Phênhv nriêr pâuz cêr chêi têz qơưk hnuz 29-4-2022
Thứ sáu, 10:58, 29/04/2022

Yên Bái chuôz tsar phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv ntơưr

Six hơưv đhâu, sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái muôx yưv iz cxiê txuz shux xênhz siz ntâuk hâur tsêr cơưv thiêz đrâuv tsêr cơưv ntơưr, tâu tso sâuv mạng xã hội. Têx clip tso pov, txơưv tsênhv nhoz hov hnuz nhôngs shux xênhz cxênhx 2 thiêz cxênhx 3, taz sik têx mê nhuôs shux xênhz tưz ntâuk zuk têx fôngx zưs tsi pâuz riêz nênhs hlo; têx lênhx tsi ntâuk mak đrêk ntơưv co seiz, quay clip...

          Tas nro 2 txuz shux xênhz siz ntâuk đhâu co tưz tâu Công an thành phố Yên Bái uô tsênhz mênhx. Thượng úy Bùi Hải Nam- Tuêv cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái puz pâuz, qir tiv uô muôx yưv têx txuz hâux lưv no puôr lênhx zos txix têx tsi jông siêz mê xưz. Taz sik đhâu siz char, siz chêv sâuv mạng xã hội, chor shux xênhz tưz muk siz njiz thiêz siz ntâuk.

          Txix qênhx shênhx co mak lênhs tov Công an thành phố Yên Bái tưz chox kriê Tuêv cảnh sát hình sự côngv đros Công an phường, tsêr cơưv ntơưr hu chor shux xênhz lok nus, tror zaoz zux đuô. Sik côngv đros tsêr cơưv kiểm điểm, cir ntơưr tsi tror uô cxâuv. Thôngx cxix yax mông, heik kriê lok cêr chei chiê têx mê nhuôs pâuz zuk li hâux lưv uô zos cxâuv. Iz kro thiêz zos sik côngv đros chuôz zis coar lik jông mê nhuôs, tsi chiê mê nhuôs đros têx nênhs fêv txơưr uô si, chêx chôngk siz ntâuk

          Co nhiv kruôr zos 2 txuz hâur yênhx châuv txuz siz ntâuk hâur tsêr cơưv ntơưr muôx yưv sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái tâu sâu jênhv hâur têx shôngk jê ntơưv no. Têx txuz siz ntâuk muôx yưv phênhv ntâu zos mê nhuôs cơưv cxênhx 2 thiêz cxênhx 3. Qir tiv khênhr zos sik tơưz hâur têx xênhz huôx niêx hnuz, cơưv ntơưr; lok sik heik tsi jông sâuv mạng xã hội; viv iz cxiê lênhx uô niêv uô txir tsi tâu coangz xênhz ntâu txos mê nhuôs...Đrâuv co, iz cxiê tsưr tsix đoàn, hội đội thiêz cưk kriê chủ nhiệm li pưs txux ntơưv iz cxiê tsêr cơưv tsi tâu phuôx huiz chêx cuk...

          Chiê paz têx mê nhuôs shux xênhz uô têx hâux lưv jông, têx tsêr cơưv sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái tưz cxiv tsa tsưr ziv kriê cxaz trâu mê nhuôs shux xênhz, uô tênhx qơư zaoz zux taz por. Cưk kriê Bùi Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng tsêr cơưv cxênhx 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình puz pâuz:

          Hâur iz lớp cơưv zuôr cxiv tsa iz trâur nuv “têx mak shux xênhz xar heik tơưv”, ntơưv co mê nhuôs zuôr tâu heik tơưv zuk li têx siêz xar njôngr trâu cưk kriê. Pêz cux tưz yênhx lix Tuêv heik kriê chiê paz shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, paz yưr lir têx hâux lưv muôx yưv mak shux xênhz tsi chiv chir car chêx tâu

          Ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv tsi taz uô zênhr shar txos chinhz yênhx, luz nênhx mak tsênhv uô trâu têx shux xênhz trâus ntâuk tsiv njiz trâus têx tsi jông hâur ntu huôv tsar tov kaz no. Viv li, lơưr zơưv Đào Anh Tuấn, Phưv giám đốc Sở zaoz zux thiêz thox cxov tỉnh Yên Bái, ntu zuôr txos, nganhx zuôr tsov cưv txos zaoz zux shưz xar, cêr uô nênhx trâu shux xênhz, cxiv tsa tênhx qơư zaoz zux jông chiê mê nhuôs huôv tsar jông lok shưz xar, đas jos...

          Pêz chuôz tsar côngz xưv coar lik, chox kriê têx phongx zaoz zux, qơư zaoz zux muôx tsưr ziv jông chiê phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv. Chuôz tsar têx huôx tôngv tập thể, zaoz zux pênhr xưv nhoz uô nênhx, zaoz zux cêr chei, lok phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv đhâu têx tsaz yênhx chính khóa cux xưk li huôx tôngv zaoz zux hâur tsêr cơưv. Yax six thôngz xor mông 2 saz tsêr cơưv thiêz shux xênhz li niêv txir lok yênhx mê nhuôs li qênhx shênhx cơưv ntơưr chiê thôngx ziv tsưr ziv zaoz zux”./.

(Trịnh Xuân-Txâur Vax cxeik nênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC