Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

NĂU MHE NTUK RÊH JÊNG (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Soan mom ta nkual n’har bri Thuận An
Soan mom ta nkual n’har bri Thuận An

VOV4.M'nông-Thuận An lah xă n’har bri bôk năp bah n’gor Dak Nông tât lor bôk nău kan ndâk njêng ƀon lan mhe bah 5 năm bah năp. Joi dŏng ăp nău geh đah neh ntu trôk nar, kônh wa ăp rnoi mpôl ta Thuận An dôl ndrel soan nsrôih rgâl hao mhe: ngoăy tâm âk xă thôn ƀon mhe n’hao prêh bôk năm bah n’gor Dak Nông.

04/02/2023
Soan mom ta nkual n’har bri Thuận An

Soan mom ta nkual n’har bri Thuận An

VOV4.M'nông-Thuận An lah xă n’har bri bôk năp bah n’gor Dak Nông tât lor bôk nău kan ndâk njêng ƀon lan mhe bah 5 năm bah năp. Joi dŏng ăp nău geh đah neh ntu trôk nar, kônh wa ăp rnoi mpôl ta Thuận An dôl ndrel soan nsrôih rgâl hao mhe: ngoăy tâm âk xă thôn ƀon mhe n’hao prêh bôk năm bah n’gor Dak Nông.

04/02/2023

NĂU KƠL N'HANH NĂU RÊH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG )

Tahen ơm tâm rnglăp, ndrel hun hao văng sa
Tahen ơm tâm rnglăp, ndrel hun hao văng sa

VOV4.M'nông: Mhe rlau aơ, ta Thủ đô Hà Nội hŏ geh rơh ƀư Đại hội ntoh măt lam dak tahen ơm Việt Nam tal XII năm kan 2022-2027. Ta aơ, âk ntoh măt tâm ban prêh ndrel mpŏng, Rnâng kan rđau kan năm kan mhe mra geh âk nau rgâl mhe, leo nau kan bah rmôt tahen ơm tâm lam dak geh dơi ăp nkô̆ nau nchrăp luh, ngăn lah kơl an ăp nŭih tahen ơm hun hao văng sa

03/02/2023
Tahen ơm tâm rnglăp, ndrel hun hao văng sa

Tahen ơm tâm rnglăp, ndrel hun hao văng sa

VOV4.M'nông: Mhe rlau aơ, ta Thủ đô Hà Nội hŏ geh rơh ƀư Đại hội ntoh măt lam dak tahen ơm Việt Nam tal XII năm kan 2022-2027. Ta aơ, âk ntoh măt tâm ban prêh ndrel mpŏng, Rnâng kan rđau kan năm kan mhe mra geh âk nau rgâl mhe, leo nau kan bah rmôt tahen ơm tâm lam dak geh dơi ăp nkô̆ nau nchrăp luh, ngăn lah kơl an ăp nŭih tahen ơm hun hao văng sa

03/02/2023

TUCH TĂM (NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng an geh 177 rmen prăk ndơ̆ ngih bil luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt
Lâm Đồng an geh 177 rmen prăk ndơ̆ ngih bil luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt

VOV4.M'nông-N’gor Lâm Đồng dôl geh mbơh nău kan  nklơi mô hôm dŏng ngih bil tâm nău pah kan tuch tăm luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt, đah lĕ rnoh prăk ƀư bơi tât 177 rmen prăk.

04/02/2023
Lâm Đồng an geh 177 rmen prăk ndơ̆ ngih bil luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt

Lâm Đồng an geh 177 rmen prăk ndơ̆ ngih bil luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt

VOV4.M'nông-N’gor Lâm Đồng dôl geh mbơh nău kan  nklơi mô hôm dŏng ngih bil tâm nău pah kan tuch tăm luh nkuăl ƀon têh Đà Lạt, đah lĕ rnoh prăk ƀư bơi tât 177 rmen prăk.

04/02/2023

N'HÂM SOAN (SỨC KHỎE)

Ƀư brah n'hao săk-Du nău way uĕh bah âk rnoi mpôl đêt
Ƀư brah n'hao săk-Du nău way uĕh bah âk rnoi mpôl đêt

VOV4.M'nông - Ƀư brah n’ham săk lah ngoăy tâm âk nău ƀư khlay đah âk rnoi mpôl đêt. Đah nuĭh Êđê ta Dak Lak, nău rêh ăp nuĭh, tĭng tâm nău geh rnăk wâl, dơi geh bah 5 tât 7 tơ̆ mham săk. Hôm đah nuĭh Dao ta n’gor Lào Cai, ƀư mham săk dơi kuăl lah “ƀư wơt huêng”, dơi ƀư gay dăn săk soan, dăn đăp mpăn uĕh lăng an nuĭh tâm rnăk wâl.

01/02/2023
Ƀư brah n'hao săk-Du nău way uĕh bah âk rnoi mpôl đêt

Ƀư brah n'hao săk-Du nău way uĕh bah âk rnoi mpôl đêt

VOV4.M'nông - Ƀư brah n’ham săk lah ngoăy tâm âk nău ƀư khlay đah âk rnoi mpôl đêt. Đah nuĭh Êđê ta Dak Lak, nău rêh ăp nuĭh, tĭng tâm nău geh rnăk wâl, dơi geh bah 5 tât 7 tơ̆ mham săk. Hôm đah nuĭh Dao ta n’gor Lào Cai, ƀư mham săk dơi kuăl lah “ƀư wơt huêng”, dơi ƀư gay dăn săk soan, dăn đăp mpăn uĕh lăng an nuĭh tâm rnăk wâl.

01/02/2023

NKUAL [ON LAN MHE (NÔNG THÔN MỚI)

Kon Tum: tâm ndrĭh ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe.
Kon Tum: tâm ndrĭh ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe.

VOV4.M'nông-Ôi lơ 31/1, 10 nkuăl, nkuăl ƀon têh bâh n’gor Kon Tum tâm ndrĭh leo ƀư ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe bôk năm Quý Mão 2023.

01/02/2023
Kon Tum: tâm ndrĭh ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe.

Kon Tum: tâm ndrĭh ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe.

VOV4.M'nông-Ôi lơ 31/1, 10 nkuăl, nkuăl ƀon têh bâh n’gor Kon Tum tâm ndrĭh leo ƀư ntơm hăn kan rdâk njêng nkual ƀon lan mhe n’hanh nkuăl ƀon têh ueh mhe bôk năm Quý Mão 2023.

01/02/2023

(NKOCH NĂU UE\H BLĂU TÂM NĂU RÊH) VĂN HOÁ

Đắk Lắk: Âk nău kan ntoh lư tâm nar Thơ Việt Nam tal 21.
Đắk Lắk: Âk nău kan ntoh lư tâm nar Thơ Việt Nam tal 21.

VOV4.M'nông-Ôi lơ 3/2, ta trong răk săm ƀŭt ngêt cà phê Buôn Ma Thuột, Hội văn học Nghệ thuật n’gor Dak Lak tâm rgop đah ntŭk kan văn hóa, thể thao n’hanh pal nđaih n’gor ƀư nar thơ Việt Nam tal 21, năm 2023 đah bôk nău “Nkuăl ƀon têh Cà phê nsum nău ueh mhe”.

04/02/2023
Đắk Lắk: Âk nău kan ntoh lư tâm nar Thơ Việt Nam tal 21.

Đắk Lắk: Âk nău kan ntoh lư tâm nar Thơ Việt Nam tal 21.

VOV4.M'nông-Ôi lơ 3/2, ta trong răk săm ƀŭt ngêt cà phê Buôn Ma Thuột, Hội văn học Nghệ thuật n’gor Dak Lak tâm rgop đah ntŭk kan văn hóa, thể thao n’hanh pal nđaih n’gor ƀư nar thơ Việt Nam tal 21, năm 2023 đah bôk nău “Nkuăl ƀon têh Cà phê nsum nău ueh mhe”.

04/02/2023

NKOCH TRÊNG NĂU KĂL E (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Ăp nau nkoch tât Noel
Ăp nau nkoch tât Noel

VOV4.M'nông: Ndri lah du yan Noel lŏ tât tâm ƀon lan he. Nau ueh mpeh Noel tât đah ăp ntrong ƀon lan Tây Nguyên. Kon se rhơn lơn rnôk kâp nklâm ndơ bah che ranh Noel. Ăp nau nkoch, nau ơm mpeh Noel ƀư ăp kon se ndrel ăp băl ŭch lơn tât nar aơ.

25/12/2022
Ăp nau nkoch tât Noel

Ăp nau nkoch tât Noel

VOV4.M'nông: Ndri lah du yan Noel lŏ tât tâm ƀon lan he. Nau ueh mpeh Noel tât đah ăp ntrong ƀon lan Tây Nguyên. Kon se rhơn lơn rnôk kâp nklâm ndơ bah che ranh Noel. Ăp nau nkoch, nau ơm mpeh Noel ƀư ăp kon se ndrel ăp băl ŭch lơn tât nar aơ.

25/12/2022

NĂU NGƠI LƠN (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

MÂT NDRAY NĂU KAN WAY ƠM
MÂT NDRAY NĂU KAN WAY ƠM

VOV4.M'NÔNG - Ăp năm rlău aơ, Đảng, Ngih dak, ăp n'gor hŏ uănh khlay an tĭng ƀư geh nău tam trong nchrăp, gung trong, gay rdâk tay, hun hao nău kan way ơm cheh tanh bah ƀon lan rnoi mpôl đê̆.

05/02/2023
MÂT NDRAY NĂU KAN WAY ƠM

MÂT NDRAY NĂU KAN WAY ƠM

VOV4.M'NÔNG - Ăp năm rlău aơ, Đảng, Ngih dak, ăp n'gor hŏ uănh khlay an tĭng ƀư geh nău tam trong nchrăp, gung trong, gay rdâk tay, hun hao nău kan way ơm cheh tanh bah ƀon lan rnoi mpôl đê̆.

05/02/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2