Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 28-9-2023
Thứ năm, 14:42, 28/09/2023 VOVTB VOVTB
Nênhs gruôs uô hâux lưv jông hnuz 28-9-2023

“Têx huv muôz puz tsi tas nhiêx” uô sor siêz chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv nhoz Văn Yên, tỉnh Yên Bái

            Pos Vũ Thị Bình nhoz jok Cầu A, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái zos ziv chuôz zis pluôs. Cux xưk li ntâu lênhx nênhs muôx luz nênhx txov nhêv hâur thax tsav, đhâu hnor tiêk, “muôxqơư muôz huv puz tsi tas nhiêx” nhoz thị trấn Mậu A-Tsênhv qơư huyện krêz uô, pos tưz tuôx trâu qơư co chiê tâu lênhk txeik têx huv muôz puz. Pos Bình shir phaz heik pâuz, tuôx txos no, pos tâu chor nênhs uô têx hâux lưv jông siêz hâur Hội Chữ thập đỏ thị trấn Mậu A pheiz puz ntâu zav huv li: Njêr, mì chính, mì tôm, tsôngk tril yo..... “Cur lok six shir phaz, viv qơư muôz puz têx huv no lok six muôx liv trâu pêz chor nênhs pluôs”.

          Qơư muôz têx huv pheiz puz trâu chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv tâu huyện Văn Yên fuô uô siv ntơưv thị trấn Mậu A, đhâu ntơư zuôr kriz uô đêz đar trâu cxuô xã hâur thax tsav huyện.

           Chiê muôx pênhr kriz uô luôs hâux lưv no, Hội chữ thập đỏ huyện thiêz thị trấn tưz muôx luk hêik cxuô tsưr tsix, lênhx nênhs, doanh nghiệp, chor nênhs siêz jông....sik đros paz têx chuôz zênhx kuz tsênhv jông sir zôngv hâur chuôz zis, pir li: Tuv, trôngx tos, meir nzuôx chuô, yêz câux vaz lok zos yêz tuôv, tril yo, khâu trâu...., lok sik paz têx zav nox, ntơưr cơưv, ntơưr sâu... gra tuôx tso trâu kror qơư heik sâuv chiê muôz pheiz puz trâu chor nênhs pluôs, nênhs txov nhêv. Pos Nguyễn Thị Huệ, Chi hội tsar chi hội Chữ thập đỏ jok 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên heik pâuz: “Nhoz chi hội Chữ thập đỏ, cur tưz vênhv tôngv chor nênhs siêz jông sik đros paz tâu 300 chêr tsôngk tril yo, 20 far mì tôm. Ciês cur cux paz 200 chêr tsôngk yo thiêz 20 far mì tôm chiê chor muôx paz chor pluôs, chiê paz chor chuôz zis pluôs iz thênhv jux juk hla đhâu têx cêr txov nhêv”.

            Đros njiêz luk “Lênhx tưs zuôr chiê tuôx gra, lênhx tưs muôx tsuv muôz puz”, qơư trâu têx huv co hâur thị trấn Mậu A txơưv nhiv kruôr kriz uô jiês xuz thơưx, taz sik tưz lênhk txeik tâu 2 cxênhz ntâu chêr tsôngk tril yo, cxur, cuz thaz, mì tôm; zuôr xar 200 luz hnaz ntơưr, 80 ntâu têx ntơưr cơưv, 2.500 ntâu fâu ntơưr sâu, chuôz zênhx phưx vưv cơưv ntơưr thiêz ntâu hax huv, chuôz zênhx sir zôngv hâur chuôz.... Đhâu co, tưz paz txo grêk tsơưs iz phênhv tưs têx cêr txov trâu chor nênhs pluôs, muôx luz nênhx txov nhêv.

           Zơưv Vũ Thành Trung, Phưv Chủ tịch Hội Chữ thạp đỏ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái heik pâuz: Iz lênhx nênhs-iz hâux lưv uô, nhiêk muôx nhiêk hnuz nhôngs, nhiêk muôx nhiêk cêr txov, taz sik puôr lênhx sik thôngx siêz, siz hluz siz paz; viv iz côngv thôngx muôx cêr côngv siêz....,“Qơư muôz huv puz tsi tas nhiêx”xuz thơưx tưz uô tâu jông thiêz muôx liv trâu chor nênhs muôx luz nênhx txov nhêv. “Chiê paz tâu chôngz lênhx ntâu tus muôx luz nênhx txov nhêv, hmôngr tsi jông li luôs lưv tus, hâur ntu zuôr txos no, Hội Chữ thập đỏ huyện tsênhv zuôr tror vênhv tôngv têx tsưr tsix, doanh nghiệp, lênhx  nênhs siêz jông siz chos paz cxuô zav hax huv, chuôz zênhx, tsôngk tril yo…..chiê kriz uô ntơưv cxuô xã hâur thax tsav huyện”.

            Qơư muôz hax huv puz trâu chor nênhs pluôs, muôx luz nênhx txov nhêv nhoz thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái zuôr kriz kror trôngx iz hlik iz jiês, txix 8 six tas cik txos 5 six zar tsâuk ntux hâur hnuz ciêz, ciêz tiv 2 yênhx hli. Hâur six hơưv tok txos hnuz kriz kror trôngx, têx Hội, Chi hội Chữ thập đỏ zuôr vênhv tôngv thiêz lênhk txeik cxuô tsưr tsix, lênhx nênhs siêz jông, doanh nghiệp têx hax huv, chuôz zênhx phưx vưv xênhz huôx, têx zav nox.... muôz paz.

             Thôngz đhâu qơư tsês hax huv muôz puz trâu chor nênhs pluôs, muôx luz nênhx txov nhêv co, cux zos cxơưz cxiz cxuô lênhx sơưr đơưk huôv tsar uô nênhx muôx cêr thôngx siêz, siz hluz siz paz cov sơưr đơưk sik đros muôx luz nênhx tsâu sor./.

Thừa Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC