Nênhs gruôs uô tâu hâux lưv jông hnuz 29.2.2024
Thứ năm, 10:47, 29/02/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hlôngr yiêz nhoz thax tsav Điện Biên Phủ zênhz shôngx

Kuôk no 70 shông, hâur Đảng tsưr ziv chox car huv đros, tuz lênhv thiêz tsôngv lax pêx xênhv tưz sir jos tir ntâuk zênhx trol châuz Điện Biên Phủ, uô ntâu luz têz qơưk sâuv ntiêx têz pâuz txos. Ntâuk zênhx tsav trol châuz co, tsưx phưv tâu tiêx tuk Đông Dương. Ntu thâuv têz qơưk tror thax zênhz, Điện Biên Phủ kror cxiê qơư nxor niêz, kơưx kênhk viv trâul trok châuz tso bôngk ntâuk tuô đros trâu têx cêr pôngz siêz trâul moz trâul njax, grêix pôngz, nyar đros.

Thâuv ntu co, đros tsưr ziv “zuôr Tây Bắc uô qơư nhoz” ntâu lênhx canr bôv, chiến sĩ Điện Biên cux tưz sik thôngx siêz muk tok pox niêv, mê nhuôv tuôx nhoz Điện Biên cxiv tsa đuô suôv qơư lơưr tưz sir đas jos, tsưr ziv tir ntâuk trol châuz, tsưx phưv thax tsav qơư. Đros trâu chor tuz lênhv têx sir jos thiêz tas nro tsôngv pêx xênhv cêr sik thôngx siêz, Điện Biên tror sik côngv têk, sir jos cxuz cêr yeiz pluôs. Zơưv Vũ Văn Kiệm, nhoz phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tror ndo đuô:“Thâuv co tưz tsi tâu muôx ntâu nênhs nhoz, tsuôk 3, 4 luz tsêr vor vuôk xưz, txix Trôngz A1 muk xar txos ciêz tsênhv qơư tsi muôx iz qơư uô hâux lưv tưs hlo. Điện Biên Phủ tiêx tuk lơưv taz sik tsôngv pêx xênhv cux tsênhv yeiz pluôs, txov nhêv cơưk, lar heik zos tsôngv box heir nênhs tsơưs, iz hnuz nox 2 pluôk xưz tưz tsi tsâu”.

70 shông, đhâu tir ntâuk zênhx trol châuz Điện Biên Phủ, Đảng bộ, hâu nov thiêz tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs tỉnh Điện Biên thâuv tưs tưz ndo njôngr lok chor lâul, têx tuz lênhv côngz đas jos tir ntâuk trol châuz tsưx phưv têz qơưk, gra siêz chênhz yênhx Điện Biên Phủ zênhz shôngx hâur huôv tsar kinh tế, sik thôngx siêz, khưx phưx têx tsi jông đhâu têz qơưk thax zênhz.

Txix iz qơư nxor hnho viv trâul trol châuz tso bôngk ntâuk tuô ruôr hiêv, Điện Biên nhiv no tưz hlôngr yiêz lok six ntâu, iz TP huôv tsar jông jav thiêz sik côngv đros luôs 2 chas thax tsav hâur tas nro têz qơưk siz tư huôv tsar. Ntâu côngz trênhx lox tâu uô tiêr, muôz lok sir zôngv li: Yar yêz za Điện Biên Phủ txuôk đros 2 thax tsav kinh tế lox hâur têz qơưk zos TP Hà Nội thiêz TP HCM. Lar heik, tsưr ziv txos shông 2025, tỉnh zuôr cxiz hlôngr yiêz tas nro, sir jos huôv tsar kinh tế xã hội, hu zâuv pênhr jos cxiv tsa têx côngz trênhx thiêz ciêz đrôngs cov huôv tsar truôx jông. Têx hlôngr yiêz co tsi tiêk uô tsôngv kruô, ciês chênhr lênhx nênhs Điện Biên cux pov huôv tsar tâu jông. Zơưv Lò Văn Diên, nhoz phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ heik:“Cur pov têx côngz trênhx kror tưs cux huôv tsar jông, lar heik zos chor shông jê lok no, chênhr viv li tsôngv pêx xênhv lok six shir phaz lok TP têx hlôngr yiêz, jông jav co. Cur thiêz tsôngv pêx xênhv cux xar sir jos chiê paz cxiv tsa thax tsav qơư ziv hnuz ziv huôv tsar đuô”.

Shông no, tỉnh Điện Biên zuôr chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx trol châuz Điện Biên Phủ thiêz tsưr tsix têz qơưk shông ju lix-Điện Biên 2024, tỉnh tưz bax tsưr ziv thiêz vav chiê siêz uô tâu têx luôs hâux lưv jông luôs huôv tsar kinh tế xã hội hâur thax tsav Tây Bắc ntu zuôr txos. Zơưv Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Điện Biên heik pâuz:“Canr bôv, công chức, viên chức, lưv lươngv vũ trang, tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs thiêz côngv thôngx doanh nghiệp hâur tỉnh Điện Biên tsênhv sir jos uô lơưr jông têx cêr chax chês Điện Biên Phr zênhz shôngx, cxơưz tiês hlôngr yiêz, xar tsưr ziv, krêz uô têx muôx jông ntơưv qơư chiê huôv tsar kinh tế xã hội thiêz taz por côx phax-txiv ngaz hâur thax tsav. Txix co uô jông cxuô luôs hâux lưv hơưv tok chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx trol châuz Điện Biên Phủ”.

70 shông, đhâu tir ntâuk zênhx trol châuz, uô ntâu luz têz qơưk sâuv ntiêx têz pâuz txos thiêz muôx liv, gra cêr tsâu sor, shir phaz cxiz tas nro sơưr đơưk muôx cêr sik thôngx siêz, Đảng bộ thiêz tsôngv pêx xênhv cxuô heir nênhs nhoz suôv qơư no tưz thiêz tsênhv cxơưz Điện Biên yênhx qơư chi cax lok huôv tsar, hlôngr yiêz nhoz Tây Bắc./.

Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik, nhênhv  

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC