Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình
05h00-05h30 Xor xưv luk Hmôngz
05h30-06h00 Xor xưv luk Thêir
07h00-07h30 Xor xưv luk Cho
11h00-11h30 Xor xưv luk Cho
11h30-12h00 Xor xưv luk Thêir
12h00-12h30 Xor xưv luk Hmôngz
18h45-19h00 Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz
19h30-20h00 Xor xưv luk Hmôngz
20h00-20h30 Xor xưv luk Thêir
20h30-21h00 Xor xưv luk Cho

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2