Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz 24-5-2024
Thứ sáu, 11:15, 24/05/2024 VOVTB VOVTB
Nriêr pâuz lok chei têz qơưk hnuz 24-5-2024

PHÊNHV SÊIZ CAR THIÊZ POR VÊV JÔNGR

          Công an tỉnh, Bôv Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bôv Chỉ huy Bôv đôv pênhz phax tỉnh muôx txơưx jênhv:

           Tsưr tsix uô truôx jông côngz xưv tsav txênhz phax, tar chor nênhs uô cxâuv Chêi têz qơưk lok jôngr nuv; chox kriê têx taz viv chuôz cxaz sik côngv truôx đros lưx lươngv kiểm lâm, chinhr quyền thax tsav qơư, tsưr jôngr tsưr tsix lưx lươngv qênhz yuôx, pov, tir tar ndar six hơưv thiêz xưv lik truôx chor nênhs uô cxâuv Chêi Jôngr nuv, tsik uô trơưk chor nênhs uô hâux lưv hêik kriê; Sik côngv đros Sở Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz hêik trâu cấp ủy, chinhr quyền ntơưv qơư pâuz tsưr tsix cơưv shâuv phax tar cuz tox cuz jôngr thiêz chơưv paz. Bax jông 4 lưx lươngv, chuôz zênhx chiê cxaz chuôz tuô hluôr tơưl cuz jôngr; chox kriê têx taz viv bax nênhs, chuôz zênhx cxuô zav chiê chơưv paz tâu sêi thâuv muôx cuz tox cuz jôngr zos tâu thax tsav qơư hêik pâuz. Đros co, Công an tỉnh chox kriê Công an cấp huyện sêiz shuôk, sik côngv đros chinhr quyền ntơưv qơư, lưx lươngv kiểm lâm thiêz tsưr jôngr tsưr tsix qênhz yuôx, xav jênhv uô tsênhz mênhx qir tiv, nriêr pâuz nênhs uô hluôr tơưl cuz tox cuz jôngr (zos muôx) chiê muôz tik cêr cxâuv trơưk chêi têz qơưk cui tênhv.

             Đaix nta suôz, xa đuôz tỉnh, Sở Thôngz mông thiêz Yax mông, Pov chir Sơn La thiêz chor cơ quan thông tấn, pov chir sâuv thax tsav tỉnh muôx txơưx jênhv:

            Sik côngv đros têx Sở, nganhx, thax tsav qơư, taz viv, Ủy ban têx huyện, thành phố sir jos uô côngz xưv yax kriê, hêik pêx xênhv uô truôx jông lơưr têz qơưk têx cui tênhv lok por vêv jôngr, phax tar cuz tuô cuz jôngr; piêr pâuz têx tiz nênhs, tsưr tsix uô tâu jông côngz xưv por vêv thiêz huôv tsar jôngr, hêik txos têx kror tsik jông muôx ntơưv thax tsav qơư, taz viv chiê khưx phưx, đơưk kho; cxaz nzir six hơưv nta suôz, hêik pâuz têx xor mông… nzor xa têx xor mông hêik pâuz lok phax tar cuz tox cuz jôngr sâuv têx chuôz zênhx thôngz xor mông. Hêik têx taz viv viễn thông sâuv thax tsav tỉnh xa tin nhắn trâu têx sôr tênhv trơưk: “Hêik pâuz nhiv no iz cxiê qơư sâuv thax tsav tỉnh zôngx ziv trâus cuz tox cuz jôngr siêz nhoz thênhv IV, thênhv V zos chor thênhv lok six phiv liv. Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La hêik: Chor tsưr jôngr thiêx pêx xênhv uô truôx jông lơưr têz qơưk têx cui tênhv lok por vêv thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr; tsik sir zôngv hluôr tơưl hâur har jôngr, hlơưr têx liêx têz nhoz jê har jôngr”. Tsuv nhắn tin iz jiês iz hnuz, hâur têx hnuz muôx yar ntux cuz sor thiêz têx hli phiv liv (txix hli 3 txos hli 5/2024).

                 Sở Tài Chính, Sở Tsưr ziv thiêz Yưv pênhr muôx txơưx jênhv:

             Khov lơưr Sở li txơưx jênhv jênhv vưv, sik côngv đros Sở Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz, chor nganhx cik txos hêik trâu Ủy ban tỉnh pâuz nhiêx txiêx lơưr tsênhv chêi paz ndar six hơưv trâu lưx lươngv kiểm lâm, lưx lươngv por vêv jôngr tso siêz uô hâux lưv, tax tâu têx jênhv vưv, huv đros trâu tsênhv tsênhz ntơưv thax tsav qơư thiêz trơưk Chêi têz qơưk têx cui tênhv.

               Têx Sở, ban, nganhx cấp tỉnh:

             Lơưr vax huôv, txơưx jênhv tâu choz, sik côngv đros têx huyện, thành phố thiêz têx taz viv hêik sâur kriz uô jênhv vưv lok côngz xưv por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr.

             Ủy ban Mặt trận têz qơưk Việt Nam thiêz chor Hôiv, đoanx thêv tỉnh

           Tsưr tsix yax kriê, hêik chor hluôk nênhs, hôiv viên thiêz cxuô cxênhx pêx xênhv uô jông lơưr Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi lok sêiz car, por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr sâuv thax tsav tỉnh; tso tơưv phongz yaox sik tưr, cir jênhv uô jông côngz xưv por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr, yênhx lix chor tôv đôiv cxaz chuôz tuô hluôr tơưl cuz jôngr ntơưv thax tsav qơư chiê cxaz chuôz tuô ciês tâu hluôr tơưl zos muôx cuz tox cuz jôngr.

        Chủ tịch Ủy ban tỉnh hêik Chủ tịch Ủy ban têx huyện, thành phố; Giám đốc têx Sở, nganhx; Nênhs sơưr thơưx têx cơ quan, taz viv cik txos, chor tsưr jôngr kriz uô truôx jông Chỉ thị no./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC