Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

TƠLƠI HING ANG MƠNUIH TƠPUL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Grup sem lăng bruă Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ngă bruă ƀơi Dak Lăk
Grup sem lăng bruă Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ngă bruă ƀơi Dak Lăk

VOV4.Jarai - Tlam lơ 29/2, yă Nguyễn Thị Kim Thủy, Kơ-iăng khua Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Ƀirô khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar sem lăng bruă mơ̆ng Jơnum min Mơnuih mơnam hơmâo mông ngă bruă hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lăk kơ bruă ngă tui tơlơi pơtrun, tơlơi phiăn dưm kơnar đah rơkơi đah kơmơi ƀơi tơring čar thun 2023, boh than ngă tui Tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai hăng sang anŏ thun 2015-2023.

01/03/2024
Grup sem lăng bruă Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ngă bruă ƀơi Dak Lăk

Grup sem lăng bruă Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ngă bruă ƀơi Dak Lăk

VOV4.Jarai - Tlam lơ 29/2, yă Nguyễn Thị Kim Thủy, Kơ-iăng khua Jơnum min Mơnuih mơnam mơ̆ng Ƀirô khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar sem lăng bruă mơ̆ng Jơnum min Mơnuih mơnam hơmâo mông ngă bruă hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lăk kơ bruă ngă tui tơlơi pơtrun, tơlơi phiăn dưm kơnar đah rơkơi đah kơmơi ƀơi tơring čar thun 2023, boh than ngă tui Tơlơi phiăn dŏ rơkơi bơnai hăng sang anŏ thun 2015-2023.

01/03/2024

ČRĂN HƠDRĂ KƠNUK KƠNA HĂNG HƠDIP MƠDA (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar amra pơmut hrŏm kiăng aset ƀiă anom bruă kơnuk kơna
50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar amra pơmut hrŏm kiăng aset ƀiă anom bruă kơnuk kơna

VOV4.Jarai - Tlam lơ 28/2, ƀơi sang bruă Kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh čar Trần Lưu Quang git gai jơnum tal 1 Anom bruă git gai dưm dăp anom bruă kơnuk kơna gưl tơring glông, să rơwang thun 2023-2030. Him lăng tơdơi kơ dăp glăi amra hrŏ trun 633 anom bruă gưl tơring glông, să.

01/03/2024
50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar amra pơmut hrŏm kiăng aset ƀiă anom bruă kơnuk kơna

50 boh tơring glông hăng rơbêh 1.200 boh să amăng dêh čar amra pơmut hrŏm kiăng aset ƀiă anom bruă kơnuk kơna

VOV4.Jarai - Tlam lơ 28/2, ƀơi sang bruă Kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh čar Trần Lưu Quang git gai jơnum tal 1 Anom bruă git gai dưm dăp anom bruă kơnuk kơna gưl tơring glông, să rơwang thun 2023-2030. Him lăng tơdơi kơ dăp glăi amra hrŏ trun 633 anom bruă gưl tơring glông, să.

01/03/2024

BRUĂ MƠNUIH NGĂ HMUA (NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng khut khăt ngă hơdră pơgang, prah apui ƀong glai 
Lâm Đồng khut khăt ngă hơdră pơgang, prah apui ƀong glai 

VOV4.Jarai - Tơring čar Lâm Đồng hơmâo rơbêh 500.000ha glai, amăng anun glai kyâo hơngo hăng kyâo amuñ hơmâo apui ƀong. Amăng hrơi adai pơ-iă hang sui tui anai, amuñ hơmâo apui ƀong glai biă, tơring čar anai glăk pơƀut pơgang hlâo hŭi apui ƀong.

01/03/2024
Lâm Đồng khut khăt ngă hơdră pơgang, prah apui ƀong glai 

Lâm Đồng khut khăt ngă hơdră pơgang, prah apui ƀong glai 

VOV4.Jarai - Tơring čar Lâm Đồng hơmâo rơbêh 500.000ha glai, amăng anun glai kyâo hơngo hăng kyâo amuñ hơmâo apui ƀong. Amăng hrơi adai pơ-iă hang sui tui anai, amuñ hơmâo apui ƀong glai biă, tơring čar anai glăk pơƀut pơgang hlâo hŭi apui ƀong.

01/03/2024

TƠLƠI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih
Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

VOV4.Jarai- Amăng thun blan laih rơgao, hrŏm hăng ƀing buh ao mơtah hyu gum djru, ƀing buh ao kô̆ lĕ ƀing ơi ia jrao dŏ hlăk ai ăt juăt hyu khăm pơjrao mơn, tơlơi anai ngă pơđao pran jua mơnuih ƀôn sang, sit biă ñu ƀơi hơdôm kual ataih, asuek, kual tơnap tap amăng tơring čar Dak Lak.

29/02/2024
Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

Ƀing nai ia jrao hlăk ai Dak Lak djru khăm pơjrao yua tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih

VOV4.Jarai- Amăng thun blan laih rơgao, hrŏm hăng ƀing buh ao mơtah hyu gum djru, ƀing buh ao kô̆ lĕ ƀing ơi ia jrao dŏ hlăk ai ăt juăt hyu khăm pơjrao mơn, tơlơi anai ngă pơđao pran jua mơnuih ƀôn sang, sit biă ñu ƀơi hơdôm kual ataih, asuek, kual tơnap tap amăng tơring čar Dak Lak.

29/02/2024

PLƠI PLA PHRÂO (NÔNG THÔN MỚI)

Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo
Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

VOV4.Jarai-Kiăng pơtrut pran mă bruă, pơplông khăp kơ lŏn ia, gir run bơwih ƀong huă, tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi tê̆t Giáp Thìn, abih bang 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pơphun ha wŏt bruă man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă.

24/02/2024
Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

VOV4.Jarai-Kiăng pơtrut pran mă bruă, pơplông khăp kơ lŏn ia, gir run bơwih ƀong huă, tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi tê̆t Giáp Thìn, abih bang 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pơphun ha wŏt bruă man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă.

24/02/2024

GRU GRUA THÂO THĂI (VĂN HÓA)

Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên thun 2024 amra pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh tong krah blan 3
Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên thun 2024 amra pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh tong krah blan 3

VOV4.Jarai-Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên -2024 hăng hrơi ngui bơyan Bơyan Ban thun 2024 amra pơphun amăng lơ 16/3 pơ anăp ƀơi plơi prong Điện Biên Phủ, tơring čar Điện Biên.

01/03/2024
Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên thun 2024 amra pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh tong krah blan 3

Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên thun 2024 amra pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh tong krah blan 3

VOV4.Jarai-Hrơi ngă lơphet pok thun tuai čuă ngui dêh čar ƀơi Điện Biên -2024 hăng hrơi ngui bơyan Bơyan Ban thun 2024 amra pơphun amăng lơ 16/3 pơ anăp ƀơi plơi prong Điện Biên Phủ, tơring čar Điện Biên.

01/03/2024

TƠLƠI NGĂ SEN ( SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Tơlơi ngă sen ber "Hơkrŭ glăi hrơi ngă yang huă asơi hle"
Tơlơi ngă sen ber "Hơkrŭ glăi hrơi ngă yang huă asơi hle"

VOV4.Jarai - Mơ-ak pơdai phrâo lĕ sa amăng hơdôm phiăn ngă yang nao hrŏm hăng tơlơi hơdip mơda mă bruă ngă đang hmua mơ̆ng djop djuai ania ƀơi Dap Kơdư sui hăng anai. Lơm bơyan yuă hơpuă giong, pơdai dưm bă kơ bung ƀơi hơdôm bôh plơi pla, ala ƀôn, ƀudah rim sang anô̆ prăp lui hơdôm gơnam ngă yang kah hăng: mơnŭ, čeh tơpai, asơi dưi tơnă mơ̆ng pơdai phrâo yuă prah giong... ruah hrơi blan klă hiam pioh pơphun ngă yang huă asơi hle. Anai lĕ phiăn ngă yang pioh bơni kơ yang pơdai (yang hri) hăng ƀing yang rơbang hmâo brơi laih ia hơjan klă, pơ-iă hiam, pơhrui glăi pơdai jor kơtor lu, hrŏm hăng anun rơkâo brơi tơlơi suaih pral, tơlơi hơdip mơda trơi pơđao, yâo mơ-ak.

07/01/2024
Tơlơi ngă sen ber "Hơkrŭ glăi hrơi ngă yang huă asơi hle"

Tơlơi ngă sen ber "Hơkrŭ glăi hrơi ngă yang huă asơi hle"

VOV4.Jarai - Mơ-ak pơdai phrâo lĕ sa amăng hơdôm phiăn ngă yang nao hrŏm hăng tơlơi hơdip mơda mă bruă ngă đang hmua mơ̆ng djop djuai ania ƀơi Dap Kơdư sui hăng anai. Lơm bơyan yuă hơpuă giong, pơdai dưm bă kơ bung ƀơi hơdôm bôh plơi pla, ala ƀôn, ƀudah rim sang anô̆ prăp lui hơdôm gơnam ngă yang kah hăng: mơnŭ, čeh tơpai, asơi dưi tơnă mơ̆ng pơdai phrâo yuă prah giong... ruah hrơi blan klă hiam pioh pơphun ngă yang huă asơi hle. Anai lĕ phiăn ngă yang pioh bơni kơ yang pơdai (yang hri) hăng ƀing yang rơbang hmâo brơi laih ia hơjan klă, pơ-iă hiam, pơhrui glăi pơdai jor kơtor lu, hrŏm hăng anun rơkâo brơi tơlơi suaih pral, tơlơi hơdip mơda trơi pơđao, yâo mơ-ak.

07/01/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2