Chường trình phát thành quam Tay thứ 6 mự 24 căm bườn 5 pì 2024
Thứ sáu, 11:18, 24/05/2024 TTTB TTTB


Chường trình phát thành quam Tay thứ 6 mự 24 căm bườn 5 pì 2024

Dàng cò cào sù khài đảy ca, côn cóp hôm đin púk cò cào sù nẳng Lai Châu muôn cộp to

          Ai Vàng Văn Mạnh, tổ trưởng tổ 5, Nông trương cao su Chăn Nừa, huyện Sìn Hồ tô: vạy nhẳn pao sản lượng đảy giao, pưng mự nị chủm mú côn dệt nả vịa quản lý lâng chơ khék hà, tiện tô, tít tơn công nhân vạy lợp tăn hụ đảy pưng pi nọng chếp hại, sảy nao vạy mi kế hoạch tứm ten côn dệt vịa. Tứn chạu hạng mự tổ trưởng pọm mi nả nẳng pá cao sù vạy kiểm tra, chík bók công nhân cọt àu dàng: “Vạy mi đảy sản lượng xùng nhất, tổ cọ chiên páo họt côn dệt dượn vạy nho xùng luông hụ chang, chík bók luông cọt àu dàng cánh tít tơn công nhân lông vịa men chơ. Vịa lăm le tít tơn công nhân cọ choi pi nọng chóng hanh dệt vịa vạy dệt xương xư cựt đảy sản lượng dáng lài nhất toi tặt pun khòng công ty”.

          Nhại khảu mua cọt àu dàng cao su pi 2024, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đảy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cọt àu dàng cài 4.300 héc ta, cắp sản lượng 4 păn tấn dang khồ. Vạy dệt mộm lẹo sản lượng đảy giao, đơn vị cọ tuyển tục po số côn dệt vịa, công nhân cánh chiên cái bók nghê, tập huấn kỹ thuật ngay té hùa mua. Pọm cắp vịa nặn lỏ púc pua kiểm tra, lăm le dan cọt àu dàng cao sù, păn chảnh trách nhiệm khòng tựng côn, tặt tánh luông pun chảnh thí cận cựt đảy cuông bườn, cuông quý, cuông pi. Lung Nguyễn Hữu Phước, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II hảu hụ; đơn vị cọ tọp hòm chủm mú vạy tọp hòm àu dang họt khạy đảy cài 200 tấn dàng khồ: “Hùa bươn 5, lằng chơ phồn lông, công ty cọ hảu công nhân pày cọt dàng. Vạy nhẳn pao đảy toi kế hoạch sản lượng giào, chăm va pọ dạk cha cuông pưng bươn 5,6,7 lỏ mua phồn, hák va công ty cọ nhăng chự sản lượng vạy xương té mưa khoẹ đăng ký cắp Tập đoàn. Tẳng cốc té bươn 8 họt mết bươn 11 lỏ dan hảu sản lượng lài nhất, công ty chi chấp năm chế độ tứm ten vạy phụi sáư sản lượng chuốp mết pộ phạ lạnh lau cánh lài khù ứn máư vạy căm quyết dệt mộm lẹo sản lượng 4 păn tấn dang sáư khò khòng Tập đoàn giao”.

          Chăm va pọ dạk cha ma tang côn dệt vịa ngay té hùa mua, chơ san công nhân thót àu bảo hiểm tưa nưng, Công ty Cổ phân cào su Lai Châu II cọ văn phạo nhại chiên pày hợp đông khoán chương khòng. Pưa đảy ký hợp đông cắp ca khài chương hang xùng xưa cánh mi chính sách khen thưởng lương bươn thứ 13, xương nặn họt khạy đơn vị cọ tuyển po côn vạy chấp năm luông pùn sản lượng đảy giao.

          Cọ xương Công ty Cổ phân cào su Lai Châu II nhại khảu mua cọt dàng cao sù pi 2024, Công ty Cổ phần cao sù Lai Châu cọ pọ lai dạk cha ma tang côn dệt vịa, chơ san công nhân thót àu bảo hiểm tưa nưng cánh nhại pày hợp đông khoán chương khòng. Vạy nhẳn pao quyên cánh khù lợi đì khòng công nhân, đơn vị cọ pun ók luông kẻ khày hợp đông cánh sự dàng cắp ca xùng xưa xương nặn cọ niếu chưa đảy côn dệt dượn dú dệt vịa. Lung Lương Văn Thuỷ, Giám đốc Nông trương cao su Nặm Tăm, Công ty Cổ phần cao sù Lai Châu hảu hụ: “Dan pưng công nhân thót àu bảo hiểm cánh dệt đơn xo dặng, ban quản lý nông trường cọ pày họt tựng chua hươn vạy chiên páo. Cán bộ phòng hành chính khòng Công ty cọ lông pày sáo hụ lang pháư chàư mon khòng pi nọng, kẻ nà tô thí pưng quyên cọ xương pưng khù lợi đì cận đảy chự vạy, chảu vang xia hư puông kin luông dú lăng nị chi pọ lài dạk cha”.

          Công ty Cổ phân cào su Lai Châu khạy mi cài păn nưng cán bộ, côn dệt dượn. Pi 2024, công ty àu khảu cọt dàng 6.500 héc ta, cắp sản lượng giao cài 6.800 tấn dàng khồ. Vạy dệt mộm lẹo kế hoạch, đơn vị cọ tính tà lau ca con cọt dàng hảu công nhân, păn dai ngơn lường khòng cá pi vạy nhẳn pao puông kin luông dú hảu côn dệt vịa. Lưn xưa, ngay té hùa mua đơn vị đang chấp năm chế độ cọt D3 ( 3 mự cọt dang tưa nưng), xong ma chấp năm chính sách khen thưởng, kỷ luật lợp tăn vạy nhọng nho côn dệt vịa nho xùng năng suất. Lung Bùi Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Nông trương cao sù Lai Châu hảu hụ: “Công ty cọ mi chính sách niếu chưa, tuyển dụng côn dệt vịa nẳng địa phương tam toi tựng nông trương. Vạy cựt đảy sản lượng giao, nọk niếu chưa hư đảy mi luông choi pi nọng yên chàư dệt vịa, công ty cọ tính tà lau ca khài dàng hảu công nhân, tính ta, păn dai lau ngơn lương khòng cá pi. Xương dan dang nọi đảy tính ta vạy mi ca khài panh xưa cánh tạk mi vịa dệt tứm hảu công nhân mi ngơn xủ dống tẹt tiêng”./.

Khắc Kiên - Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC