, tsi trâus caz tho nox chiê txiêr chox muk chos. Taz sik uô ntêx thâuv chos tsuv zuôv qir trâu tsoz jâuz chiê paz jâuz muôx jos hlar chês.

Nhạc cắt

          3. Jâuz liêx lok zos jâuz muống

          Zav jâuz no chos tâu sâuv ar lok sik hâur đêx cux tâu, viv zav jâuz no muôx đas jos huôv tsar jông, chos tâu sâuv ntâu zav ar txơưr. Taz sik, jông tiv zix zos ar nông, viv li tsuv chos thâuv hâur cheix ntux yiêz, thâuv ntux lok nas yâur.

          Pox nhuôs cux chos lơưr 2 tsưr ziv zos tsêz nôngz lok sik chos hmaz. Đros tsưr ziv chos hmaz mak tâu sâu đê nzor đuô pir đros tsêz nôngz.

4. Têx zav jâuz tsư kaz

          Hâur pox nhuôs li vax chos jâuz tsuv muôx têx zav jâuz tsư kaz uô nox, cheix ntux yiêz chos mak hloz lox sei tiv zix. Tsuv chos têx zav jâuz li: jâuz cxiz keiz, hnar liêz, đok, jâuz puv huz...taz sik chiê jâuz sei tâu sâu đê mak tsuv zuôv cxix cxuô têx tsơưr pưr trâu ar chos.

          5. Têx zav jâuz tâuz

          Têx zav jâuz tâuz li tâuz tưs, tâuz đas, xiz cuôz...mak cheix ntux yiêz zos jông chos tiv zix. Têx zav jâuz no zôngx ziv chos thiêz tsoz phưz, thâuv tsêz nôngz têx zav jâuz no cheix ntux yiêz lok nas yâur lok six zôngx ziv tuôx câus.

          6. Jâuz mồng tơi (jâuz bliêk)

          Jâuz bliêk lok zos jâuz hmaz nya đros têx thax tsav faz Nam mak chos yênhx shông, taz sik đros faz Bắc mak tsuôk chos tâu chiv ntux yiêz, thâuv nox tsiêz tas zos ntu jông tiv zix chiê chos thiêz six hơưv sâu đêx zos tas chiv ntux sor./.

(Cẩm nang cây trồng.com-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC