Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 09-11-2023
Thứ năm, 16:10, 09/11/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Moz siêz txos pluôk nox hâur tsêr cơưv niêv txir zus mor trâu shux xênhz tox siêz Sơn La

Thâuv chor nhuôs cơưv so ntơưr zar tas cik cux chênhr zos thâuv tưz bax uô tâu tiêr pluôk su trâu zuôr xar 300 lênhx shux xênhz nhoz tsêr cơưv ntơưr niêv txir zus mor cxênhx nhuôs zâu Sao Mai, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Niêv lâul Lò Thị Linh, uô jâuz mor nox trâu shux xênhz hâur tsêr cơưv heik pâuz, tas nro têx lênhx uô jâuz mor nox trâu shux xênhz nhoz no puôr lênhx tâu cơưv đhâu têx lớp kriê tsưr ziv uô jâuz mor nox, viv li lênhx tưs cux pâuz uô thiêz pâuz tsênhz têx zuôr trâul txos thâuv uô jâuz mor trâu shux xênhz nox.

“Niêx hnuz pêz khênhr xeir têx zav nox hur thiêz nhôngk, jâuz txir ntông jông, truôx tuk lol uô trâu chor nhuôs nox. Lok sâuv tsôngk tril yo mak puôr lênhx hnar têx tsôngk yo uô jâuz mor jông iz zav hur si, muôx lôngx têk, ntông fuôv....., tas nro sơưr đơưk puôr lênhx uô hâux lưv viv truôx tuk zav nox, paz têx nhuôs muôx pluôk nox kaz thiêz tsơưr lươngv”.

Cưk kriê Trần Thị Thu, thơưx seiz car tsêr cơưv heik, đros trâu taz por têx côngz trênhx, qơư uô jâuz mor nox thiêz lênhx nênhs txơưx uô jâuz mor kaz, uô lơưr ntâuz ntơưr tưz cir chos luk đros têx taz viv côngz zav nox, phênhz têx pluôk nox trâu shux xênhz taz por muôx cxix cxuô jâuz mor thâuv tưs cux tâu tsêr cơưv moz siêz txos, tsưr ziv zos paz têx nhuôs muôx txâuk đas jos cơưv txux thiêz uô têx nuv uz no.

“Tsêr cơưv tsưr tsix uô jông têx pluôk nox trâu shux xênhz hâur tsêr cơưv, cxiv uô, phênhz têx zav nox hâur niêx hnuz, hâur ciêz cov huv đros chiê chor nhuôs nox cxix cxuô têx jâuz mor, cxiz nhuôs nox kaz lo, muôx đas jos. Hâur luôs hâux lưv vêv xênhz truôx tuk zav nox, tsêr cơưv cux xeir tsov têx qơư côngz zav nox txâuk njênhs, muôx suôz bê chiê cir ntơưr, chos luk uô jông, truôx tuk zav nox”.

Yuôr ntơưv tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, canr bôv, cưk kriê ntơưr tsi so hux jos đros shux xênhz niêv txir seiz kaz tsơưr lươngv têx pluôk nox, zav nox zuôr saz đrâuv lok.....uô trâu shux xênhz nox, chiê taz por shux xênhz têx pluôk nox muôx cxix cxuô jâuz mor thiêz truôx tuk. Cưk kriê Trần Thị Nga, thơưx seiz car tsêr cơưv heik pâuz:

“Shông no tsêr cơưv cux tưz đas cir đros qơư uô têx jâuz mor nox trâu shux xênhz chiê taz por tsơưr lươngv, muôx qênhz yuôx shuôs têx qơư uô jâuz mor co hur si. Shông no tsêr cơưv muôx 100 ntâu lênhx shux xênhz đas cir nox nhoz hâur tsêr cơưv niêv txir zus mor, phênhv ntâu shux xênhz li niêv txir cux lok six jông siêz, thôngx ziv đros”.

Tas nro huyện Mai Sơn xav hur si muôx 17.400 ntâu lênhx shux xênhz nox mor hâur tsêr cơưv niêv txir zus mor nhoz 40 luz tsêr cơưv. Zơưv Nguyễn Vinh Hà, Phưv tsar phongx zoz zux huyện heik pâuz, phongx tsi so chox kriê têx tsêr cơưv uô jâuz mor trâu shux xênhz nox hâur tsêr cơưv tsuv taz por têx jâuz mor cxix cxuô, huv đros thiêz truôx tuk zav nox; qênhz shuôs jông qơư tsiv uô, cux li hâux lưv uô jâuz mor, fax thâux têx jâuz mor......

“Pêz heik têx tsêr cơưv uô jâuz mor trâu shux xênhz nox hâur tsêr cơưv qênhz shuôs têx côngz trênhx, chuôz zênhx phưx vưv uô jâuz mor nox trâu shux xênhz, muôx tsưr ziv cxiv kho chiê taz por  truôx tuk. Tsưr tsix nriêr pâuz lok truôx tuk zav nox trâu shux xênhz đhâu cơưv cxaz nzir, muôz têx tsênhv njiêz truôx tuk lol zav nox thiêz kriê txux chi uô uô cê huv đros”.

Shông cơưv no, tas nro tỉnh Sơn La muôx 400 ntâu luz tsêr cơưv tsưr tsix uô jâuz mor trâu nhos 126 cxênhz lênhx shux xênhz nox hâur tsêr cơưv, phênhv ntâu zos nhoz tox siêz đêz đrôngs, thax tsav txov nhêv./.

Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC