Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

TƠDROĂNG NẾO AI PƠLÊ PƠLA (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh rơkâu tĭng kân Phật đản
Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh rơkâu tĭng kân Phật đản

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 2/6, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa troh rơkâu mâu ƀok Phop, yah Phop, kuăn khôp Phop Việt Nam klăng tĭng kân Phật đản Phật lĭch 2567 – Yương lĭt 2023 ƀă veăng leh Phật đản a hngêi chuô Quán Sứ, Hà Nội, tíu pêi cheăng dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng khôp Phop Việt Nam.

03/06/2023
Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh rơkâu tĭng kân Phật đản

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh rơkâu tĭng kân Phật đản

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 2/6, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa troh rơkâu mâu ƀok Phop, yah Phop, kuăn khôp Phop Việt Nam klăng tĭng kân Phật đản Phật lĭch 2567 – Yương lĭt 2023 ƀă veăng leh Phật đản a hngêi chuô Quán Sứ, Hà Nội, tíu pêi cheăng dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng khôp Phop Việt Nam.

03/06/2023

TROĂNG MƠ’NO PRO XIÂM ɃĂ RÊH ỐI (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Hbrâ mơdât - troăng vâ pro kơdroh kơxô̆ vâi hdrêng klâk têa
Hbrâ mơdât - troăng vâ pro kơdroh kơxô̆ vâi hdrêng klâk têa

VOV4.Xơ Đăng - Sap ing hơnăm 2010 troh nôkố, tâng vâ riân ngăn rêm hơnăm, kơxô̆ vâi ‘nĕng ki tro klâk têa a Việt Nam kơdroh sap ing 3 troh a 5 % (tâng vâ riân khât dâng 100 ngế vâi ‘nĕng tung 1 hơnăm). Maluâ ti mê, ki păng ‘nâng, kơxô̆ vâi ‘nĕng ki hlâ xua tro klâk têa xuân u ối hên.

01/06/2023
Hbrâ mơdât - troăng vâ pro kơdroh kơxô̆ vâi hdrêng klâk têa

Hbrâ mơdât - troăng vâ pro kơdroh kơxô̆ vâi hdrêng klâk têa

VOV4.Xơ Đăng - Sap ing hơnăm 2010 troh nôkố, tâng vâ riân ngăn rêm hơnăm, kơxô̆ vâi ‘nĕng ki tro klâk têa a Việt Nam kơdroh sap ing 3 troh a 5 % (tâng vâ riân khât dâng 100 ngế vâi ‘nĕng tung 1 hơnăm). Maluâ ti mê, ki păng ‘nâng, kơxô̆ vâi ‘nĕng ki hlâ xua tro klâk têa xuân u ối hên.

01/06/2023

PÊI CHIÂK (NHÀ NÔNG)

Dak Lak: Mơnúa pêt mơjiâng plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn
Dak Lak: Mơnúa pêt mơjiâng plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 1/6, Khu pơkuâ kuăn pơlê pêi chiâk deăng kong pơlê Dak Lak tơkŭm po hôp tơpui tơno tơbleăng ăm pêi pro pơkâ tơdroăng tơkêa bro mơnúa pêt plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă hlối tơrŭm mơjiâng troăng pêi kơdrum ki lĕm ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn pêi chiâk deăng.

02/06/2023
Dak Lak: Mơnúa pêt mơjiâng plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn

Dak Lak: Mơnúa pêt mơjiâng plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 1/6, Khu pơkuâ kuăn pơlê pêi chiâk deăng kong pơlê Dak Lak tơkŭm po hôp tơpui tơno tơbleăng ăm pêi pro pơkâ tơdroăng tơkêa bro mơnúa pêt plâi sầu riêng xúa kŏng ngê̆ rơkê ƀă hlối tơrŭm mơjiâng troăng pêi kơdrum ki lĕm ƀă pêi ôm hyô lăm ngăn pêi chiâk deăng.

02/06/2023

IVÁ (SỨC KHỎE)

Dak Lak: môi ngế vâi hdrêng hlâ xua pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong
Dak Lak: môi ngế vâi hdrêng hlâ xua pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong

VOV4.Xơ Đăng - Tiô tơbleăng dêi Tíu xiâm mơdât pơreăng (CDC) kong pơlê Dak Lak, tung kong pơlê nếo châ hlo môi ngế vâi hdrêng hlâ xua tro tâ pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong.

31/05/2023
Dak Lak: môi ngế vâi hdrêng hlâ xua pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong

Dak Lak: môi ngế vâi hdrêng hlâ xua pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong

VOV4.Xơ Đăng - Tiô tơbleăng dêi Tíu xiâm mơdât pơreăng (CDC) kong pơlê Dak Lak, tung kong pơlê nếo châ hlo môi ngế vâi hdrêng hlâ xua tro tâ pơreăng thĕn kŏng chêng rơkong.

31/05/2023

THÔN PƠLÊ NẾO (NÔNG THÔN MỚI)

A Pái hơlâ troăng tơkăng kong Ngọc Hồi hiăng mơnhông
A Pái hơlâ troăng tơkăng kong Ngọc Hồi hiăng mơnhông

VOV4.Xơ Đăng - Ai tơnêi tíu phá tơ-ê, tơring Ngọc Hồi (Kon Tum) ai troăng tơkăng kong a chê ƀă kong têa Lếo ƀă Kul. Tung rôh tơplâ xâ Mih tŏng kum tơnêi têa, cho tíu ki xiâm tơplâ xâ Mih - Ngụy ó khât vâ tŏng rak tíu ki tơdjêp dêi troăng kân Hồ Chí Minh Peăng mâ hâi lo - mâ hâi Lu Trường Sơn.

06/05/2023
A Pái hơlâ troăng tơkăng kong Ngọc Hồi hiăng mơnhông

A Pái hơlâ troăng tơkăng kong Ngọc Hồi hiăng mơnhông

VOV4.Xơ Đăng - Ai tơnêi tíu phá tơ-ê, tơring Ngọc Hồi (Kon Tum) ai troăng tơkăng kong a chê ƀă kong têa Lếo ƀă Kul. Tung rôh tơplâ xâ Mih tŏng kum tơnêi têa, cho tíu ki xiâm tơplâ xâ Mih - Ngụy ó khât vâ tŏng rak tíu ki tơdjêp dêi troăng kân Hồ Chí Minh Peăng mâ hâi lo - mâ hâi Lu Trường Sơn.

06/05/2023

MƠHNO TÚA LĔM TRO (VĂN HÓA)

Po rôh tơ’noăng Futsal HDBank sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023
Po rôh tơ’noăng Futsal HDBank sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 30/5, a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, Rơ’jiu xiâm Việt Nam tơrŭm rơtế ƀă Khu tơrŭm kơtu ƀa long Việt Nam tơkŭm po rôh tơ’noăng Futsal HDBank Sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023.

31/05/2023
Po rôh tơ’noăng Futsal HDBank sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023

Po rôh tơ’noăng Futsal HDBank sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 30/5, a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, Rơ’jiu xiâm Việt Nam tơrŭm rơtế ƀă Khu tơrŭm kơtu ƀa long Việt Nam tơkŭm po rôh tơ’noăng Futsal HDBank Sinh viên kơpong Tây Nguyên 2023.

31/05/2023

CHÊH XO ING PƠLÊ PƠLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng
Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng

VOV4.Xơ Đăng – Tơdroăng hơ’muăn “Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng”, tối ‘na môi ngế hok tro kơtiê lăm a têa kơxĭ tăng Xeăng plêng vâ êng ti lâi hiăng luâ pái rơxông la xuân ối kơtiê. A troăng prôk, trâm hên ngế xuân kơnôm ngế hok tro êng Xeăng plêng tiâ mâu tơdroăng ki vâ dế kal vâ ‘nâi. Drêng trâm Xeăng plêng, xua ngoh êng tơdroăng cheăng ăm vâi

28/05/2023
Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng

Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng

VOV4.Xơ Đăng – Tơdroăng hơ’muăn “Kuăn pơlê kơtiê ƀă Xeăng plêng”, tối ‘na môi ngế hok tro kơtiê lăm a têa kơxĭ tăng Xeăng plêng vâ êng ti lâi hiăng luâ pái rơxông la xuân ối kơtiê. A troăng prôk, trâm hên ngế xuân kơnôm ngế hok tro êng Xeăng plêng tiâ mâu tơdroăng ki vâ dế kal vâ ‘nâi. Drêng trâm Xeăng plêng, xua ngoh êng tơdroăng cheăng ăm vâi

28/05/2023
Tăm K'Srai
Tăm K'Srai
02/04/2023

PRO PƠRO (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Hbrâ ví khía mơhot cho rak vế châ chăn ƀă kế tơmeăm
Hbrâ ví khía mơhot cho rak vế châ chăn ƀă kế tơmeăm

VOV4.Xơ Đăng – Tây Nguyên hiăng hlo ai mâu rôh kong mê apoăng rơnó.Rơtế ƀă tơdroăng ki rngiâp lĕm xua kong tôu mơdrăng, kong mê apoăng rơnó xuân pro tơdjâk troh ‘na kuăn mơngế ƀă kế tơmeăm xua khía jâ kơdo rơvê, tơro têa. Maluâ, dế pêi cheăng a chiâk lơ ối a hngêi, kuăn pơlê athế hbrâ ví.

28/05/2023
Hbrâ ví khía mơhot cho rak vế châ chăn ƀă kế tơmeăm

Hbrâ ví khía mơhot cho rak vế châ chăn ƀă kế tơmeăm

VOV4.Xơ Đăng – Tây Nguyên hiăng hlo ai mâu rôh kong mê apoăng rơnó.Rơtế ƀă tơdroăng ki rngiâp lĕm xua kong tôu mơdrăng, kong mê apoăng rơnó xuân pro tơdjâk troh ‘na kuăn mơngế ƀă kế tơmeăm xua khía jâ kơdo rơvê, tơro têa. Maluâ, dế pêi cheăng a chiâk lơ ối a hngêi, kuăn pơlê athế hbrâ ví.

28/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2