Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-12-2023
Thứ hai, 14:41, 18/12/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Muk ndis shuôk ciêz tox siêz Mèo Vạc

Ciêz Mèo Vạc iz ciêz kriz iz jiês muôx chôngz lênhx nênhs hâur thax tsav tuôx zuôr muôs hax huv. Phênhv ntâu zos pêx xênhv nhoz đêz, txix 4 six sơưr nzor, cxuô txox cêr tuôx trâu ntơưv ciêz puôr lênhx muôx chôngz nênhs thiêz têx yêz đror đrông ntưk đros têx suôz luôs, thav pêv chuôs tsi tuôx muk ciêz. Tix lâus Phạm Văn Đông (nhoz huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tuôx kriê ntơưr ntơưv Mèo Vạc) hêik pâuz: Tuôx nhoz ntơưv no tâu ntâu shông lơưv, taz sik thâuv tưs txos hnuz ciêz mak cux lok six shir phaz viv hnuz ciêz tưz tsik zos chiê zuôr muôs hax huv mak zos jiês chiê têx fôngx zưs sơưr đơưk tuôx sik njiz, thav pêv thiêz nox cuz thaz hâuk chơưr lok six lov jêv hênhr: “Tuôx ciêz Mèo Vạc mak cur pov muôx ntâu kror yiêz pir li chor ciêz nhoz qơư kik, ciêz muôx lok six chôngz pox nhuôs tuôx txix thâuv lok six nzor. Txix 4-5 six sơưr nzor pox nhuôs tưz tuôx muôx njêx muôs ntơưv ciêz tas lơưv. Jông tiv zix cur pov zos cxuô zav pox nhuôs gra tuôx ntơưv ciêz tsuôk zos têx tuk kêiz, buô tâu lơưr puôs ntơưv kror cho gra tuôx muôs xưz. Viv li mak luôs tsênhv hêik tiêk zos buô puôs ntơưv kror tso no ”.

Jiês xuz thơưx tuôx ciêz Mèo Vạc, tsôngv kruô njiê pov cxuô kror puôr lênhx yiêz tas hur si. Qơư muôs tsôngk yo mak muôx tsôngv box Hmôngz chor tsôngk tiêz tsôngk yo lok six ntâu. Tsôngv box hmôngz têx tsôngk tiêz jông tiv zix zos luz tiêk tâu xuôk têk uô xưz, lok six lax uô viv li muôx têx luz tsuv uô tas iz shông thiêx uô tiêr. Taz sik chor muôs ntơưv ciêz zos têx zav tsôngk yo xuôk mêir xơưk ntâu, huv đros sơưr đơưk nhiêx txiêx zuôr, viv li iz jiês kriz uô ciêz mak no zos qơư muôs chôngz nênhs tuôx sêiz shuôk thiêz zuôr huv. Tix lâus Hoàng Văn Năm nhoz huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cux tưz muôx oz pêz jiês tuôx ndis shuôk ciêz Mèo Vạc puz pâuz: Tuôx ciêz Mèo Vạc mak puz trâu tsôngv kruô pov pâuz tâu txos tsôngv box nhoz no luz nênhx thiêz tuôx ciêz jông tiv zix zos njiê pov tâu chor hluôk tuz hluôk nxêik hnar sâuv zuk têx tsêr tsôngk yo tsôngk tiêk lok six jông: “Ciêz nhoz têx huyện tox siêz tỉnh Hà Giang li Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ mak muôx ntâu kror jông siz xưk, pox nhuôs tuôx ciêz phênhv ntâu zos tsôngv box tsơưs nênhs thiêz phênhv ntâu zos tsôngv box Hmôngz. Pox nhuôs chox têx hax huv zos zuk uô tâu tuôs muôx ntơưv ciêz muôx nhux, tưv, keiz, buô, cxuô zav jâuz… Kror cur pov jông tiv zix zos phênhv ntâu pox nhuôs tsôngv box Hmôngz thâuv tuôx ciêz puôr lênhx hnar zuk chor tsôngk yo cxôngx nzor muôx ntâu zav pax ntâu uô trâu zuk njiê pov lok six jông gâux”.

Chor qơư muôs huv nhoz ntơưv trôngx vas muk hâur ciêz phênhv ntâu zos qơư muôs têx nduôr li: nduôr hmôngr blêx, nduôr poz cưk. Nduôr ntơưv no mak tsik muôx ntâu zav, nduôr hmôngr blêx zos hêir nênhs tsoz tsiz uô thiêz muôs, hok nduôr poz cưk mak tâu tsôngv box uô thiêz chi ciês ntơưv qơư muôs. Hâur qiv hơưv muôx njil no thâuv hâur chêix ntux no, chor nduôr no tâu chôngz lênhx nênhs nhiêv zuôr thiêz nox. Zuôr tar su, qơư muôs têx zav nox muôx chôngz nênhs đuô. Têx luk thav ntơưv tsuv mor nox cux zos thav txos têx hâux lưv uô hâur yênhx hnuz li khưr uô liêx têz, tu têx mê nhuôv… Tix lâus Phạm Tuấn Linh, tsưr iz qơư nhoz so, nox hâuk du lịch ntơưv thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang phêiz kênh: “Ciêz Mèo Vạc zos tsôngv box Hmôngz hnuz ciêz lox tiv zix nhoz plâuz huyện tox siêz poz jêz Hà Giang. Thâuv tuôx trâu ciêz tox siêz Mèo Vạc sơưr đơưk zuôr njiê pov tâu tsôngv box Hmôngz li ntâu vênhx huôv jông. Muôx tsôngv box Hmôngz li ntâu zav nox li: Cuô tâuv pax, mor blâuv ntâu zav, mor cuôv, grêix tsơưk… zos tsôngv box Hmôngz nhoz no têx zav muôx txix cxôngx nzor lok. Kruô du lịch txix cxuô qơư lok, ciês chor nênhs nhoz ntơưv qơư cux tuôx ndis shuôk ciêz hur si”.

Cux zos iz phênhv zaz zâuv pêx xênhv tuôx trâu ciêz Mèo Vạc zos chiê tâu nox ciês têx zav nox ntơưv ciêz. Tas nro chuôz zis sik đros nox cxuô zav nox muôx ntơưv no, puz pov tâu iz luz nênhx tsâu sor thiêz shir phaz. Tuôx ciêz Mèo Vạc mak tsik siz pâuz, tsik siz sưv lok thâuv zuôr muôs hax huv tas cux siz zâuv chiê nox thiêz sik tsông kho chơưr, thav pêv chêk zos yênhx fôngx zưs lơưv… Co zos kror jông tiv zix thâuv tuôx trâu chor ciêz muôx nhoz tox siêz poz jêz Hà Giang no./.

VOVĐB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC