Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-5-2024
Thứ sáu, 10:57, 17/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17-5-2024

Yên Bái paz trâu pêx xênhv jênhv pâuz tâu jông đuô nziêk đas đhâu mạng

                Nền lời tuyên truyền lừa đảo của công an….

             Co zos têx njiêz luk tâu lưx lươngv Công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái yax kriê chiê paz trâu pêx xênhv pâuz tâu chor nênhs fêv têx tsưr ziv nziêk đas nhiêx txiêx cxuô zav đhâu sâuv mạng. Đại úy Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái puz pâuz: “Công an thị trấn yax kriê txix têx tsưr ziv li muôz ntâuz ntơưr txos trâu yênhx ziv chuôz zis, yênhx lênhx nênhs, tiv zix zos chor nênhs lâul, nhuôv zâuv. Công an thị trấn cux yênhx lix 200 ntâu kror zalo zos Công an thị trấn sêiz car chiê yax kriê thiêz nriêr pâuz chor nênhs fêv têx tsưr ziv yiêz hêik kriê trâu pêx xênhv pâuz thiêz sir  jos uô jông phax tar”.

             Txix shông 2022 txos nhiv no, huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái muôx 4 txuz nziêk đas zuôr nhiêx txiêx cxuô zav đhâu mạng, đros chor nhiêx trâus nziêk đas zos 2 tiv đêiv ntâu.

            Iz chas têx tsưr ziv nziêk đas li sik thav uô fôngx zưx, hêik pâuz zos nênhs saz đrâuv têz qơưk, muôx nhiêx txiêx xar xa lok trâu nênhs trâus nziêk đas paz tuôr tsês, khơưk muôz puz hax huv; đas tiêk zos nênhs hâur cơ quan muôx vax huôv; tải app thêv nhiêx trâu hâur chiê zos nênhs đros uô hâux lưv, yưv pênhr zuôr chứng khoán sâu tâu  ntâu nhiêx…, nhiv no tsênhv muôx têx tsưr ziv nziêk đas yiêz chiê đas nziêk thiêz zuôv chor nênhs trâus đas nziêk uô trơưk.

           Viv li, hâux lưv phax tar tâu huyện Văn Yên sir jos kriz uô: Co zos huyện tưz tso tơưv 5 ntâuz ntơưr yax kriê chuôz cxaz uô têx tsưr ziv phax tar; Công an huyện cux uô 35 cxênhz ntâuz ntơưr muôz trâu 98% chor ziv chuôz zis; uô jông 31 trang mạng Facebook, zalo tsik so sâu têx jax sâu, hêik kriê têx tsưr ziv nziêk đas trâu pêx xênhv pâuz. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phưv Trưởng Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái puz pâuz: “Công an huyện Văn Yên tror sik côngv đros chor ban nganhx muôx vax huôv, tsưr tsix xar hôiv, chinhr quyền cxuô cấp uô jông phongz yaox tas nro pêx xênhv por vêv ngaz tuk Têz qơưk thiêz tsik so yax kriê, piêr kriê chor nênhs fêv têx tsưr ziv nziêk đas sâuv mạng. Chox kriê chor đôiv uô hâux lưv, công an chor xar, thị trấn tsik so yax kriê trâu pêx xênhv pâuz thiêz uô jông phax tar”.

              Chor zênhx hangx ntơưv Yên Bái cux tsik so hêik kriê trâu chor nênhs tuôx tsês chiê, kir txêik, gra nhiêx pâuz lok têx tsưr ziv nziêk đas đhâu mạng; chox kriê chor nênhs uô hâux lưv đros chor nênhs tuôx tsês chiê, kir txêik, gra nhiêx tsik so moz siêz txos chor nênhs co siêz xar chiê paz tâu trâu lơưr ndar six hơưv… Iz zav li Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái tưz 4 jiês tir tar tâu chor kruô xa zuk têx nhiêx trâu chor nênhs fêv nziêk đas đhâu mạng thâuv lơưr tuôx gra nhiêx ntơưv zênhx hangx. Pos Nguyễn Thị Bích Huệ, Phưv Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái-qơư muôx chôngz nênhs tuôx tsês chiê, kir txêik, gra nhiêx nhoz Văn Yên hêik taz, faz Bắc Yên Bái hêik cxuô puz pâuz: “Pêz tsik so yax kriê, hêik trâu tas nro canr bôv, nhân viên pâuz lok chor nênhs fêv sir zôngv công nghệ siêz li têx tsưr ziv nziêk đas. Txix têx tsưr ziv, txux chi tưz tâu hêik kriê, chor nênhs hâur zênhx hangx xuz thơưx ciês tâu njiz chor nênhs tuôx tsês chiê, kir txêik, gra nhiêx pâuz têx tsưr ziv tsês chiê nhiêx, kir txêik, gra nhiêx ngaz tuk, tsik uô siêz muôs, tsuv nriêr pâuz tsênhz thiêz tsik hêik têx xor mông lok zuk trâu lênhx tưs pâuz”.

            Txix côngz xưv sir jos yax kriê, pox nhuôs sơưr đơưk tưz pâuz tâu tsênhz đuô txos chor nênhs fêv têx tsưr ziv nziêk đas. Pos Nguyễn Thị Huệ nhoz thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên zos iz lênhx nênhs li co: Thâuv tsik so txêik tâu chor jiês hu tênhv tuôx txix chor sôr zuk tsik pâuz tiêk zos lưx lươngv muôx vax huôv hêik tiêk pos cik txos iz cxiê txuz anr li: zuôr muôs têx chuôz zênhx y têr tsik zos chêi, muôx ntơưr pênhr trâu ntơưv thành phố Hà Nội thiêz hêik pos Huệ uô trơưk lơưr hêik kriê. Viv tưz tâu yax kriê, nriêr pâuz txix ntâu kror viv li pos xar tâu ciês tiêk chor nênhs no zos chor nênhs fêv nziêk đas, pos tưz tsik cxơưx thiêz tsik uô trơưk lơưr têx luk hêik: “Nênhs hu trâu cur tiêk txos 2 six zar hnuz kêix mak muôx njês muôs ntơưv Công an chiê đơưk tu iz kror ntơưr pênhr lok six zov chênhr. Đhâu pêz tưz tâu yax kriê, hêik pâuz, no zos chor nênhs fêv nziêk đas. Cur cux têz trâu lơưr tiêk nêx nziêk đas, cur zuôr hêik trâu công an pâuz. Txix thâuv co txos nhiv no thiêx tsik pov chor nênhs fêv ntơư hu tuôx trâu cur lơưv”.

Trịnh Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv

 

 

PHÊNHV SEIZ CAR THIÊZ POR VÊV JÔNGR

             UB têx huyện, thành phố tsuv uô cov tâu truôx têx luôs hâux lưv li đrav kaz:

          - Hlôngr yiêz, chuôz tsar Ban chỉ huiz phax cuz tuô cuz jôngr ntơưv tiv phaz, têx tuêv chuyên trách por vêv jôngr jêx jos li huôx tôngv, seiz car, bax lưx lươngv phaz pênhv chuv tôngv truôx siêz cxaz chuôz phax cuz tuô cuz jôngr trơưk tsưr ziv 4 ntơưv qơư: “Phaz pênhv ntơưv qơư, lưx lươngv ntơưv qơư, chỉ huiz ntơưv qơư thiêz paz hâux lưv ntơưv qơư”; chox kriê têx tsưr jôngr sik côngv đros chính quyênx xã, jêx jos bax lưx lươngv seiz jor pov nzor hluôr tơưs cuz jôngr; tsưr tsix qênhz yuôx, seiz car jông lênhx nênhs muk lok hâur har jôngr ntu yar ntux cuz sor; bax lưx lươngv, cxuô zav meir, chuôz zênhx tuô cuz jôngr chiê truôx siêz cxaz chuôz tuô hluôr tơưs thâuv muôx cuz jôngr.

          - Kriê cxaz nghiệp vụ, kriê phax cuz jôngr, sâu njeik têx blôngx ntông kruôr, đrox kruôr zôngx ziv txeik cuz, luôx cêr kuôk cêv hluôr tơưs txeik cuz, cxok fiêx txưr zôngv hluôr tơưs, fiêx cui tênhv muk lok hâur har jôngr, qênhz yuôx pov nzor têx tsi jông chiê muôx tsưr ziv phax cuz tuô cuz jôngr sâuv thax tsav thiêz muôx tsưr ziv khưx phưx nzir.

          - Yax six seiz njôngr xor mông canhv pov cuz jôngr sâuv Cục qênhz jôngr li cxix luôk thôngz xor mông canhv pov muôx địa chỉ website: kiemlam.org.vn chiê qênhz yuôx pov nzor têx qơư cuz jôngr thiêz muôx tsưr ziv phax tar nzor. Thâuv muôx cuz jôngr lưx lươngv phax cuz tuô cuz jôngr uô jông tsưr ziv thôngz xor mông, pov cov lok Ban chox kriê tỉnh, chiz coaz thường trực Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz thôngz đhâu Chi cục qênhz jôngr, số tênhv 02123.852.046 chiê seiz shuôk, thôngz sâu pov cov Ub tỉnh lơưr cui tênhv thiêz heik trâu Tsar jos Chox kriê thiêz Chủ tịch UB tỉnh muôx tsưr ziv chox kriê. Chủ tịch Ub têx huyện, TP zos tsi krêz uô lok sik tsi muôx txơưx jênhv chiê muôx yưv ntor luôx jôngr tsi trơưk chei, muôx cuz jôngr tsuv taz txơưx jênhv đros Chủ tịch UB tỉnh thiêz pháp luật li têx cui tênhv.

Nhạc cắt

          Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz tsuv uô cov tâu truôx cxuô luôs hâux lưv zok muôz:

           - Lov lik, sik côngv đros têx sở, ban, nganhx hâur tỉnh thiêz UB têx huyện, TP tsưr tsix uô côngz xưv seiz car têz qơưk lok seiz car, por vêv jôngr thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr.

          - Chox kriê Chi cục qênhz jôngr:

          + Heik chính quyênx tiv phaz têx cấp uô jông txơưx jênhv seiz car têz qơưk lok jôngr thiêz jôngr nuv sâuv thax tsav; chuv tôngv sik côngv đros têx nganhx muôx txơưx jênhv chính quyênx tiv phaz cxiv tsa tsưr ziv qênhz yuôx, pov thiêz phax tar têx hâux lưv uô cxâuv lok txênhz ar jôngr, hlôngr tsưr ziv sir zôngv jôngr, ntor luôx jôngr, muôv muôs thâux jôngr nuv tsi trơưk chei sâuv thax tsav lơưr pháp luật li cui tênhv.

          + Sik côngv đros chính quyênx tiv phaz têx cấp cxơưz tiês côngz xưv yax mông, heik kriê, zaoz zux cêr chei hâur côngv thôngx lok côngz xưv por vêv jôngr, phax tar cuz tox cuz jôngr; krêz uô têx tsưr ziv seiz car jôngr lơưr pháp luật li cui tênhv; chuôz tsar lưx lươngv ntơưv têx xã coaz tsôngv thiêz têx thax tsav njuôs xav muôx cuz jôngr siêz. Chuv tôngv bax lưx lươngv, phaz pênhv paz thâuv muôx cuz jôngr.

          + Bax lưx lươngv jor yênhx hnuz hmo chiê pâuz têx xor mông uô cxâuv, qênhx shênhx cuz jôngr nhoz têx tiv phaz, taz viv, pov cov trâu Tsar ban chox kriê thiêz Chủ tịch UB tỉnh muôx tsưr ziv seiz car por vêv jôngr, tuô hluôr tơưs cuz jôngr thâuv zuôr trâus.

          +Cxơưz tiês hlôngr yiêz số, zôngv công nghệ siêz, yiêz hâur côngz xưv seiz car, por vêv jôngr, pov nzor têx jôngr trâus ruôr hiêv, jôngr trâus cuz chiê phax tar muôx chêx cuk.

          +Thix ziv, heik trâu cấp muôx vax huôv tror krêz uô Dự án muôz siêz pênhr xưv trâu lưx lươngv qênhz jôngr hâur côngz xưv seiz car, por vêv jôngr thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr sâuv thax tsav tỉnh taz por tsênhv tsênhz thiêz muôx chêx cuk./.

Tuyết Lan-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC