Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 28-4-2022
Thứ năm, 10:23, 28/04/2022

Têx yêz thâux gra txux chi muk trâu thax tsav tox siêz

Qir txix Thư viện tỉnh Sơn La, luz yêz thâux xa têx ntơưr tưz muk txos ntâu luz tsêr cơưv hâur chor xã Hua Nhàn, Mường Khoa, Song Pe thiêz Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La). Đrêk yêz ntơưv yar tiêx tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 Háng Đồng, krêz hlo trôngx yêz đros thiêz yênhx puô fâu ntơưr đaz nênhs, ntơưr phưx vưv cơưv txux chi tsênhv lok six yiêz, tas nro uô trâu chor nhuôs shux xênhz tox siêz muôx nzir cêr shir phaz, jông siêz.

Suôr Xênhv Lâux, shux xênhz lớp 9 tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên heik: Cur lok six nhiêv nhênhv ntơưr, seiz têx ntơưr uz no, taz sik chuôz zis txov nhêv viv li zuôr tsi tâu lok seiz, lok nhênhv. Chênhr zos li co, cur lok six shir phaz thâuv tâu kêr têx ntơưr nhênhv ntơưv thư viện tsêr cơưv thiêz đros cxaz chuôz têx hnuz hôiv nhênhv ntơưr, lok sik seiz têx ntơưr li no:

“Tâu kêr, tâu nhênhv thư viện têx ntơưr uz no tưz paz cur muôx nzir têx txux chi, pâuz ntâu zav đuô”.

Tsi tiêk thâux gra têx ntơưr muk li no chiê chor nhuôs tâu nhênhv têx ntơưr yiêz; tâu siz chuôs njiz, đros uô têx hâux lưv hơưv hnuz ntơưr VN (21/4), six hơưv no, Thư viện tỉnh Sơn La tsênhv muôz 400 ntâu fâu ntơưr puz trâu Thư viện tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 Háng Đồng. Cưk kriê Lộc Văn Hợi, tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên heik pâuz: Zos iz tsêr cơưv tox siêz, 100% zos shux xênhz heir nênhs Hmôngz, phênhv ntâu têx chuôz zis txov nhêv li tuz nhuôs; chênhr viv li, iz fâu ntơưr puôr lênhx zos iz poz huv muôx liv thiêz jông trâu chor cưk kriê ntơưr, têx nhuôv shux xênhz hâur tsêr cơưv:

“Đhâu thâuv lênhk txeik Thư viện tỉnh têx ntơưr muôz puz, pêz tưz muôz tso trâu hâur thư viện tsêr cơưv, muôx tsưr ziv krêz trôngx trâu chor nhuôs muk kêr seiz nhênhv, nriêr pâuz nzir têx txux chi, tsưr ziv zuôr trâul txos. Tsêr cơưv cux tưz moz siêz cxiv uô qơư thư viện jông chiê têx nhuôs shux xênhz tuôx kêr ntơưr nhênhv, seiz zôngx ziv đuô”.

Niêx shông, Thư viện tỉnh Sơn La têx yêz thâux ntơưr li heik sâuv muk puz chor nhuôs shux xênhz seiz, nhênhv cux sir jos, shir phaz lus muk têx tsêr cơưv tox siêz txov nhêv hâur tỉnh. Tsi tiêk “thâux gra” têx txux chi, co tsênhv zos têx luz yêz gra đros cêr jông siêz, shir phaz, sik pheiz kênh phiv liv đros chor nhuôv shux xênhz tox siêz. Pos Lương Thị Loan, Phưv tsar Phongx phưx vưv thiêz cxiv tsa phôngz yaox, Thư viện tỉnh Sơn La heik pâuz:

“Thư viện tỉnh tưz tsưr tsix têx jiês heik kriê chor ntơưr heik sâuv, yax kriê lok vênhx huôv nhênhv ntơưr, phưx vưv yêz thâux têx ntơưr uz no trâu sơưr đơưk seiz, nhênhv ntơưv têx tsêr cơưv hâur huyện Bắc Yên. Thôngz đhâu hâux lưv uô no, pêz vav chiê siêz, zuôr xa tâu têx jông txos trâu chor nhuôs shux xênhz nhoz thax tsav tox siêz đêz đrôngs, txov nhêv hâur huyện Bắc yên heik taz, tỉnh Sơn La heik cxuô”./.

(Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv)
Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC