Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

NĂU KƠL N'HANH NĂU RÊH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG )

Ntĭm nti, rnglăp Đảng ân druh ndăm hăn tahen
Ntĭm nti, rnglăp Đảng ân druh ndăm hăn tahen

VOV4.VM'nông: Kơl an nau saơ, geh nau ntĭm nti ân nŭih geh nau blau gay lăp Đảng tâm ăp druh ndăm nchrăp hăn tahen lah nau kan khlay bah ăp gưl n’gâng kan bah nkuăl tâm năm săch lăp tahen năm aơ, gay geh âk cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên tâm nkuăl. Rnơm nau kơl an nê, ăp bu druh ndăm hŏ geh lăp Đảng tâm rnôk lor ma hăn tahen tâm năm aơ, njêng nau nsôigh ân druh ndăm leo n’hâm mom ndâk, ndâk neh dak.

01/03/2024
Ntĭm nti, rnglăp Đảng ân druh ndăm hăn tahen

Ntĭm nti, rnglăp Đảng ân druh ndăm hăn tahen

VOV4.VM'nông: Kơl an nau saơ, geh nau ntĭm nti ân nŭih geh nau blau gay lăp Đảng tâm ăp druh ndăm nchrăp hăn tahen lah nau kan khlay bah ăp gưl n’gâng kan bah nkuăl tâm năm săch lăp tahen năm aơ, gay geh âk cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên tâm nkuăl. Rnơm nau kơl an nê, ăp bu druh ndăm hŏ geh lăp Đảng tâm rnôk lor ma hăn tahen tâm năm aơ, njêng nau nsôigh ân druh ndăm leo n’hâm mom ndâk, ndâk neh dak.

01/03/2024

TUCH TĂM (NHÀ NÔNG)

 Mpŏng kâp ndơ̆ ndơ lŏ mir Dak lak hăn ngai
Mpŏng kâp ndơ̆ ndơ lŏ mir Dak lak hăn ngai

VOV4.M’nông - Nkra njêng lŏ mir lah ngoăy tâm âk nsan dăng bah n’gor Dak Lak. Âk ntil ndơ lŏ mir khlay kơt: cà phê, mắc ca, sầu riêng, ba phe... lĕ pơk hvi dơi ntŭk tăch n’gluh tơm khlay. Nău aơ mô knŭng rgop rgâl nău rêh bah nuĭh ƀon lan ma hôm rgop geh prăk ăp năm hang rbăn rmen prăk bah nău nkra njêng, tăch rgâl, tăch n’gluh. Năm 2024, nău kan lŏ mir Dak lak nsrôih, mpŏng kâp tay ndơ̆ ndơ lŏ mir ƀon lan hăn ngai.

01/03/2024
 Mpŏng kâp ndơ̆ ndơ lŏ mir Dak lak hăn ngai

Mpŏng kâp ndơ̆ ndơ lŏ mir Dak lak hăn ngai

VOV4.M’nông - Nkra njêng lŏ mir lah ngoăy tâm âk nsan dăng bah n’gor Dak Lak. Âk ntil ndơ lŏ mir khlay kơt: cà phê, mắc ca, sầu riêng, ba phe... lĕ pơk hvi dơi ntŭk tăch n’gluh tơm khlay. Nău aơ mô knŭng rgop rgâl nău rêh bah nuĭh ƀon lan ma hôm rgop geh prăk ăp năm hang rbăn rmen prăk bah nău nkra njêng, tăch rgâl, tăch n’gluh. Năm 2024, nău kan lŏ mir Dak lak nsrôih, mpŏng kâp tay ndơ̆ ndơ lŏ mir ƀon lan hăn ngai.

01/03/2024

N'HÂM SOAN (SỨC KHỎE)

Nau tât khuch bah nau ji choih play leh lah nơm mô njrăng
Nau tât khuch bah nau ji choih play leh lah nơm mô njrăng

VOV4. M'nông - Choih play leh lah du ntŭk dăng yor khoáng chất mô lah boh axit jêng dăng tâm dak chrach. Choih play leh rnôk jêng păng gŭ tâm play leh mô lah saơ ndrel geh săm ơm mra bah oi nau khuch.

28/02/2024
Nau tât khuch bah nau ji choih play leh lah nơm mô njrăng

Nau tât khuch bah nau ji choih play leh lah nơm mô njrăng

VOV4. M'nông - Choih play leh lah du ntŭk dăng yor khoáng chất mô lah boh axit jêng dăng tâm dak chrach. Choih play leh rnôk jêng păng gŭ tâm play leh mô lah saơ ndrel geh săm ơm mra bah oi nau khuch.

28/02/2024

NKUAL [ON LAN MHE (NÔNG THÔN MỚI)

Mpŏng hao bah ntrong kan phe kah Briêt hữu cơ
Mpŏng hao bah ntrong kan phe kah Briêt hữu cơ

VOV4.M’nông - Nsrôih rgâl mhê n’hyanh hăn ndrel đah hun hao ntil phe ba Briêt, HTX n’hŭch ach o Ea Súp, nkuăl Ea Súp, n’gor Dak Lak lĕ n’hanh dôl hun hao pơk hvi ntrong kan nkra njêng tĭng trong hữu cơ nsĭt tay nău khlay wăng sa âk.

02/03/2024
Mpŏng hao bah ntrong kan phe kah Briêt hữu cơ

Mpŏng hao bah ntrong kan phe kah Briêt hữu cơ

VOV4.M’nông - Nsrôih rgâl mhê n’hyanh hăn ndrel đah hun hao ntil phe ba Briêt, HTX n’hŭch ach o Ea Súp, nkuăl Ea Súp, n’gor Dak Lak lĕ n’hanh dôl hun hao pơk hvi ntrong kan nkra njêng tĭng trong hữu cơ nsĭt tay nău khlay wăng sa âk.

02/03/2024

(NKOCH NĂU UE\H BLĂU TÂM NĂU RÊH) VĂN HOÁ

Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih lam dak Điện Biên 2024 mbra geh ƀư ta n’gul khay 3
Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih lam dak Điện Biên 2024 mbra geh ƀư ta n’gul khay 3

VOV4.VOV.VN -Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih ngih dak ta Điện Biên-2024 n’hanh rơh tâm nđur kao Ban 2024 mbra geh bư ta 16/3 tât ta nkuăl ƀon têh Điện Biên Phủ, n’gor Điện Biên.

01/03/2024
Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih lam dak Điện Biên 2024 mbra geh ƀư ta n’gul khay 3

Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih lam dak Điện Biên 2024 mbra geh ƀư ta n’gul khay 3

VOV4.VOV.VN -Rơh ntơm pơk năm pâl nđaih ngih dak ta Điện Biên-2024 n’hanh rơh tâm nđur kao Ban 2024 mbra geh bư ta 16/3 tât ta nkuăl ƀon têh Điện Biên Phủ, n’gor Điện Biên.

01/03/2024

NKOCH TRÊNG NĂU KĂL E (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau
Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau

VOV4.M'nông: Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau lah n'ơk nkoch tât bu ndăm kon Brah, me păng geh chiak yau vek găr măt, nklăch tâm ntu bum. Dăch dŭt bu ndăm dơi nkhĭt chiak yau ndrel nsĭt gar măt ân me păng.

24/02/2024
Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau

Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau

VOV4.M'nông: Bu ndăm Boh Kneh ndrel chiak yau lah n'ơk nkoch tât bu ndăm kon Brah, me păng geh chiak yau vek găr măt, nklăch tâm ntu bum. Dăch dŭt bu ndăm dơi nkhĭt chiak yau ndrel nsĭt gar măt ân me păng.

24/02/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2