Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz 17-5-2024
Thứ sáu, 10:49, 17/05/2024 VOVTB VOVTB
Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz 17-5-2024

PHÊNHV SEIZ CAR THIÊZ POR VÊV JÔNGR

              UB têx huyện, thành phố tsuv uô cov tâu truôx têx luôs hâux lưv li đrav kaz:

          - Hlôngr yiêz, chuôz tsar Ban chỉ huiz phax cuz tuô cuz jôngr ntơưv tiv phaz, têx tuêv chuyên trách por vêv jôngr jêx jos li huôx tôngv, seiz car, bax lưx lươngv phaz pênhv chuv tôngv truôx siêz cxaz chuôz phax cuz tuô cuz jôngr trơưk tsưr ziv 4 ntơưv qơư: “Phaz pênhv ntơưv qơư, lưx lươngv ntơưv qơư, chỉ huiz ntơưv qơư thiêz paz hâux lưv ntơưv qơư”; chox kriê têx tsưr jôngr sik côngv đros chính quyênx xã, jêx jos bax lưx lươngv seiz jor pov nzor hluôr tơưs cuz jôngr; tsưr tsix qênhz yuôx, seiz car jông lênhx nênhs muk lok hâur har jôngr ntu yar ntux cuz sor; bax lưx lươngv, cxuô zav meir, chuôz zênhx tuô cuz jôngr chiê truôx siêz cxaz chuôz tuô hluôr tơưs thâuv muôx cuz jôngr.

          - Kriê cxaz nghiệp vụ, kriê phax cuz jôngr, sâu njeik têx blôngx ntông kruôr, đrox kruôr zôngx ziv txeik cuz, luôx cêr kuôk cêv hluôr tơưs txeik cuz, cxok fiêx txưr zôngv hluôr tơưs, fiêx cui tênhv muk lok hâur har jôngr, qênhz yuôx pov nzor têx tsi jông chiê muôx tsưr ziv phax cuz tuô cuz jôngr sâuv thax tsav thiêz muôx tsưr ziv khưx phưx nzir.

          - Yax six seiz njôngr xor mông canhv pov cuz jôngr sâuv Cục qênhz jôngr li cxix luôk thôngz xor mông canhv pov muôx địa chỉ website: kiemlam.org.vn chiê qênhz yuôx pov nzor têx qơư cuz jôngr thiêz muôx tsưr ziv phax tar nzor. Thâuv muôx cuz jôngr lưx lươngv phax cuz tuô cuz jôngr uô jông tsưr ziv thôngz xor mông, pov cov lok Ban chox kriê tỉnh, chiz coaz thường trực Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz thôngz đhâu Chi cục qênhz jôngr, số tênhv 02123.852.046 chiê seiz shuôk, thôngz sâu pov cov Ub tỉnh lơưr cui tênhv thiêz heik trâu Tsar jos Chox kriê thiêz Chủ tịch UB tỉnh muôx tsưr ziv chox kriê. Chủ tịch Ub têx huyện, TP zos tsi krêz uô lok sik tsi muôx txơưx jênhv chiê muôx yưv ntor luôx jôngr tsi trơưk chei, muôx cuz jôngr tsuv taz txơưx jênhv đros Chủ tịch UB tỉnh thiêz pháp luật li têx cui tênhv.

Nhạc cắt

          Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz tsuv uô cov tâu truôx cxuô luôs hâux lưv zok muôz:

           - Lov lik, sik côngv đros têx sở, ban, nganhx hâur tỉnh thiêz UB têx huyện, TP tsưr tsix uô côngz xưv seiz car têz qơưk lok seiz car, por vêv jôngr thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr.

          - Chox kriê Chi cục qênhz jôngr:

          + Heik chính quyênx tiv phaz têx cấp uô jông txơưx jênhv seiz car têz qơưk lok jôngr thiêz jôngr nuv sâuv thax tsav; chuv tôngv sik côngv đros têx nganhx muôx txơưx jênhv chính quyênx tiv phaz cxiv tsa tsưr ziv qênhz yuôx, pov thiêz phax tar têx hâux lưv uô cxâuv lok txênhz ar jôngr, hlôngr tsưr ziv sir zôngv jôngr, ntor luôx jôngr, muôv muôs thâux jôngr nuv tsi trơưk chei sâuv thax tsav lơưr pháp luật li cui tênhv.

          + Sik côngv đros chính quyênx tiv phaz têx cấp cxơưz tiês côngz xưv yax mông, heik kriê, zaoz zux cêr chei hâur côngv thôngx lok côngz xưv por vêv jôngr, phax tar cuz tox cuz jôngr; krêz uô têx tsưr ziv seiz car jôngr lơưr pháp luật li cui tênhv; chuôz tsar lưx lươngv ntơưv têx xã coaz tsôngv thiêz têx thax tsav njuôs xav muôx cuz jôngr siêz. Chuv tôngv bax lưx lươngv, phaz pênhv paz thâuv muôx cuz jôngr.

          + Bax lưx lươngv jor yênhx hnuz hmo chiê pâuz têx xor mông uô cxâuv, qênhx shênhx cuz jôngr nhoz têx tiv phaz, taz viv, pov cov trâu Tsar ban chox kriê thiêz Chủ tịch UB tỉnh muôx tsưr ziv seiz car por vêv jôngr, tuô hluôr tơưs cuz jôngr thâuv zuôr trâus.

          +Cxơưz tiês hlôngr yiêz số, zôngv công nghệ siêz, yiêz hâur côngz xưv seiz car, por vêv jôngr, pov nzor têx jôngr trâus ruôr hiêv, jôngr trâus cuz chiê phax tar muôx chêx cuk.

          +Thix ziv, heik trâu cấp muôx vax huôv tror krêz uô Dự án muôz siêz pênhr xưv trâu lưx lươngv qênhz jôngr hâur côngz xưv seiz car, por vêv jôngr thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr sâuv thax tsav tỉnh taz por tsênhv tsênhz thiêz muôx chêx cuk./.

Tuyết Lan-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC