Thủ tướng Rajaei birau mbaok tangin tame Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ka bruk brei mesre ngan saong urang ngak daok di huyện kan kathaot nao ngak bruk di negar langiu tui harak pambuak bruk tal thun 2020. Tui quyết định nan, urang ngak lac sang kan kathaot, urang bangsa takik tuk mesre phun jien hu daong laba lap.

#Tui nan, urang mesre brei hu dom điều kiện lac: Urang ngak hu hộ khẩu daok di dom huyen kan kathaot meng 12 bilan tagok, khin nao ngak bruk di negar langiu tui hợp đồng; urang ngak hu negar langiu taduan tame ngak bruk saong hu mbaoh tangin tame bloh harak pambuak bruk ba urang nao ngak bruk pak negar langiu haong doanh nghiep, kapol nyaom tui njauk adat hukum.

# Phun jien hu mesre rilo di abih lac sumu yaom jien urang ngak buh tabiak tui harak pambuak bruk ba urang nao ngak bruk di negar langiu hu tut angan saong doanh nghiep, kapol nyaom tui adat hukum. Urang ngak hu mesre phun jien tui njauk quy định angaok nan bo oh brei padang pandap hagait piah mesre jien.

# Jien laba mesre, urang ngak di baoh sang kathaot, urang bangsa takik hu mesre phun jien yaom laba samu meteh mesre jien ngan saongsang kan kathaot kayua Rajaei quy định; urang ngak karei di huyen kathaot hu mesre sumu jien laba mesraiy jien yau baoh sang kathaot kayua Rajaei quy định; jien laba tapa tukvak samu 130% dut saong yaom jien laba mesre tui quy định angaok nan.

#Tukvak brei mesre oh tapa tukvak ngak bruk tui harak pambuak bruk ba urang ngak nao ngak bruk di negar langiu hu urang ngak mbaok tangin saong doanh nghiep, kapol nyaom tui adat hukum.

Hồ sơ mesre phun jien hu: sa harak likau mesre phun jien tui Mẫu ka 1 atau Mẫu ka 2 tui Quyết định ini, hu mbaoh tangin di UB bhap bini pakat xã ka urang hu mbang tui sarak mesre tui Quyết định ini; sa bản sao hu công chứng harak pambuak bruk ba urang nao ngak bruk di negar langiu hu urang ngak tut ngan saong doanh nghiep dịch vụ, kapol sự ngghiep tui adat hukum; sa bản sao hu công chứng hộ chiếu di urang ngak daok ginup tukvak piah pambuak bruk saong doanh nghiep, kapol sự nghiep tui quy định.

#Dalam 10 harei ngak bruk, kuhria meng harei taduan ginup harak hồ sơ, Gilang pariak Sarak karja pakat huyen pasang iek, brei mesraiy. Meyah oh brei mesraiy, brei hu hrak văn bản payua urang ngak brei thau cambaic kayua habar yau nan.

# Quyết định ini hu ba tame pandar meng harei 24/10/2019 saong hu brei mek jien mesre tal harei 31/12/2020. Urang ngak hu mesre jien di Gilang pariak sarak karaj tui quy định di Quyết định 71/2009/QĐ-TTg dahlau di harei 25/10/2019, daok dalam tukvak mesre ye brei ngak tui harak pambuak bruk mesraiy phun jien hu mbaok tangin blaoh. Meyah urang ngak hu mbaok tangin tame harak pambuak bruk nao ngak bruk negar langiu dahlau di harei 25/10/2019 min oh ka mesre phun jien, hu mesre phun jien tui Quyết định ini./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân