Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 28-12-2023
Thứ năm, 14:26, 28/12/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Têx lênhx cưk yuôx tuz lênhv nhoz thax tsav faz Bắc pêz têz qơưk

Txox cêr muk trâu lênhx pos Lỳ Lé Pư, nhoz jok Á Di, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tsêr, Thiếu tá Nguyễn Văn Diện, cưk yuôx tuz lênhv, Zênhx pênhz phax Leng Su Sìn tưz lok six sưv. Viv hnuz tưs tix lâus cux  puôr lênhx đros têx lênhx uô hâux lưv uô cê hâur taz viv muk đhâu txox cêr no 2 jiês chiê cxax yuôx, kho moz njưk trâu pos Pư.Heik lol chor tuz lênhv cêr moz siêz tsoz phưz trâu pos, pos Pư heik li no: “Thâuv tưs cur muôx moz, hu txos chor nhuôs puôr lênhx tuôx zênhx max, shông uô ntêx pos moz hnhar, chor nhuôv tuôx lok six ntâu. Nhiv no thâuv tưs xar cxax yuôx, thor yuôx cux hu têx tuz lênhv xưz.  Chor cưk yuôx tuz lênhv pênhz phax paz chuôz zis lok six ntâu cơưk”.

Tix lâus Lỳ Sì Pò, pos Lỳ Lé Pư tus tuz heik pâuz: Lênhx txir zos tuz lênhv tâu tas siv nênhx viv tir ntâuk trol châuz, tsưx phưv têz qơưk nhoz faz Bắc shông 1979. 03 shông jê lok no, niêv Pư trâul moz njưk hnhar, niêv tsuôk muôx iz tus nhuôv xưz, taz sik tix lâus cux tsi yuô nhoz tsêr, viv li hâux lưv tsoz phưz, kho moz gênhk trâu niêv puôr lênhx zos chor canr bôv, chiến sĩ Zênhx Pênhz phax Leng Su Sìn, lar heik zos Thiếu tá Diện. “Tix lâus Diện shông tưs cux tuôx, chuôz zis hu txos thâuv tưs tix lâus tuôx thâuv ntơư chiê kho moz trâu pos, pheiz yuôx thiêz tsoz phưz đas jos trâu pos”.

Cê tsoz phưz đas jos trâu canr bôv, chiến sĩ hâur Zênhx, cê tsoz phưz đas jos trâu tsôngv pêx xênhv, viv li chor cưk yuôx tuz lênhv têx hâux lưv cux lok six ntâu. Txơưv li ntơư, taz sik têx lênhx cưk yuôx tuz lênhv nhoz Bôv đôiv pênhz phax tỉnh Điện Biên thâuv tưs cux sir jos lês uô jông têx luôs hâux lưv zok muôz.

Zơưv Yuôk Vưx Xênhv Hơưx, nhoz jok Pá Chả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên heik pâuz: Nhoz thax tsav ntus đriv, tsôngv pêx xênhv luz nênhx tsênhv yuôr ntâu txov nhêv, viv li chor canr bôv cưk yuôx tuz lênhv lơưr tuôx txos ciês ntơưv qơư chiê seiz njuôk shuôs, kho moz thiêz pheiz yuôx tsi zuôr nhiêx trâu tsôngv lax pêx xênhv, no zos iz kro lok six jông. Têx hâux lưv uô co tsi tiêk paz cxuô ziv chuôz zis txo grêk tsơưs têx phiv liv lok nhiêx txiêx, tso siêz huôv tsar uô nox uô hnar, tsênhv uô têx tuz lênhv thiêz tsôngv pêx xênhv ziv hnuz ziv muôx cêr thôngx siêz jông. “Zênhx pênhz phax thâuv tưs tưz moz siêz txos tsôngv box li đas jos, seiz njuôk shuôs kho moz trâu sơưr đơưk lok six jông, pêz tsôngv lax pêx xênhv lênhx tưs cux jông siêz thiêz shir phaz, uô tsâus ntâu hênhr txos chor cưk yuôx tuz lênhv pênhz phax”.

Tuz lênhv li qơư seiz njuôk shuôs, kho moz gênhk D40 nhoz Mường Nhé (hâur Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) muôx 10 tơưv lênhx canr bôv, cưk yuôx, bác sĩ, 10 luz txax trâu nênhs moz tuôx nhoz pư chơưv kho moz gênhk (taz tsênhz tiês mak muôx txos 40 luz txax) thiêz ntâu zav chuôz zênhx jông phưx vưv seiz njuôk shuôs, kho moz. Ciês shông 2023, taz viv tưz seiz njuôk shuôs, kho moz trâu zuôr xar 400 lênhx canr bôv, chiến sĩ. Đros co, chor cưk yuôx, bác sĩ cux muk yênhx jêx jok seiz njuôk shuôs, kho moz, piêr kriê đas jos thiêz pheiz yuôx tsi zuôr nhiêx trâu xar muôx 300 lênhx pêx xênhv. Thax tsav ntus đriv phiv liv muk lol, muôx ntâu jok nhoz đêz, taz sik chor cưk yuôx tuz lênhv cux sir jos muk txos yênhx ziv chuôz zis tsoz phưz đas jos trâu tsôngv box.Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Tsar ban Quân y, Phongx Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên heik: “Têx canr bôv cưk yuôx, bác sĩ hâur tuz lênhv qơư seiz njuôk shuôs, kho moz gênhk thâuv tưs tưz sir jos uô tiêr tâu jông têx luôs hâux lưv zok muôz, tsoz phưz đas jos, seiz njuôk shuôs moz trâu canr bôv, chiến sĩ, tsôngv lax pêx xênhv. Niêx shông pêz tsưr tsix têx jiês seiz njuôk shuôs kho moz, pheiz yuôx tsi zuôr nhiêx trâu tsôngv pêx xênhv thax tsav tox siêz đêz đrôngs, đhâu ntơư chiê pêx xênhv-tuz lênhv muôx cêr thôngx siêz truôx jông đuô”.

Txơưv njiz trâul ntâu phiv liv, taz sik têx lênhx cưk yuôx tuz lênhv nhoz thax tsav faz Bắc cux niêx hnuz hmo sir jos lês uô jông luôs hâux lưv tsoz phưz đas jos trâu tsôngv pêx xênhv chiê tsiv nhos li zơưv Hloz Hôx luk hêik kriê “cưk yuôx siêz jông li lênhx niêv”./.

Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC