Tsôngv box mênhx cxưx thiêz Côx hôiv hnuz xiêz 3-6-2019
Thứ hai, 00:00, 03/06/2019

Sơn La bax lênhx nênhs li chak trâu jiês thik tưr cơưv tiêr ntơưr lớp 12 thôngz têz qơưk shông 2019?

 

 

Nus: Uô ntêx thor cox puz pâuz txos six hơưv no, hâux lưv bax trâu jiês thik tưr cơưv tiêr ntơưr lớp 12 thôngz têz qơưk shông 2019 ntơưv tỉnh Sơn La tưz tâu kriz uô li chak?

Têz: Jiês tưr cơưv tiêr ntơưr lớp 12 thôngz têz qơưk shông 2019 ntơưv tỉnh Sơn La muôx 10.608 lênhx shux xênhz cxaz chuôz dưv thik, chor shux xênhz zuôr thik tưr ntơưv 33 qar thik, đros muôx 453 qar thik. Txos six hơưv no, cxuô côngz xưv bax trâu jiês thik tưz tâu kriz uô jông huv lơưr cuiz tênhv. Tsênhv tsênhz zos pêz tưz yênhx lix tâu Ban sêiz car thik tưr. Ban sêiz car thik jiês no muôx 6 luz tsêr cơưv cxaz chuôz, zos: Học viện pov chir yax kriê, Đại học kiểm sát, Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đại học tài chính-zênhx hangx, Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên thiêz Cao đẳng sư phạm Hòa Bình. Pêz cux tso tơưv cuêz tênhv yênhxx lix hôiv đôngx thik, hâur co muôx lênhx tov Sở, lênhx tov chor phongx ban thiêz tiv zix zhsông no lênhx tov chor tsêr cơưv Đại học, cao đẳng tuôx sêiz shuôk thik ntơưv tỉnh cux cxaz chuôz ciês trâu Hôiv đôngx thik thiêz chor Ban thik. Tiv 2 zos lok cxuô zav mak pêz tưz bax jông cxiv luôs camera sêiz kaz nhoz têx qơư zov chênhr, xưk li uô têx jax thik, qơư tsês chiê têx jax thik, qơư chấm thik…Tsuv hêik tiêk no zos iz côngz xưv bax trâu jiês thik tưz tâu uô jông, cxix cxuô, tas nro tưz bax tiêr. Txos six hơưv no mak tsik yuôr kror tưs phiv liv.

Nus: Sở tưz bax têx cán bộ li chak chiê hlôngr trâu chor cán bộ uô cxâuv chêi hâur jiês thik tưr tsêiz no?

Têz: Lok hâux lưv no mak Bôv Zoz zux-Thox cxov tưz muôx chox kriê tsênhv tsênhz. Lơưr tsưr ziv, cêr chêi, pêz tưz zuôr txis sở têx phongx, ban; oz zos chor nênhs lênhx tov têx tsêr cơưv đại học, cao đẳng sik côngv đros; tiv oz zos trưởng têx phongxm ban chor tsêr cơưv cao đẳng, đai học. Viv li mak chor nênhs nhoz têx tsêr cơưv đại học, cao đẳng cxaz chuôz sêiz car thik shông no zuôr muôx nhoz cxuô kror hâux lưv, txix Ban sêiz car, txos hôiv đôngx thik thiêz chor Ban thik. Txos six hơưv no mak tas nro cxuô lênhx nênhs tưz tâu bax tiêr jông lơưv”.

Nus: Đhâu têx phiv liv hâur jiês thik tưr shông uô ntêx, têx vênhv thix tưs tâu nganhx tsov cưv txos sâu chênhz zênhv chiê hâux lưv tsưr tsix jiês thik shông no cov tâu truôx đuô?

Têz: Lơưr cur mak têx phiv liv tiv zix txix shông uô ntêx têx jâuv zos tiv iz kror têx chêix hâur tsưr ziv thik tưr tsik tâu uô truôx jông. Taz sik, têx hâux lưv co tưz tâu Bôv Zoz zux-Thox cxov chox kriê hâur kriz uô têx chêi thik tưr shông no. Viv li, cur xar tưz truôx jông lơưv, mak zos xar uô cxâuv shông no cux uô tsik tâu.

Nus: Chiê chor shux xênhz thiêz nênhs hâur chuôz zis tsik cxơưx txos têx phiv liv li jiês thik shông uô ntêx; thôngx cxix muôx tâu tsưr ziv, truôx siêz jông tiv zix hla trâu jiês thik tưr cơưv tiêr ntơưr  lớp 12 thôngz têz qơưk shông no, nganhx tưz uô hâux lưv yax kriê jông li chak? Thor cox puz pâuz nzir?

Têz: Ban sêiz car tưz cơưv thiêz kriz uô têx jênhv vưv. Thành viên Ban sêiz car muôx chủ tịch, lok sik phưv chủ tịch UBND têx huyện. Pêz cux xav jênhv côngz xưv yax kriê zos kror hâux lưv xuz thơưx. Tiv iz zos yax kriê trâu đoanx thêv, pêx xênhv sơưr đơưk, tiv zix zos shux xênhz niêv txir thiêz chor shux xênhz pâuz tâu têx chêi thik. Tiv oz zos uô jông têx tsênhv njiêz chiê tsưr tsix jông jiês thik tưr no. Tsênhv tsênhz, cxuô lênhx nênhs cux tso siêz lok côngz xưv bax trâu jiês thik, viv cxuô kror tưz tâu bax jông thiêz cxix cxuô lơưv.

Thor uô cox tsâus ntâu!

                                                                   (Thu Thùy-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC