Lịch phát sóng
Giờ phát sóng Tên chương trình Chi tiết
05h00-05h30 Xor xưv luk Hmôngz
05h30-06h00 Xor xưv luk Thêir
07h00-07h30 Xor xưv luk Cho
11h00-11h30 Xor xưv luk Cho
11h30-12h00 Xor xưv luk Thêir
12h00-12h30 Xor xưv luk Hmôngz
18h45-19h00 Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz
19h30-20h00 Xor xưv luk Hmôngz
20h00-20h30 Xor xưv luk Thêir
20h30-21h00 Xor xưv luk Cho