Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 26-4-2022
Thứ ba, 10:27, 26/04/2022

Seiz car zuôr, muôs hax huv, ngaz tul niêv ciêz thax tsav ntus đriv Sơn La

Txix niêv ciêz li têx txơưr txar, Tuêv coar lik niêv ciêz số 6- taz viv tâu choz coar lik thax tsav 2 huyện Sông Mã thiêz Sốp Cộp tưz seiz car jông qênhx shênhx moz Covid-19 thiêz niêv ciêz hax huv, ciêr chênhr tso tơưv têx tsưr ziv phax tar.

          Lơưr kiểm soát viên niêv ciêz Ngô Hải Đăng, Tuêv coar lik niêv ciêz số 6, txix hâur shôngk shông txos nhiv no, Tuêv tưz muk qênhz yuôx pâuz tâu qênhx shênhx bax hax huv, qênhz yuôx têx qơư muôs luôv sâuv thax tsav li huôx tôngv. Đhâu co tso pov, hax huv sâuv niêv ciêz taz por cungz txos têx tiv phaz tox siêz muôx tsơưr lươngv, tuôv zênhv tsôngv box li zoz qơưx tsiv uô, sir zôngv. Taz sik tsênhv yuôr iz cxiê taz viv, tsôngv box uô cxâuv têx cui tênhv lok thâux gra, muôv muôs hax huv:

          “Đhâu uô jênhv vưv, pêz pov têx lênhx nênhs fêv thâuv tưs cux muôx têx tsưr ziv yiêz uô chiê têx lưx lươngv muôx txơưx jênhv tsi pov tsi pâuz, viv li pêz ziv sir jos cơưv shâuv yênhx tưv, tsưr ziv nghiệp vụ, thôngx cxix sik côngv đros têx saz muôx lênhx coaz, tơưv txênhz phax tar zav nênhs phamv cxâuv no, por vêv nênhs sir zôngv li qênhx liv, tiv zix zos vênhv thix uô hax huv chuôr, hax huv trâus txưr, hax huv tsi pâuz tsênhz qơư tsiv uô

          Đros thiêz chuôz tsar qênhz yuôx, seiz car, Tuêv coar lik niêv ciêz số 6 tưz cxiv tsa thiêz krêz uô tsưr ziv heik kriê, zaoz zux cêr chei trâu têx qơư tsiv uô, muôv muôs; sik côngv yax mông, vênhv tôngv têx tsưr tsix, lênhx nênhs uô jông pháp luật li têx cui tênhv hâur muôv muôs, jix vuv, tiv zix zos têx vênhv thix uô zênhr shar txos nênhs sir zôngv li đas jos, pir li: yuôx, têx zav plênhr uô jông gâux...

          Khov co, têx doanh nghiệp, ziv chuôz zis muôv muôs li jênhv pâuz lok pháp luật yênhx trus tâu muôz siêz, niêv ciêz ntus đriv ngaz tul, têx hâux lưv nhiês muôv muôs hax huv chuôr, hax huv tsi txâuk tsơưr lươngv tâu txu grês. Niêv lâuk Bùi Thị Phương Lan, tsưr qơư muôv muôs yuôx nhoz thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã tỉnh Sơn La heik:

          “Chuôz zênhx njuôs siv caz moz Covid-19 xaz zênhz thiêz tsi pâuz tsênhz qơư tsiv uô mak cur tsi muôs; cur cux phênhz tsi tâu hax huv chuôr, hax huv muôx tsơưr lươngv, viv li tsi muôs trâu tsôngv box viv tsi tso siêz. Cur muôs chuôz zênhx muôx tsơưr lươngv chiê taz por tsôngv box li đas jos thiêz trơưk pháp luật li cui tênhv”.

          Txix moz Covid-19 li têx txơưr txar, Tuêv coar lik niev ciêz số 6 tror chuôz tsar lưx lươngv muk seiz car, yưr lir txos qơư têx huôx tôngv liv zôngv qênhx shênhx moz huôv xênhz chiê sâu tsês hax huv lok sik sâu liv chiê chuôz ndê grê muôs đros têx hax huv sir zôngv hâur niêx hnuz, tiv zix zos kôngz krâur, qir zuôv, yuôx por vêv đrox tsuôk, yuôx têz qơưk, krâur tu zus tsiêx cxu...

          Txix hâur shôngk shông txos nhiv no, Tuêv tưz qênhz yuôx zuôr xar 50 txuz, hâur co pov thiêz yưr lir 10 txuz đros chor nhiêx txiêx xưv bluô ndê txos zuôr xar 60 tsov đeiv. Zơưv Lã Tuấn Anh, Tuêv tsar Tuêv coar lik niêv ciêz số 6, Cục coar lik niêv ciêz Sơn La puz pâuz:

          “Ntơưv têx trôngx đriv li Nậm Lạnh (Sốp Cộp) thiêz Chiềng Khương (Sông Mã) pêz tưz chuv tôngv sik côngv đros công an, lưx lươngv pênhz phax, lưx lươngv hải quan chiê pâuz tâu têx yêz yax six thâux hax huv txix têz qơưk Lào lok VN; zos muôx hâux lưv nhiês thâux hax huv txưr, hax huv tsi txâuk tsơưr lươngv cux xưk li têx uô cxâuv txơưr mak ciêr chênhr sik côngv yưr lir ciês ntơưv thax tsav ntus đriv”./.

(Trấn Long- Lan dịch đọc)

 

 

 

 

 

 

Bôv trưởng Lê Minh Hoan đros Lào Cai sêiz lax tsưr ziv uô kôngz nuv

Lơưr Bôv trưởng Lê Minh Hoan, chiê hla đhâu têx phiv liv lok kôngz nuv Việt Nam li uô tsơưs, tsik tsêx trung mak cxuô thax tsav qơư, hâur co muôx Lào Cai tsuv hlôngr yiêz tsưr ziv uô.

Uô ntêx, kôngz nuv tsuv đros đrêiv pêx xênhv thiêz jêx jok. Taz sik kinh têr kôngz nuv tsuv tâu sêiz zos iz nganhx kinh têr tổng hợp, cik txos cxuô kror hâur xar hôiv; viv li, tsuv muôx tas nro cxiv luôs chinhr triv đros uô. Kôngz nuv li tsiv gri lok six lox. Taz sik pêz nhiv kruôr muôz hax huv muk pâur gri hâur têx tsưr ziv uô zâu, tsik tâu pâuz tsênhz txos ciêz đrôngs, tsik tâu pâuz uô cov txo grêk tsơưs cxuô kror, tsưr ziv muôs huv li chak chiê chuôz ndê tâu tsiv gri hax huv…

Lào Cai muôx ntâu thax tsav qơư, đêx ar, qiv hơưv jông, huv đros, zos sir jos uô, txơưx xar tơưv mak cux zuôr uô tâu li Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel… Bôv trưởng Lê Minh Hoan hêik pâuz trâu Lào Cai lok hâux lưv uô đuô cxiv luôs côngv thôngx jêx jok, chuôz cxaz cxơưz cxiz uô kôngz lơưr tsưr ziv đêz đar đros trâu tsưr tsix uô nox ntơưv thax tsav no; siz txuôk pêx xênhv uô cê thôngz đhâu tsưr ziv sik côngv; sir jos zaz zâuv yưv pênhr, sik côngv uô nox-sâu zuôr muôs taz sik taz por tâu jông chor doanh nghiệp, hợp tác xã txix lox txos zâu li huôv tsar cxix cxuô; tsov cưv txos paz trâu chor hax huv OCOP; cơưv tsưr ziv uô cov muôx côngz bê, muôs huv, piêr pâuz; yênhx lix câu lạc bộ uô nox txix kôngz nuv; uô siv tsưr ziv côngv thôngx đros têx chiv xênhz hâur kôngz nuv chiê huôv tsar du lịch; uô zơưv hloz Hôx li têx tsưr ziv đros trâu dân vận; tsov cưv txos cxuô kror jông… Hnuz no kôngz nuv zos muôx iz kror tsiv gri, tov ntêx no mak tsuv zos muôx ntâu tsiv gri. Hnuz no zos uô kôngz nuv lơưr cxôngx nzor, tov ntêx no tsuv zos kôngz nuv njuôz, huv đros trâu kinh têr njuôz.

“Pêz têz têx lok luk nus tsênhv tsênhz, taz sik pêz cux tsuv muôx tsưr ziv uô huv đros trâu ntu cách mạng 4.0, tsưr ziv uô zos hlôngr yiêz jông kôngz nuv. Kôngz nuv ntơưv no tưz tsik tiêk kôngz nuv zos kôngz nuv xưz mak tsuv muôx sik côngv nhoz kôngz nuv thiêz công nghiệp, dịch vụ, du lịch”.

Đhâu muôx 30 ntâu shông xav txix thâuv tror yênhx lix, txix 1 hâur 6 luz tỉnh pluôs tiv zix têz qơưk, Lào Cai tưz sir jos zos yênhx iz hâur chor tỉnh sơưr thơưx thax tsav Trung du, tox siêz faz Bắc, taz sik chor chuôz zis pluôs cux tsênhv yuôr siêz muôx 25%, 4 luz huyện zos huyện 30a; ntâu kror liv lok kôngz nuv li jôngr, thax tsav yuôx đrox njuôz tsik tâu tsov cưv txos, sik côngv uô-muôs hax huv tsênhv tsik tâu truôx jông….

Zơưv Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai puz pâuz, ntu zuôr txos Lào Cai cux zuôr tsuv muôx iz jiês cách mạng tsưr tsix uô kôngz nuv; hâur co, chuôz cxaz txơưx xar tơưv, hlôngr yiêz, tsov cưv txos sik côngv, phêiz kênh, kỷ luật, khoa học… Lơưr zơưv Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiv kruôr đhâu cux tưz tso tơưv Nghị quyết 10 lok Tsưr ziv huôv tsar kôngz nuv hax huv ntơưv thax tsav qơư txos shông 2030, tsưr ziv uô txos shông 2050. Hâur co, tsêx trung huôv tsar 5 zav tsoz chos (yuôx zêx, tsơưz, txir pôngr lux, cuêv fix, yuôx đrox njuôz), 1 zav tsiêz (buô) thiêz iz tsưr ziv uô nox (kinh têr trôngz jôngr ntông). Lào Cai sêiz kôngz nuv zos kror zov chênhr hâur nền kinh têr, sir jos uô tsưr ziv huôv tsar njuôz, truôx jông, muk ntêr đros trâu uô 5 jênhv vưv zos “tuôr jôngr, tuôr đêx, tuôr chiê tênhv qơư, tuôr chiê pêx xênhv thiêz ntus đriv”. Kôngz nuv Lào Cai cux tưz tax tâu tsưr ziv jông lok zuz nôngz, ar, huôv tsar hữu cơ; sir jos uô cov huôv tsar tâu truôx jông thiêz sêi./.

(An Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC