Xor xưv hnuz 24-10-2022
Thứ hai, 10:22, 24/10/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hnuz 23/10, hâur jiês tsưr tsix “Têx jông jav Sơn La-Tây Bắc” tsênhv tsưr tsix ntơưv Hà Nội, UB tỉnh Sơn La tsưr tsix phêv ziv sik côngv huôv tsar xiv huv ju lix yiêz, têx jiês ndis shuôk Sơn La-Hà Nội, zaz zâuv chôngz têx doanh nghiệp ju lix 2 tỉnh, thành phố cxaz chuôz sik seiz lax, muôx ziv chênhv gôngr côngv chiê huôv tsar ju lix Sơn La. Hâur têx shôngk đhâu, chor kruô ju lix tuôx Sơn La tsi so chuôz ndê. Hâur 9 luz hlik shông 2022, tas nro kruô tuôx ndis shuôk tax 2,2 tsov jiês, phênhv sâu txix uô ju lix tax 2 cxênhz tỷ đeiv. Tiv zix, cêr muk chênhr Hòa Bình- Mộc Châu tưz tâu Thủ tướng chính phuv thôngz đhâu, muk lok têx thax tsav jông đuô, paz muk txix Mộc Châu txos tỉnh Hòa Bình thiêz Hà nội zôngx ziv đuô. Co ziv khav tênhv tâu huôv tsar ju lix hâur Sơn La thiêz Hà nội zos lok six huv đros. 2 tiv phaz tsuv cxơuz tiês thôngz xor mông, heik kriê sâuv nền tảng số, mạng xã hội. Thôngx cxix, têx doanh nghiệp Hà Nội, Sơn La tsuv yênhx lix têx sik côngv, cxoưz cxiz lơưr yênhx ntu, chox lok chêx cuk jông tiv zix./.

                                                                          (VOV-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Ntơưv TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục cxơưz cxiz muôv muôs,  Bộ Công thương đros Sở Công thương têx tỉnh Tây Bắc nhiv kruôr cơưv sik đros muôv muôs nhoz lênhx nênhs tsiv uô ntơưv thax tsav Tây Bắc thiêz chor doanh nghiệp muôs huv trâu luôs 2 chas têz qơưk đrâuv thiêz tsưr tsix cxiz muôv muôs shông 2022. Dưv jiês cơưv muôx hâu nov Sở Công thương chor tỉnh Tây Bắc thiêz iz cxiê tỉnh faz Bắc Lol Tsuôk.

Thax tsav Tây Bắc thiêz faz Bắc heik taz. No zos qơư zov chênhr, reik đros cxuô thax tsav kinh tế lox hâur faz Bắc Việt Nam thiêz chor têz qơưk muôx đriv têz sik buôk chiêv zos Lol Tsuôk thiêz Trung Quốc. No cux zos thax tsav muôx ntâu têx jông lok sâuv sik paz, siz chuôs njiz, sik đros huôv tsar. Chiê uô tâu têx jông hâur thax tsav kinh tế Tây Bắc, Bộ Công thương tưz đros cxuô thax tsav qơư cxiz muôv muôs, paz huôv tsar ciêz đrôngs muôs ntơưv qơư, hâur thax tsav têx xiv huv kôngz nuv, yuôx đrox njuôz, zav nox uz no…..hâur têz qơưk thiêz sâuv ntiêx têz./.

                                                                            (Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Phongx cảnh sát qênhz yuôx nênhs phamv cxâuv lok zax zênhz, Công an tỉnh Lai Châu nhiv kruôr lov lik, côngv đros Công an huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) ruôr yênhx côngz chuyên án, ntês Zax A Cá xênhz shông 1985, nhoz jos Nậm Vạc, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tsênhv thâux 30 đeiv zênhz đơưz. Ntơưv chiz coaz Công an, qir thơưx Cá jênhv tâu ntiêr thâux chor zênhz đơưz no. Thâuv tsênhv thâux muk txơưv trâus lưx lươngv muôx txơưx jênhv pov, ntês cxov. Nhiv no hâux lưv no tsênhv tror tâu krêz đar qênhz yuôx./.

                                                                      (Khắc Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Hâur thax tsav huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái nhiv kruôr muôx iz txuz hluôr tơưk cuz tsêr, uô 3 luz tsêr trâul cuz hnhiêz. Tsênhv tsênhz, thâuv 11 six tar su hnuz 21/10, ntơưv zơưv Bùi Văn Bắc nhoz jok Yên Thịnh, xã Yên Hợp, huyện Văn yên, tỉnh Yên Bái muôx hluôr tơưk txeik cuz tsêr. Thâuv txeik tâu mông heik pâuz, hâu nov xã tưz hu sơưr đơưk ntơưv qơư tuôx đros lưv lươngv Công an, bôv đôiv paz zơưv Bắc chuôz zis tuô hluôr tơưk thiêz têx chuôz zis txơưr đuô nhoz jê iz ndis yêv têx đra, chuôz zênhx chuôz tas. Hmôngr jông tsi  muôx lênhx nênhs tưs uô li chas, taz sik zơưv Bắc chuôz zis luz tsêr tưz trâul cuz hnhiêz tas hur si têx chuôz zênhx, hax huv uz no saz hâur tsêr, têx trâul ruôr hiêv tas xar muôx iz tyv đeiv. 2 luz tsêr nhoz jê iz ndis txơưv tsi trâul cuz taz sik vax tsêr thiêz têx chuôz zênhx cux trâul puôk tsuôx hnhar: Iz luz tsêr trâul ruôr hiêv tas nhos 500 tsov đeiv, hok iz luz trâul tas muôx 300 tsov đeiv.

Qir tiv txuz hluôr tơưk cuz tsêr  nhiv no tsênhv tâu têx cơ quan muôx vax huôv uô tsênhz mênhx. Tây Bắc nhiv no tsênhv zos cheix ntux kruôr gis, tsôngv box sơưr đơưk tsuv chênhr phax chiê txar jav têx tsi jông li heik sâuv./.

                                                                            (TTTB-Riê Lâux cxeik, nhênhv) 

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC