Tsôngv box têx mênhx cxưx thiêz côx hôiv hnuz 17-6-2019
Thứ hai, 00:00, 17/06/2019

Chính phủ xav tinhv shông 2019 zos shông sir jos cov tiêr cxuô luôs hâux lưv

 

 

Jiês cơưv hâur six hơưv qênhx shênhx sâuv thax tsav thiêz sâuv ntiêx têz tror muôx ntâu phiv liv; kinh tế ntiêx têz tâu njuôk xav huôv tsar kênhz thiêz muôx ntâu phiv liv; nhoz iz cxiê têz qơưk lox kinh tế, chính trị tsi truôx uô tuôr thênhv txos kinh tế ntâu têz qơưk, hâur co muôx VN. Hâur têz qơưk, têx phiv liv, uô tsi tâu tsi tiêr, lar heik zos ntux têz txơưr txar, moz gênhs tsênhv uô tsi jông txos huôv tsar kinh tế-XH thiêz tsôngv box luz nênhx. Hâur jiês cơưv, hlôngr njêx muôs trâu Thủ tướng Chính phủ, Phưv Thủ tướng Trương Hòa Bình khav tinhv, Chính phủ xav tinhv shông 2019 zos shông sir jos chiê uô cov tiêr cxuô luôs hâux lưv trơưk li tsưr ziv 5 shông 2016-2020 thiêz chiv nhênhv 50 shông uô lơưr zơưv hloz Hôx tsưr ziv, têx lul tưz heik tsês. Iz chas ntơư, Chính phủ zuôr sir jos fuô kriê, uô uô cê têx tsưr ziv phax tir thêir têx tsi jông, uô tuôr xuôv têz qơưk têx nhiêx txiêx. Lar heik zuôr muôz tik cêv cxâuv cov txos qơư têx lênhx nênhs muôz nhiêx xiêz chiê tâu uô hâu nov, tiv zix zos hâur têx hâux lưv li: Ar têz, đêx ar, yưv pênhr côngz, hâux lưv njuôk hov, xeir zuôr canr bôv thiêz qênhx shênhx “têz qơưk têx nhiêx txiêx” hâur lês uô têx luôs hâux lưv. Đros trâu têx heik li co, Chính phủ zuôr cxơưz sei six hơưv qênhz yuôx, yơưz phơưz, tu têx txuz nox nhiêx têz qơưk lox, sâu tsês têx chuôz zênhx chuôz tas uô tuôr xuôv, trâus pôngz.....

Iz chas ntơư, ntâu hâux lưv zov chênhr, muôx hur si hâux lưv têz qơưk thiêz cux muôx têx nuv tsênhv tsênhz, buôk ti cik txos tsôngv box luz nênhx cux tâu chor đại biểu Côx hôiv seiz lax, tso ziv chênhv. Iz zav li hâux lưv tsar ndê grê tênhv tênhz, thiêz Tập đoanx tênhv tênhz VN, Bộ Công thương têx luk phênhz trâu Côx hôiv.

Đhâu têx jiês seiz lax ntơưv jiês cơưv thiêz ntơưv tổ, cử tri pov, Côx hôiv tưz seiz njiê pov tsênhz lok têz qơưk cêr huôv tsar kinh tế-XH thiêz sir jos chiê hla đhâu têx phiv liv nhiv no, chox têz qơưk huôv tsar, vav mênhx. Côx hôiv tưz tsês six hơưv seiz lax thiêz tso ziv chênhv lok têx Dưv anr chêi, zuôr muôs bảo hiểm thiêz chêi sir zôngv txux chi; dưv anr chêi Zoz zux (cxiv kho đuô); Dưv anr chêi cxiv uô vax tsêr; chêi hình sự(cxiv kho đuô); chêi cxiv kho đuô, cxaz nzir iz cxiê grê hâur chêi qênhz têx nhiêx têz qơưk; chêi phax tar chơưr, bia têx tsi jông, chêi tsưr tsix Chính phủ thiêz chêi tsưr tsix hâu nov ntơưv qơư đros trâu Dưv anr chêi cxiv kho đuô, cxaz nzir iz cxiê grê hâur chêi canr bôv công chức, viên chức.../.

(VOV1-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC