Tsôngv box têx mênhx cxưx thiêz Côx hôiv hnuz 18.3.2019
Thứ hai, 00:00, 18/03/2019

Uô li chas chiê muôz vax huôv siz luôs thiêz truôx tuk trâu têx pox niêv, nhuôs zâu

 

 

Hlôngr njêx muôs T.Ư Hội Liên hiệp pox niêv VN, T.Ư Đoanx hluôk nênhs cộng sản HCM thiêz Cơ quan LHQ lok pox niêv, txir nênhx vax huôv siz luôs thiêz muôz vax huôv trâu pox niêv tưz sik pheiz kênh mông lok pox niêv li pưs txux hâur XH, lok đoanx hluôk nênhs, Hội pox niêv têx hâux lưv uô chiê pox niêv thiêz txir nênhx vax huôv siz luôs hâur ntu đhâu. Chủ tịch Hội Liên hiệp pox niêv VN Nguyễn Thị Thu Hà heik pâuz, Pox niêv VN têx txux chi thiêz qơư sơưr tsênhv ziv hnuz ziv siêz. Chiê uô tâu jông lơưr Đảng, têz qơưk tsưr ziv, tsênhv chei, ntâu dưv anr, têx trâur nuv jông tâu krêz uô đar thiêz tuôr truôx, paz cxơưz uô lơưr pox niêv txir nênhx vax huôv siz luôs. Taz sik, pos Nguyễn Thị Thu Hà cux heik, cux tsênhv yuôr ntâu kror phiv liv li: Seiz hloz txos têx txir nênhx lok sik tsês six hơưv, hnuz nhôngs ntâu trâu chuôz zis, xênhz zus nhuôs.... Chênhr viv li, têx pox niêv muôx txux chi siêz khênhr tsơưs đuô chor txir nênhx:

“Viv têx tsưr ziv, siêz xar li heik sâuv thiêz viv ntâu qir tiv txơưr đuô, taz sik six hơưv lênhx pox niêv tsês ntâu trâu chuôz zis cux zos iz kro. Xav kror đruôz đraz iz lênhx pox niêv zos xênhz zus 2 tuk nhuôs thiêz muôx iz tuk kuôk iz tul txix 3-5 shông. Lơưr tsês 8 shông trâu xênhz zus, tu têx mê nhuôv zâu, lok six jông taz sik pôngz ntâu six hơưv, co cux zos iz kro”.

Hâur ntu đhâu, Hội pox niêv cxuô cấp tưz fuô uô ntâu trâur nuv jông chiê yax kriê lok sâuv uô lơưr pox niêv thiêz txir nênhx vax huôv siz luôs, phax tar ntâuk tsiv chuôz zis ntơưv côngv thôngx, li “Shux xênhz niêv txir phax tar ntâuk tsiv chuôz zis”, “txir nênhx uô ntêx nyuôs hâur phôngz yaox phax tar ntâuk tsiv chuôz zis đros thiêz pox niêv, nhuôs zâu”..... hu zâuv ntâu tuk chôngz lênhx tsôngv box cxaz chuôz. Lok sâuv đoanx hluôk nênhs, tix lâus Lê Quốc Phong, Bí thư tiv iz T.Ư Đoanx hluôk nênhs cộng sản HCM khav tinhv: Tsưr tsix Đoanx, Hội Liên hiệp hluôk nênhs VN thâuv tưs tưz seiz hloz txos cxaz chuôz taz por pox niêv, txir nênhx vax huôv siz luôs zos hâux lưv zov chênhr. Hâur têx tsaz yênhx, hâux lưv đoanx, Hội puôr lênhx ndar txos chuôz tsar yax kriê gra siêz têx pox niêv đoanx hluôk nênhs li pưs txux, paz têx pox niêv hluôk nênhs sâuv ntâu thax tsav, suôv qơư hâur hur si têz qơưk, lar heik zos têx nhuôv nxeik nhoz tox siêz đêz đrôngs. Iz chas ntơư, hux jos đros têx cơ quan tsưr tsix têx hâux lưv chiê gra siêz txux chi tsưr ziv jênhv pâuz lok pox niêv, txir nênhx vax huôv siz luôs. Tix lâus Lê Quốc Phong heik pâuz:

“Pêz tsưr tsix ntâu têx hâux lưv siz chuôs njiz chiê pêz muôx têx heik tâu têx tsưr ziv, siêz xar uô qơư txuôk chiê xa têx mông ntơư txos trâu chor cơ quan muôx vax huôv chiê yênhx lix têx tsênhv chei, cui tinhv  chiê paz trâu têx zâu. Pêz cux đros Ủy ban têz qơưk nhuôs zâu VN fuô uô cxix luôs tổng đài 111 thiêz seiz cxix luôs tsưr tsix đoanx ntơưv qơư zos iz hâur têx kênh qênhz pov sei thiêz zênhx max hur tiz si têx cik txos lok sâuv zuôv têx nhuôs zâu uô đaz uô tuôs, ntâuk tsiv nhuôs zâu”.

Zuôr tsênhv yuôr lok six ntâu hâux lưv tsênhv tsênhz mak cxuô cấp ngênhx, tsôngv box tsuv sik côngv têk mal pox niêv, txir nênhx vax huôv thiêx siz luôs thiêz truôx tuk trâu pox niêv, nhuôs zâu./.

(BTS-Riê Lâux cxeik, nhênhv)


 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC