Pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024
Pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024

VOV4.Jarai-Mơguah (1/4), ƀơi Hà Nội, Anom bruă jŭ yap (ding jum kơčăo bruă hăng tuh pơ alin) pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024.

Pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024

Pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024

VOV4.Jarai-Mơguah (1/4), ƀơi Hà Nội, Anom bruă jŭ yap (ding jum kơčăo bruă hăng tuh pơ alin) pơphun jŭ yap akŏ mơnuih hăng sang dŏ tong krah rơwang thun 2024.

Jơnum min pơ ala mơnuih ƀôn kiăng gơgrong ba hloh čih pơkra tơlơi phiăn, hră pơtrun 
Jơnum min pơ ala mơnuih ƀôn kiăng gơgrong ba hloh čih pơkra tơlơi phiăn, hră pơtrun 

VOV4.Jarai-Pơhiăp pơđut jơnum đơ đam dêh čar pơƀut bruă mă mơ̆ng khul pơ ala mơnuih ƀôn sang djop tơring čar, ƀôn prong gah dêh čar thun 2023 laih anun pok pơhai bruă mă thun 2024, ơi Vương Đình Huệ, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar lăi pơtong, ƀuh amăng bruă mă sit nik mơ̆ng pô, jơnum min ƀudah khul pơ ala mơnuih ƀôn sang djop gưl hơmâo djru hrŏm lu hloh, jĕ giăm hăng gơgrong ba lu hloh bruă čih pơkra tơlơi phiăn hăng hơdôm hră pơtrun kơ bruă mă, boh nik ñu hơdôm tơlơi phiăn pơdjơ̆ nao amăng bruă mă tơlơi hơdip mơda bơwih ƀong huă mơnuih mơnam djop plơi pla.

Jơnum min pơ ala mơnuih ƀôn kiăng gơgrong ba hloh čih pơkra tơlơi phiăn, hră pơtrun 

Jơnum min pơ ala mơnuih ƀôn kiăng gơgrong ba hloh čih pơkra tơlơi phiăn, hră pơtrun 

VOV4.Jarai-Pơhiăp pơđut jơnum đơ đam dêh čar pơƀut bruă mă mơ̆ng khul pơ ala mơnuih ƀôn sang djop tơring čar, ƀôn prong gah dêh čar thun 2023 laih anun pok pơhai bruă mă thun 2024, ơi Vương Đình Huệ, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar lăi pơtong, ƀuh amăng bruă mă sit nik mơ̆ng pô, jơnum min ƀudah khul pơ ala mơnuih ƀôn sang djop gưl hơmâo djru hrŏm lu hloh, jĕ giăm hăng gơgrong ba lu hloh bruă čih pơkra tơlơi phiăn hăng hơdôm hră pơtrun kơ bruă mă, boh nik ñu hơdôm tơlơi phiăn pơdjơ̆ nao amăng bruă mă tơlơi hơdip mơda bơwih ƀong huă mơnuih mơnam djop plơi pla.

Lu bruă mă sit nik mơ̆ng hlăk ai Kon Tum amăng tal hơdor glăi Hrơi pơdŏng Khul hlăk ai (26/3)
Lu bruă mă sit nik mơ̆ng hlăk ai Kon Tum amăng tal hơdor glăi Hrơi pơdŏng Khul hlăk ai (26/3)

VOV4.Jarai – Hơdor glăi 93 thun pơdŏng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh dêh čar ta, amăng lơ 26/3 hlăk ai tơring čar Kon Tum hmâo laih lu bruă mă tŭ yua.

Lu bruă mă sit nik mơ̆ng hlăk ai Kon Tum amăng tal hơdor glăi Hrơi pơdŏng Khul hlăk ai (26/3)

Lu bruă mă sit nik mơ̆ng hlăk ai Kon Tum amăng tal hơdor glăi Hrơi pơdŏng Khul hlăk ai (26/3)

VOV4.Jarai – Hơdor glăi 93 thun pơdŏng Khul hlăk ai rơnuk Hồ Chí Minh dêh čar ta, amăng lơ 26/3 hlăk ai tơring čar Kon Tum hmâo laih lu bruă mă tŭ yua.

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ: Pơgăn “Hưp ham hơdră djru”, pơmut hrŏm bruă “klă kơ tơdruă đôč”
Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ: Pơgăn “Hưp ham hơdră djru”, pơmut hrŏm bruă “klă kơ tơdruă đôč”

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 26/3, ƀơi sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang, yŭ kơ tơlơi git gai mơ̆ng ơi Vương Đình Huệ, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun Jơnum khua mua gơgrong sa mơta bruă lok 5, rơwang bruă tal 15 či bơkơtuai kơ hơdôm tơlơi pơdah thâo pơ Khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang ƀơi mông jơnum lok 7, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15.

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ: Pơgăn “Hưp ham hơdră djru”, pơmut hrŏm bruă “klă kơ tơdruă đôč”

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ: Pơgăn “Hưp ham hơdră djru”, pơmut hrŏm bruă “klă kơ tơdruă đôč”

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 26/3, ƀơi sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang, yŭ kơ tơlơi git gai mơ̆ng ơi Vương Đình Huệ, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun Jơnum khua mua gơgrong sa mơta bruă lok 5, rơwang bruă tal 15 či bơkơtuai kơ hơdôm tơlơi pơdah thâo pơ Khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang ƀơi mông jơnum lok 7, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15.

Rơbêh 9 klai prăk djru mơnuih ƀôn sang pơsir hĭ tơlơi truh tơdơi kơ ia ling dăo thun 2023
Rơbêh 9 klai prăk djru mơnuih ƀôn sang pơsir hĭ tơlơi truh tơdơi kơ ia ling dăo thun 2023

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (25/3), ƀơi plơi prong Gia Nghĩa, tơring čar Dak Nông, Khul ia jrao kyâo bơrơkal mriah Việt Nam pơphun Jơnum lăi pơthâo hơbô̆ bruă, boh thâo ngă Kơčăo bruă “Djru jar kmar ječ ameč djru pơsir hĭ tơlơi truh ia ling dăo thun 2023”.

Rơbêh 9 klai prăk djru mơnuih ƀôn sang pơsir hĭ tơlơi truh tơdơi kơ ia ling dăo thun 2023

Rơbêh 9 klai prăk djru mơnuih ƀôn sang pơsir hĭ tơlơi truh tơdơi kơ ia ling dăo thun 2023

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (25/3), ƀơi plơi prong Gia Nghĩa, tơring čar Dak Nông, Khul ia jrao kyâo bơrơkal mriah Việt Nam pơphun Jơnum lăi pơthâo hơbô̆ bruă, boh thâo ngă Kơčăo bruă “Djru jar kmar ječ ameč djru pơsir hĭ tơlơi truh ia ling dăo thun 2023”.

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang – Kom khut khăt mơñum tơpai lơm mơgăt rơdêh rô nao rai
Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang – Kom khut khăt mơñum tơpai lơm mơgăt rơdêh rô nao rai

VOV4.Jarai – Amăng mông jơnum tal 31 pơphun rơwang hrơi tơjuh rơgao, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta gum pơhiăp kơ pơblang, tŭ mă, pơplih pơkra 2 hră čih pơkra Tơlơi phiăn anun lĕ: Hră čih pơkra Tơlơi phiăn hơđong, pơhlôm ƀơi jơlan nao rai hăng Tơlơi phiăn nao rai ƀơi jơlan. Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta tŭ ư jơlan gah pơkă kom bruă mơgăt rơdêh nao rai ƀơi jơlan lơm mơñum tơpai, măt tơpai.

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang – Kom khut khăt mơñum tơpai lơm mơgăt rơdêh rô nao rai

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang – Kom khut khăt mơñum tơpai lơm mơgăt rơdêh rô nao rai

VOV4.Jarai – Amăng mông jơnum tal 31 pơphun rơwang hrơi tơjuh rơgao, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta gum pơhiăp kơ pơblang, tŭ mă, pơplih pơkra 2 hră čih pơkra Tơlơi phiăn anun lĕ: Hră čih pơkra Tơlơi phiăn hơđong, pơhlôm ƀơi jơlan nao rai hăng Tơlơi phiăn nao rai ƀơi jơlan. Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta tŭ ư jơlan gah pơkă kom bruă mơgăt rơdêh nao rai ƀơi jơlan lơm mơñum tơpai, măt tơpai.

Ding jum kông an man pơdong 1.200 boh sang djru mơnuih ƀun rin, tơnap tap ƀơi Dak Lak 
Ding jum kông an man pơdong 1.200 boh sang djru mơnuih ƀun rin, tơnap tap ƀơi Dak Lak 

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 21/3, ƀơi tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak, Ding jum kông an ngă hrŏm hăng anom bruă ping gah, jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak hăng Sang bruă djru prăk kăk pơphun jao hơbô̆ sang laih anun rơnoh prăk man pơdong 1.200 boh sang pioh brơi kơ sang anŏ ƀun rin tơnap tap aka ƀu hơmâo sang dŏ amăng tơring čar.

Ding jum kông an man pơdong 1.200 boh sang djru mơnuih ƀun rin, tơnap tap ƀơi Dak Lak 

Ding jum kông an man pơdong 1.200 boh sang djru mơnuih ƀun rin, tơnap tap ƀơi Dak Lak 

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 21/3, ƀơi tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak, Ding jum kông an ngă hrŏm hăng anom bruă ping gah, jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Dak Lak hăng Sang bruă djru prăk kăk pơphun jao hơbô̆ sang laih anun rơnoh prăk man pơdong 1.200 boh sang pioh brơi kơ sang anŏ ƀun rin tơnap tap aka ƀu hơmâo sang dŏ amăng tơring čar.

Ba glăi ia djru ngă hơdip phun pla ƀơi kual không phang kơtang či Dak Nông
Ba glăi ia djru ngă hơdip phun pla ƀơi kual không phang kơtang či Dak Nông

VOV4.Jarai - Tui hăng Gong phun pơtui jua pơhiăp dêh čar Việt Nam pôr, hơdôm rơbâo hektar phun pla ƀơi tơring glông Krông Nô, kual không phang kơsing pah kơtang hloh mơ̆ng Dak Nông glăk kơƀah ia pruih, amuñ không phang čơđang lŏn kơtang.

Ba glăi ia djru ngă hơdip phun pla ƀơi kual không phang kơtang či Dak Nông

Ba glăi ia djru ngă hơdip phun pla ƀơi kual không phang kơtang či Dak Nông

VOV4.Jarai - Tui hăng Gong phun pơtui jua pơhiăp dêh čar Việt Nam pôr, hơdôm rơbâo hektar phun pla ƀơi tơring glông Krông Nô, kual không phang kơsing pah kơtang hloh mơ̆ng Dak Nông glăk kơƀah ia pruih, amuñ không phang čơđang lŏn kơtang.

Khul Pơtô hrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă pơgôp hiăp hơdră pơđĭ kyar pơtô pơhrăm dêh čar
Khul Pơtô hrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă pơgôp hiăp hơdră pơđĭ kyar pơtô pơhrăm dêh čar

VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 19/3, ƀơi anom bruă kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà, Khua Khul gưl dêh čar kơ bruă Pơtô pơhrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă git gai jơnum mơ̆ng Khul brơi pơgôp hiăp kơ “Bruă mă pơđĭ kyar pơtô hrăm truh thun 2030, lăng nao pơ thun 2045”.

Khul Pơtô hrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă pơgôp hiăp hơdră pơđĭ kyar pơtô pơhrăm dêh čar

Khul Pơtô hrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă pơgôp hiăp hơdră pơđĭ kyar pơtô pơhrăm dêh čar

VOV4.Jarai-Mơguah tom brơi, lơ 19/3, ƀơi anom bruă kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh čar ơi Trần Hồng Hà, Khua Khul gưl dêh čar kơ bruă Pơtô pơhrăm hăng pơđĭ kyar mơnuih mă bruă git gai jơnum mơ̆ng Khul brơi pơgôp hiăp kơ “Bruă mă pơđĭ kyar pơtô hrăm truh thun 2030, lăng nao pơ thun 2045”.

Dak Lăk pơhlôm hơmâo apui yua amăng bơyan phang
Dak Lăk pơhlôm hơmâo apui yua amăng bơyan phang

VOV4.Jarai - Amăng bơyan phang 2023-2024 ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo lăi pơthâo hlâo amra không phang, kơƀah ia kơtang biă...Bruă kiăng yua apui lơtrik ngă hmua pla pơjing hăng yua amăng sang anŏ lu tui mơn, anom bruă apui lơtrik Dak Lăk hơmâo prăp lui lu hơdră amăng bruă wai lăng, ba yua apui đah mơ̆ng pơhlôm hơmâo djŏp apui yua.

Dak Lăk pơhlôm hơmâo apui yua amăng bơyan phang

Dak Lăk pơhlôm hơmâo apui yua amăng bơyan phang

VOV4.Jarai - Amăng bơyan phang 2023-2024 ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo lăi pơthâo hlâo amra không phang, kơƀah ia kơtang biă...Bruă kiăng yua apui lơtrik ngă hmua pla pơjing hăng yua amăng sang anŏ lu tui mơn, anom bruă apui lơtrik Dak Lăk hơmâo prăp lui lu hơdră amăng bruă wai lăng, ba yua apui đah mơ̆ng pơhlôm hơmâo djŏp apui yua.