Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 29-4-2022
Thứ sáu, 10:56, 29/04/2022

Paz trâu hâux lưv sir jos cơưv ntơưr nhoz tox siêz Sơn La

Hâur tsôngv box Hmôngz luz tsêr ntông cxôngx nzor, têx ntơưr kruôk “chuôz zis cơưv ntơưr” tâu zơưv Sinh Xênhv Phàng, nhoz jok Háng Cao, xar Làng Chiếu, huyện Bắc Yên đêi jông trâu pêv faz nja tsêr. Pâu tsênhz txos têx cêr txov hâur yênhx shông, sir jos khưr lok cux tsik txâuk nox, txâuk hnar, zơưv Sinh tưz sir jos chiê txoz cxơưx trâu têx tuz nhuôs tâu muk cơưv ntơưr cxix cxuô, cov muôx tâu iz lu nênhx tov ntêx no jông đuô. Zơưv chuôz zis cux zos iz hâur chuôz xênhv Phàng nhoz Làng Chiếu li chor chuôz zis gruôs thiêz sir jos cơưv ntơưr. Zơưv Sình Xênhv Phàng hêik:

“Thâuv ntêx pêz nhoz tox siêz li no mak tsuôk zos uô liêx têz luz nênhx lok six txov nhêv, cêr cơưv ntơưr cux xar tsik txos. Tov kaz no tâu yã xkriê lok têx cêr chêi nhoz truôx têz, truôx qơư, sir jos khưr uô nox, uô liêx chiê truôx tuk luz nênhx; txix co cux chiê têx tuz nhuôs muk cơưv ntơưr cov cxix cxuô. Nhiv no, chor nhuôs cux tưz muôx hâux lưv uô truôx, cur pov mak cux tsik txov nhêv li ntu đrav ntêx lơưv”.

Xar Làng Chiếu muôx 100% zos tsôngv box mênhx cxưx Hmôngz, chor chuôz zis pluôs tsênhv yuôr chôngz, pox nhuôs luz nênhx njiz ntâu kror phiv liv. Hâur co, iz phênhv zos tiv chôngz lênhx nênhs tsik pâuz ntơưr, tsik muôx txux chi hâur uô nox, huôv tsar kinh têr… Xar tưz heik tas nro cxiv luôs chinhr triv đros uô, yax kriê, gra siêz jênhv pâuz trâu pox nhuôs lok côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr, cơưv txơưx cơưv njê. Hôiv cxơưz cxiz cơưv ntơưr xar sik côngv đros chor jêx jok thiêz chor tsêr cơưv ntơưr, đoanx hluôk nênhs, hôiv pox niêv…muôx ntâu tsưr ziv hêik chor shux xênhz tuôx cơưv ntơưr. Cưk kriê Phạm Thị Ánh Nguyệt, nênhs sêiz car Tsêr cơưv ntơưr cxênhx iz Làng Chiếu, huyện Bắc Yên puz pâuz:

“Khov sir jos uô côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr, cơưv txơưx cơưv njê thiêz ndar six hơưv paz trâu chor shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, têx shông đhâu tsêr cơưv tsik muôx lênhx shux xênhz tưs tso ntơưr tsês; chor shux xênhz ndê lớp muôx 98% ntâu; chor shux xênhz cơưv tiêr tsaz yênhx cơưv cxênhx iz muôx 99% ntâu”.

Têx shông jê lok no, pox nhuôs li jênhv pâuz txos kror zov chênhr hâur cêr cơưv ntơưr tưz tâu gra siêz đuô; chor uô niêv, uô txir ziv hnuz ziv tsov cưv đuô txos têx tuz nhuôs cêr cơưv ntơưr. Nhiv no, xar Làng Chiếu muôx 100 ntâu lênhx shux xênhz tsênhv cơưv ntơưr ntơưv têx tsêr cơưv trung cấp, cao đẳng, đại học, tsêr cơưv kriê hâux lưv uô… Sử Xênhv Phàng nhoz jok Háng Cao, xar Làng Chiếu tsênhv cơưv ntơưr ntơưv tsêr cơưv đại học Tây Bắc hêik:

“Zuk pov lok jông thâuv tâu niêv txir chiê muk cơưv ntơưr. Cur zuôr sir jos cơưv cov txơưx chiê paz trâu niêv txir thiêz zuk luz nênhx ntu tov ntêx no cov tsik txov nhêv li zar tas lok lơưv”.

Zơưv Tống Xênhv Phàng, Chủ tịch Hôiv cxơưz cxiz cơưv ntơưr xar Làng Chiếu, huyện Bắc Yên puz pâuz, xar tưz phuôx huiz 9 hôiv cxơưz cxiz cơưv ntơưr li pưk txux, hâur co muôx 6 chi hôiv cxơưz cxiz cơưv ntơưr hâur jok thiêz 3 chi hôiv hâur têx tsêr cơưv ntơưr sik đros paz, khơưk kruôk ndar six hơưv trâu chor shux xênhz. Thôngx cxix, vav tok njôngr trâu cxênhx hluôk ntu tov ntêx no zuôr paz trâu thax tsav qơư huôv tsar:

“Hôiv cxơưz cxiz xar tưz kriz uô côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr, cơưv txơưx cơưv njê txos trâu chor chi hôiv jêx jok, tiv zix zos chor chi hôiv hâur tsêr cơưv ntơưr, hêik chor shux xênhz sir jos tuôx cơưv ntơưr cov cxix cxuô. Thôngx cxix, hêik, cxơưz cxiz chor shux xênhz ntơưv têx tsêr cơưv cao đẳng, đại học cơưv tiêr mak tror lok ntơưv thax tsav qơư”.

Zuôr xar 100% chor nhuôs tuôx cơưv ntơưr huv hnuz nhôngs, yênhx puô lênhx shux xênhz cơưv ntơưv têx tsêr cơưv chuyên nghiệp, ntâu lớp cơưv siêz jông paz cxuôv đis muôs ntơưr trâu pox nhuôs tâu sir jos kriz uô  jông… Têx co xưk li zos kror paz lok six lox trâu côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr ntơưv xar Làng Chiếu, cux xưk li chor xar thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs nhoz huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La./.

(Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

 

 

 

Yên Bái chuôz tsar phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv ntơưr

Six hơưv đhâu, sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái muôx yưv iz cxiê txuz shux xênhz siz ntâuk hâur tsêr cơưv thiêz đrâuv tsêr cơưv ntơưr, tâu tso sâuv mạng xã hội. Têx clip tso pov, txơưv tsênhv nhoz hov hnuz nhôngs shux xênhz cxênhx 2 thiêz cxênhx 3, taz sik têx mê nhuôs shux xênhz tưz ntâuk zuk têx fôngx zưs tsi pâuz riêz nênhs hlo; têx lênhx tsi ntâuk mak đrêk ntơưv co seiz, quay clip...

          Tas nro 2 txuz shux xênhz siz ntâuk đhâu co tưz tâu Công an thành phố Yên Bái uô tsênhz mênhx. Thượng úy Bùi Hải Nam- Tuêv cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái puz pâuz, qir tiv uô muôx yưv têx txuz hâux lưv no puôr lênhx zos txix têx tsi jông siêz mê xưz. Taz sik đhâu siz char, siz chêv sâuv mạng xã hội, chor shux xênhz tưz muk siz njiz thiêz siz ntâuk.

          Txix qênhx shênhx co mak lênhs tov Công an thành phố Yên Bái tưz chox kriê Tuêv cảnh sát hình sự côngv đros Công an phường, tsêr cơưv ntơưr hu chor shux xênhz lok nus, tror zaoz zux đuô. Sik côngv đros tsêr cơưv kiểm điểm, cir ntơưr tsi tror uô cxâuv. Thôngx cxix yax mông, heik kriê lok cêr chei chiê têx mê nhuôs pâuz zuk li hâux lưv uô zos cxâuv. Iz kro thiêz zos sik côngv đros chuôz zis coar lik jông mê nhuôs, tsi chiê mê nhuôs đros têx nênhs fêv txơưr uô si, chêx chôngk siz ntâuk

          Co nhiv kruôr zos 2 txuz hâur yênhx châuv txuz siz ntâuk hâur tsêr cơưv ntơưr muôx yưv sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái tâu sâu jênhv hâur têx shôngk jê ntơưv no. Têx txuz siz ntâuk muôx yưv phênhv ntâu zos mê nhuôs cơưv cxênhx 2 thiêz cxênhx 3. Qir tiv khênhr zos sik tơưz hâur têx xênhz huôx niêx hnuz, cơưv ntơưr; lok sik heik tsi jông sâuv mạng xã hội; viv iz cxiê lênhx uô niêv uô txir tsi tâu coangz xênhz ntâu txos mê nhuôs...Đrâuv co, iz cxiê tsưr tsix đoàn, hội đội thiêz cưk kriê chủ nhiệm li pưs txux ntơưv iz cxiê tsêr cơưv tsi tâu phuôx huiz chêx cuk...

          Chiê paz têx mê nhuôs shux xênhz uô têx hâux lưv jông, têx tsêr cơưv sâuv thax tsav tỉnh Yên Bái tưz cxiv tsa tsưr ziv kriê cxaz trâu mê nhuôs shux xênhz, uô tênhx qơư zaoz zux taz por. Cưk kriê Bùi Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng tsêr cơưv cxênhx 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình puz pâuz:

          Hâur iz lớp cơưv zuôr cxiv tsa iz trâur nuv “têx mak shux xênhz xar heik tơưv”, ntơưv co mê nhuôs zuôr tâu heik tơưv zuk li têx siêz xar njôngr trâu cưk kriê. Pêz cux tưz yênhx lix Tuêv heik kriê chiê paz shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, paz yưr lir têx hâux lưv muôx yưv mak shux xênhz tsi chiv chir car chêx tâu

          Ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv tsi taz uô zênhr shar txos chinhz yênhx, luz nênhx mak tsênhv uô trâu têx shux xênhz trâus ntâuk tsiv njiz trâus têx tsi jông hâur ntu huôv tsar tov kaz no. Viv li, lơưr zơưv Đào Anh Tuấn, Phưv giám đốc Sở zaoz zux thiêz thox cxov tỉnh Yên Bái, ntu zuôr txos, nganhx zuôr tsov cưv txos zaoz zux shưz xar, cêr uô nênhx trâu shux xênhz, cxiv tsa tênhx qơư zaoz zux jông chiê mê nhuôs huôv tsar jông lok shưz xar, đas jos...

          Pêz chuôz tsar côngz xưv coar lik, chox kriê têx phongx zaoz zux, qơư zaoz zux muôx tsưr ziv jông chiê phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv. Chuôz tsar têx huôx tôngv tập thể, zaoz zux pênhr xưv nhoz uô nênhx, zaoz zux cêr chei, lok phax tar ntâuk tsiv hâur tsêr cơưv đhâu têx tsaz yênhx chính khóa cux xưk li huôx tôngv zaoz zux hâur tsêr cơưv. Yax six thôngz xor mông 2 saz tsêr cơưv thiêz shux xênhz li niêv txir lok yênhx mê nhuôs li qênhx shênhx cơưv ntơưr chiê thôngx ziv tsưr ziv zaoz zux”./.

(Trịnh Xuân-Txâur Vax cxeik nênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC