Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 25-4-2024
Thứ năm, 14:32, 25/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Yên Bái khơưk tsês ntâu zav chuôz zênhx tsiv grê hâur jiês tir ntâuk tros châuz Điện Biên Phuv

Zơưv Lý Kim Khoa, Phưv giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái puz pâuz, têx chuôz zênhx khơưk tsês tâu muôx lok six ntâu, txix fov lox, fov zâu txos têx luz yo, hnaz tax trik cxur txos quân thiêz tsôngv box Yên Bái li têx đeiv qix tưr thik hâur ntu 1952-1954…Hâur co muôx têx tsiv grê li Ban chỉ huiz công trường cêr 13 li đeiv qix xơưk shông 1953 khơưk muôz trâu lưx lươngv hluôk nênhs yungz phongz phưx vưv ntơưv trôngz Lũng Lô: “Đeiv qix thâuv co khênhr zôngv chiê heik kriê cêr trâu têx đoanx yêz thâux vưv qiv muk đhâu trôngz Lũng Lô, muk Cò Nòi thiêz muk txos Điện Biên Phuv. Têx chuôz zênhx co lok six muôx tsiv grê viv reik đros đreiv têx chiến sĩ”.

          70 shông tov ntêx, txix tros châuz Pháp li tsưr ziv ntâuk tsav, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng tưz sik seiz lax thiêz tso tơưv Nghị quyết thôngz đhâu tsưr ziv ntâuk tsav Đông-Xuân 1953-1954.Tỉnh Yên Bái ntu co tâu Đảng thiêz chính phuv choz krêz cêr 13 txix qar tsav fuôx gox Phà Hiên (Tuyên Quang) muk Ba Khe đhâu đơưv Lũng Lô. Đros siêz truôx bo phưx vưv jiês tsav txênhz, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tưz sir jos cxaz chuôz seiz lax thiêz krêz uô chiê bax trâu jiês ntâuk tsav Đông Xuân.

          Têx chuôz zênhx tsênhv tâu khơưk tsês nhiv no zos Ban chấp hành tỉnh Yên Bái li chỉ thị số 15 lok hâux lưv uô tiêr txu grês nhiêx sê chiv tsâux, txu grês nhiêx liv shông 1953; BCH tỉnh Yên Bái li nghị quyết hnuz xiêz 2/5/1953 lok yênhx lix Ban cán sự Công trường kho đuô cêr 13…Pos Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Tsênhv qơư lưu trữ lix xưv tỉnh Yên Bái pheiz kênh: “Muôx ntâu zav chuôz zênhx tsiv grê heik txos quân thiêz tsôngv box tỉnh Yên Bái têx yênhx tix gôngr phênhv uô zênhx liv jiês tsav txênhz Điện Biên Phuv. Hâur co muôx tỉnh ủy li têx Nghị quyết thiêz têx ntâuz ntơưr, UB têx ntâuz ntơưr tsav txênhz pov cov Chính phuv gôngr côngv nhiêx txiêx zuôr kôngz lôngk, zav nox phưx vưv jiês tsav txênhz”…

          200 ntâu zav chuôz zênhx, đuôz shav muôx tsiv grê tâu nganhx muôx txơưx jênhv nhoz Yên Bái khơưk tsês tsênhv muôx têx tsưr seiz car liêx li ntâuz ntơưr khơưk muôz cxur trâu jiês tsav txênhz; kịch bản tâu sâu tês yax mông vênhv tôngv hluôk nênhs muk uô bộ đội; tas nro têx ntơưr phuôx tôngv phongz yaox tưr thik tsi uô xênhz yar nhoz công trường. Pos Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Tsênhv qơư lưu trữ lix xưv tỉnh Yên Bái puz pâuz cxaz: “Thâuv nhênhv têx ntâuz ntơưr muôx tsiv grê lok quân thiêz tsôngv box tỉnh Yên Bái li yênhx tix đros jiês tsav txênhz Điện Biên Phuv pêz lok six txưv haox lok chinhz yênhx truôx siêz bo tir ntâuk tros châuz tâu zênhx liv. Pêz uô côngz xưv khơưk tsês mak cux xar heik kriê têx ntâuz ntơưr, chuôz zênhx muôx tsiv grê no txos tsôngv kruô sđ pâuz txos”.

          Tas nro têx chuôz zênhx muôx tsiv grê no zuôr tâu Bảo tàng tỉnh Yên Bái sik côngv đros Tsênhv qơư lưu trữ lix xưv tỉnh Yên Bái tsưr tsix ntơưv Bảo tàng tỉnh Yên Bái li qar tiêx ndax chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx lix xưv Điện Biên Phuv chiê tsôngv box tiv phaz thiêz tsôngv kruô tâu nriêr pâuz tsênhz đuô quân thiêz tsôngv box tỉnh Yên Bái li têx gôngr côngv hâur jiês ntâuk zênhx tros châuz lix xưv Điện Biên Phuv./.

Đinh Tuấn-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC