Xor xưv faz Bắc hnuz 29-4-2022
Thứ sáu, 11:00, 29/04/2022

Ntâu shông lok no, canr bôv, chiến sỹ zênhx Pênhz phax Pa Ủ, Lai Châu tsi so muk trâu têx jêx jok chiê paz max tsôngv pêx lax pêx xênhv. No zos têx lênhx uô ntêx nyuôs hâur sik hux jos cấp ủy, hâu nov ntơưv qơư paz pêx xênhv hâur thax tsav cxuz cêr yeiz pluôs. Xav tinhv tsênhz mênhx luôs hâux lưv paz pêx xênhv truôx tuk luz nênhx, taz por txiv ngaz xã hội zos hâux lưv zov chênhr nhoz ntus đriv, viv li têx trâur nuv puôr lênhx tâu chor tuz lênhv fuô kriê thiêz uô tâu jông. Thiếu tá Trần Hà Nam, Chính trị viên Zênhx Pênhz phax Pa Ủ, huyện Mường Tè heik pâuz:

“Lưv lươngv canr bôv, chiến sĩ hâur taz viv muk yênhx thax tsav jok chiê nriêr pâuz qênhx shênhx, yax kriê, paz max pêx xênhv truôx tuk luz nênhx. Pêz cux tsênhv fuô uô iz cxiê luôs hâux lưv paz tsôngv pêx xênhv huôv tsar uô nox lơưr tsaz yênhx, dưv anr tu zus nhux, chos blêx liêx 2 chiv. Tsôngv pêx xênhv cux tưz jux juk pâuz tâu tsênhz, muôx txơưx jênhv đuô hâur taz por txiv ngaz xã hội, cux iz zav li đros tsưx phưv truôx thax tsav ntus đriv”./.

(VOVTB-Riê lâux cxeik, nhênhv)

 

 

 

Txơưv tsênhv yuôr iz oz hnuz thiêz thiêx txos trâu jiês so ntênhk 30/4 thiêz 1/5, taz sik nhiv no chor tsêr kruô nhoz so sâuv thax tsav thành phố Điện Biên Phủ tưz tsik yuôr qơư nhoz so lơưv.

Tas nro tỉnh nhiv no muôx 210 qơư nhoz so, phênhv ntâu zos sâuv thax tsav TP. Điện Biên Phủ. Tiv jiês so ntênhk 30/4-1/5 truz ntêr 4 hnuz viv li chor kruô chuôz ndê chôngz lênhx, phênhv ntâu chor kruô zuôr qơư nhoz so uô ntêx chiê taz por trâu jiês muk lok uô si tâu zôngx ziv đuô. Hnuz 28/4 iz cxiê tsêr kruô nhoz so lox sâuv thax tsav thành phố Điện Biên Phủ li: Mường Thanh, Him Lam, Nậm Rốm… puôr lênhx tưz muôx nênhs zuôr qar nhoz so thiêz tưz tsik sênhv qar tưs hlo lơưv.

Zơưv Phạm Văn Thắng, Trưởng phòng sêiz car du lịch (Sở Vênhx huôv, Thể thao thiêz Du lịch), puz pâuz: chor kruô du lịch tuôx Điện Biên ziv hnuz ziv chôngz thiêz tưz nhoz tas têx qơư nhoz so lơưv. Tiv zix hax zav jê hnuz so ntênhk 30/4-1/5, tsôngv kruô tuôx Điện Biên hax zav lax zok nriêr tâu qơư chiê nhoz so zos tsik tênhv uô ntêx./.

(BáoĐB-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

 

Đhâu 2 luz hlik trâul nduô viv saz Trung Quốc cêv kuôk xã hội chiê phax tir thêir moz Covid-19, hnuz 27/4, hâux lưv sik đros qênhz yuôx uô lơưr chei têz qơưk sâuv thax tsav đriv têz nhoz Bộ Chỉ huy bôv đôiv Pênhz phax tỉnh Lào Cai thiêz Chi đội seiz car đriv têz Hồng Hà-qơư qênhz yuôx pênhz phax qênhz shuôs sơưr đơưk muk lol đhâu têz qơưk Hà Khẩu (Vân Nam-Trung Quốc) tưz tror uô hâux lưv li kuz.

Taz sik, hâur jiês qênhz yuôx no, 2 tos tsi buôk ti siz chuôs njiz ntơưv trôngx đriv chiê sik heik kriê têx xor mông, tsưr ziv qênhz yuôx, mak lơưr tsuôk hu xor tôngx siz heik kriê têx mông uz no xưz.

Hâur six hơưv uô hâux lưv li heik sâuv, 2 tos sik đros yênhx lix 10 paz, muk qênhz yuôx shuôs đriv têz txix tus ndêx cxok kuôk cêv ntus đriv sôr 87 txos 167 ntơư, qênhz yuôx shuôs jông têx đriv têz, phax tar chor nênhs muk lol đhâu ntus tsi trơưk chei thiêz têx lênhx nênhs uô cxâuv chei têz qơưk sâuv đriv têz./.

 (An Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv) 

 

 

 

Thanh tra Sở Tài nguyên thiêz Tênhv qơư tỉnh Yên Bái li qênhz  yuôx Công ty cổ phần Thịnh Đạt nhoz xar La Pán Tẩn thiêz Công ty Cổ phần Kim Thành  nhoz xar Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái li têx hâux lưv uô (oz công ty no đros muôx iz lênhx tsưr yưv pênhr), mak đrâuv cxuô kror taz por trơưk cêr chêi têz qơưk li cui tênhv li: muôx cxiv luôs trâu, xưv lik têx vuôz tsuôk, cuô đêx, ar trơưk cui tênhv; têx đêx tâu muôz lok njuôk shuôk puz pov cux nhoz phênhv huv đros; têx cuô đêx uz no tsik uô phiv liv txos tênhv qơư…Đoanx qênhz yuôx cux tưz hêik pâuz iz cxiê kror muôx yưv ntơưv Công ty cổ phần Kim Thành li: tsik muôx tsưr ziv xưv lik jông têx cuô đêx vuôz tsuôz uô ntêx thâuv zuôr tso trâu hâur chor đêx ntưk đros thiêz têx qơư tsênhv uô hâux lưv ntơưv têx qơư tsuv por vêv hâur đêx; hâur ntu khơưz ar, cxiv tsa pak trâu têx cuô đêx vuôz tsuôz tưz uô ar ntưk trâu hâur têx cưx đêx, uô phiv liv  txos tuk đêx Nậm Lùng thiêz Nậm Kim…

Đros têx uô cxâuv co, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên thiêz Tênhv qơư Yên Bái tưz cuêz tênhv xưv bluô uô cxâuv hành chính lok hâux lưv tài nguyên đêx đros thiêz Công ty Cổ phần Kim Thành, chor nhiêx muôx 50 triệu đêiv thiêz hêik cov Công ty tsuv uô truôx jông lơưr chêi têz qơưk têx cui tênhv hâur kriz uô khoáng yax./.

(Thừa Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

 

 

Zar hnuz kêix 28/4, seiz pov iz kro đuôz tso sâuv mạng xã hội, ntâu tus shux xênhz ntâuk 2 lênhx shux xênhz  txơưr đuô ntơưv xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Trơưk li kro đuôz tso co, têx tsi jông no muôx thâuv đhâu cơưv tas ntơưr chor shux xênhz so jov jơưk tar su hnuz 28/4, saz đrâuv trôngx vas tsêr cơưv cxênhx 3 Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Ban. Thâuv ntơư, ntâu tus shux xênhz tưz muôz 2 lênhx shux xênhz txơưr đuô ntâuk, ntâuk trâul iz tus tâuz hâu lok nyar; thâuv co tưz uô trâu thax tsav qơư no nxor hnho, tsi truôx tuk.

Đhâu thâuv tso sâuv mạng xã hội, kror đuôz co tưz tâu ntâu tus chôngz lênhx moz siêz txos thiêz phênhv ntâu sơưr đơưk puôr lênhx heik tsi jông siêz lok chor shux xênhz muôz 2 lênhx shux xênhz ntơư ntâuk.

Sik thav đros chor sâu xor xưv VOV, zơưv Tòng Văn Tọa, thơưx seiz car tsêr cơưv cxênhx 3 Chu Văn Thịnh heik pâuz: Tsêr cơưv nhiv kruôr txeik tâu têx mông co, nhiv no tsêr cơưv tsênhv đros lưv lươngv muôx vax huôv qênhz yuôx, uô tsênhz mênhx, zos paz shux xênhz heik sâuv tsênhv nhoz cơưv hâur tsêr cơưv mak tsêr cơưv zuôr muôz tik cêv cxâuv cov txos qơư trơưk ngênhx zoz zux, cux iz zav li chei têz qơưk cui tinhv./.

(Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv) 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC