Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 23-11-2023
Thứ năm, 15:06, 23/11/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hla đhâu cêr pluôs txix huôv tsar uô qơư tu zus njêl nhoz Bắc Yên

Xênhz zus hloz lox hâur xã nhoz jê oz saz ntus đêx lox ntơưv huyện Bắc Yên, txix thâuv tsênhv zâu, tix lâus Đinh Văn Hoàng tưz đros đreiv têx lâul muk uô liêx têz, lar heik zos ntâuk muôz shuôz njêl hâur đêx. Txos shông 2018, tix lâus sir jos zok nriêr tsưr ziv huôv tsar uô nox truôx.

“Sâuv tus đêx Sông đax muôx ntâu têx jông, muôx fuôx gox sâu zuôr shuôz njêl, têx mê nhuôv hmoz njêl, chưk tuôs cux ntâu, viv li tưz xar tsưr ziv uô qơư huôv tsar tu zus njêl. Thâuv co cur zus tsơưs xưz”.

Chiê huôv tsar truôx luôs hâux lưv co thiêz muôx nôngz njêl grêix, tix lâus chuôz zis tưz khơưz pak đêx tso njêl zus. Niêx shông thâuv hli 6, hli 7 chuôz zis yêik chor njêl hâur đêx lox lok zus hâur pak; txos cheix đêx tsi yuô lox ho yêik tror mul zus hâur đêx. Têx njêl tix lâus chuôz zis khênhr tu zus co zos: Njêl chên, njêl lăng, njêl kar...... Njêl têx zav nox phênhv ntâu zos chor hmoz njêl mê tuôs chuôz zis ntâuk muôz tâu, đros trâu têx blôngx tsơưz, blôngx kok ntông....., viv li chor nox lok six kaz grêix, iz zav li njêl chiên, njêl lăng muôs hâur ciêz đrôngs muôx kênh ntu tâu gri mak ndê txos 600 cxênhz đeiv iz cir.

“Hâur ntu zuôr txos chuôz zis zuôr huôv tsar uô nzir 1-2 qơư chiê zus nzir njêl lăng, nzaz nzơưv têx hmoz njêl, hmoz chưk trâu chor njêl co nox”.

Qir huôv tsar uô nox txix xor thêir uô 02 qơư tu zus njêl sâuv đêx lox, txos nhiv no, tix lâus Hoàng luôs hâux lưv co thâuv tưs cux muôx đreiv 04 qơư zus njêl; zuôr iz fâuv njêl nôngz puôr lênhx tas txix 40-50 tsov đeiv. Iz jiês chor tuz luôv txix Hòa Bình, Phú Thọ tuôx zuôr, lơưr puôr lênhx zuôr txix 1-7 puôk njêl grêix, taz por trâu chuôz zis muôx phênhv sâu tâu truôx.

Iz chas tu zus njêl li heik sâuv, tix lâus Hoàng chuôz zis tsênhv zus muôx 40 tus yis thiêz 8 tus nhux. Yưx tas têx nhiêx txiêx zuôr krâur puz, ntiêr nênhs đros tu...., xav tas nro iz shông cux sâu tâu txix 150 tsov đeiv tror zar sâuv. Zơưv Đinh Văn Hiếu, Chủ tịch hội nôngx mênhx xã Song Pe heik pâuz:

“Tix lâus Hoàng zos iz lênhx nênhs uô ntêx nyuôs huôv tsar uô qơư tu zus njêl. Co cux zos iz hâu cêr huôv tsar uô nox uô hâuk, uô hlôngr yiêz tsưr ziv, siêz xar trâu luôs lưv tus txơưr đuô cơưv shâuv, uô trơưk. Hâur ntu zuôr txos, Hội zuôr tror yax kriê trâu cxuô thax tsav qơư, lar heik zos têx jêx jok nhoz jê ntus đêx lox xor thêir qơư huôv tsar tu zus njêl”.

Zơưv Đinh Văn Lan, Bí thư chi bộ, Tsar jok Mong, xã Song Pe cux heik mênhx:

“Đinh Văn Hoàng luôs hâux lưv xor thêir qơư huôv tsar tu zus njêl tâu chi bộ ntâuk grê siêz, viv uô tâu trơưk siêz xar, muôx phênhv sâu truôx. Chi bộ muôz tso hâur Nghị quyết, hâur ntu zuôr txos nthuôr uô đar trâu tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk sik đros cơưv shâuv,uô trơưk”.

Tâu pâuz, chiê huôv tsar uô tâu luôs hâux lưv xor thêir qơư tu zus shuôz njêl, huyện Bắc Yên muôx tsưr ziv sir jos kriê cxaz têx txux chi tsưr ziv yuôr trâul trâu tsôngv pêx xênhv chiê huôv tsar uô truôx luôs hâux lưv co lơưr VietGAP; muôx ntâu zav njêl muôs, phênhv ntâu huôv tsar tu zus têx njêl muôs tâu gri li: Njêl lăng......

Iz chas co zos cxiz muôv muôs têx xiv huv, cxiv tsa suôz bê, cxơưz doanh nghiệp thiêz lênhx nênhs tu zus sik paz, sik đros huôv tsar uô nox; lok sik yênhx lix têx HTX, tổ hợp tác chiê huôv tsar luôs hâux lưv xor thêir qơư tu zus njêl ntâu, tsar ndê gri xiv huv, reik đros trâu ciêz đrôngs sâu zuôr./.

CTVVOVTB-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC