Phênhv txux chi thiêz luz nênhx hnuz xiêz 08.7.2019
Thứ hai, 00:00, 08/07/2019

Piêr kriê tsưr ziv lok têz qơưk tsaz yênhx qơư tsov txos txo grêk cêr pluôs truôx ntu 2016-2020  (2 suôz).

 

 

Nus: Têx tsênhv njiêz chênhr hâur têz qơưk tsaz yênhx qơư tsov txos  txo grêk cêr yeiz pluôs ntu 2016-2020 muôx têx tsênhv njiêz li chas?

Têz:

Grê 1. Thủ tướng Chính phủ cir têz qơưk tsaz yênhx qơư tsov txos txo grêk cêr yeiz pluôs truôx ntu 2016-2020, muôx têx tsênhv njiêz chênhr li đrav kaz:

1. Bê tsaz yênhx thiêz cơ quan seiz car tsaz yênhx:

Bê tsaz yênhx: Têz qơưk tsaz yênhx qơư tsov txos txo grêk cêr pluôs truôx ntu 2016-2020 (đrav kaz no hu uô tsaz yênhx).

Cơ quan seiz car tsaz yênhx: Bộ Lox tôngv-Xaz pênhz thiêz XH.

2. Tsaz yênhx qơư tsov txos:

Tsưr ziv cxuô: Uô lơưr qơư tsov txos grêk cêr pluôs truôx, txo grêk tsơưs têx chuôz zis, lênhx nênhs tror yeiz pluôs; paz cxơưz chuôz tsar kinh tế, taz por txiv ngaz XH, hlôngr yiêz luz nênhx, chuôz cxaz tsôngv px phênhv sâu tâu, lar heik zos nhoz têx thax tsav jêx jok pluôs, muôz jông six hơưv trâu nênhs pluôs, chuôz zis pluôs zôngx ziv buôk ti txos têx dịch vụ XH li: Y tế, zoz zux, tsêr nhoz, đêx xênhz huôx thiêz vêv xênhz....., paz uô tiêr tsưr ziv txo grêk tsơưs têx chuôz zis pluôs ntu 2016-2020 trơưk li Côx hôiv Nghị quyết tso tơưv.

Tsưr ziv tsênhv tsênhz:

Paz txo grêk tsơưs têx chuôz zis pluôs hâur hur si têz qơưk xav kror đruôz đraz txix 1%-1,5% iz shông (Ciês têx huyện pluôs, xã pluôs txo grêk 4% iz shông; chuôz zis pluôs heir nênhs tsơưs txo grêk 3%-4% iz shông” trơưk cui tinhv pluôs uô lơưr trâu ntu 2016-2020.

Hlôngr yiêz tsưr ziv huôv tsar uô nox thiêz gra siêz nênhs pluôs luz nênhx nox nhoz, taz por chuôz zis pluôs li phênhv sâu tâu hâur hur si têz qơưk xav kror đruôz đraz kaz shông 2020 tsar ndê 1,5 jiês pir li kaz shông 2015 (ciês chuôz zis pluôs nhoz têx huyện pluôs, xã pluôs, jêx jok txov nhêv, chuôz zis pluôs zos heir nênhs tsơưs tsar ndê 2 jiês).

Uô lơưr tâu jông hur si têx cui tinhv, tsênhv chei txo grêk cêr pluôs chiê hlôngr yiêz nênhs pluôs luz nênhx thiêz buôk ti txos têx dịch vụ XH.

Têx côngz trênhx kinh tế-XH nhoz têx huyện pluôs, xã pluôs, jêx jok txov nhêv tâu chêx tsôngk yưv pênhr uô jông trơưk tsưr ziv jêx jok yiêz./.

(Bích Thủy-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC