Xor xưv faz Baz hnuz 27-5-2024
Thứ hai, 10:39, 27/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 27-5-2024

             Ủy ban tỉnh Lào Cai nhiv kruôr cơưv fuô uô têx faz tsưr ziv tuôr truôx, hlôngr yiêz thiêz gra siêz txux chi lês uô jông cxuô luôs hâux lưv shông 2024. Shông 2023, Lào Cai têx luôs hâux lưv uô phưx vưv tsôngv pêx xênhv tưz uô tâu truôx jông đuô pir li shông 2022. Iz chas têx uô tâu jông heik sâuv, Lào Cai cux uô tâu truôx jông iz cxiê luôs hâux lưv lok sâuv hlôngr siêz hành chính..... Txix têx hâux lưv uô tâu ntơư tso pov, thax tsav qơư no ziv hnuz ziv tâu moz siêz lês uô jông hâux lưv hlôngr yiêz hành chính, hu zâuv cxuô cấp, cxuô ngênhx sik đros cxiv tsa, uô tâu truôx jông hâux lưv zok muôz./.

          An Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

             Xav txos tas shông 2023, tỉnh Điện Biên tưz muôx 77 xiv huv tâu côngz jênhv OCOP thiêz yênhx xiv huv tsênhv, gôngr phênhv muôz siêz phênhv sâu trâu lênhx nênhs nhoz thax tsav nôngx cxênhz ndê txos 26 tsov đeiv iz lênhx nênhs iz shông; txu grês chor ziv chuôz zis pluôk nhoz nôngx cxênhz yuôr zuôr xar 37%. Hâur ntu zuôr txos, tiv phaz xav tênhv tror cxiv tsa, krêz đar têx trâur nuv kôngz nuv zôngv công nghệ siêz chiê chuôz tsar tsơưr lươngv xiv huv, uô tâu têx xiv huv hax huv muôx tsiv grê siêz, tuôv zênhv lênhx nênhs sir zôngv li zoz qơưx thiêz yênhx trus muôz siêz đuô tsôngv box li phênhv sâu. Pos Chu Thị Thanh Xuân, Phưv giám đốc Sở kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz tỉnh Điện Biên puz pâuz: “Hâux lưv sir zôngv têx trâur nuv kinh têr yiêz sâuv thax tsav tỉnh hâur ntu đhâu tâu ntâuk grê muôx ntâu chêx cuk, tso pov têx huv đros thiêz tsoz chos, tsiêx tu zus. Nganhx zuôr tror krêz đar têx trâur nuv chiê cxuôv yeiz thiv pluôk trâu tsôngv box, paz tsôngv box uô bluô nux sâuv zuk têz qơưk”./.

Vũ Lợi-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

               Ntơưv xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên, Tỉnh đoanx Sơn La đros Ban hluôk nênhs công an tsưr tsix uô têx hâux lưv jông siêz hâur cheix ntux sor shông 2024. Luôs hâux lưv uô co tâu chor tuz nxeik Sơn La thiêz Công an fuô uô thôngz đhâu tsaz yênhx “cxơưz paz đas jos trâu shux xênhz tưr thik ntơưr”, uô têx hâux lưv jông siêz reik đros trâu hluôk nênhs têx nuv uô thiêz iz cxiê hâux lưv txơưr đuô.... Ndax six hơưv no, T.Ư Đoanx hluôk nênhs Cộng sản HCM, T.Ư Hội Liên hiệp hluôk nênhs Việt Nam, T.Ư Hội shux xênhz Việt Nam, Tsênhv qơư uô têx nuv jông siêz têz qơưk paz max Tỉnh đoanx Sơn La fuô uô cxiv tsa 3 tsaz côngz trênhx tsêr cơưv ntơưr ntơưv huyện Sông Mã, iz tus qox ntơưv huyện Sốp Cộp, 20 luz tsêr tơưv trôngx ntơưv huyện Yên Châu...., xav hur si tsiv gri xar muôx 3 tyv đeiv. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoanx Sơn La choz iz luz tsêr niêv côngv siêz tsiv gri 40 tsov đeiv thiêz 10 poz huv puz trâu chuôz zis muôx côngz têz qơưk, txir ndâux txir luk. Chor taz viv đros hux jos, nênhs chơưv paz cux choz têx côngz trênhx hluôk nênhs đros cxiv tsa jêx jok yiêz; têx trâur nuv huôv tsar kinh tế đros trâu taz por truôx tuk thax tsav qơư...., xav hur si tsiv gri zuôr xar 7 tyv đeiv./.

Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

              Txix njuôs pov têx hnuz zuôr txos, sâuv thax tsav tỉnh Sơn La tror muôx ntux nas đêz đar, njuôs xav muôx đêx cuôr yôngz sâuv têx tul đêx, tox poz ar lơưk lok six riêz nênhs; uô zaoz thôngz muk lok tsi tâu; uô hiêv txos côngz tsinhx nox nhoz; đêx ngaz têx niêv đrôngs, têx lưx lươngv muôx txơưx jênhv tỉnh Sơn La tưz chuv tôngv txar qơư nhoz trâu tsôngv box hâur thax tsav trâus zênhr shar muk qơư taz por; chuôz tsar lênhx nênhs, yêz thiêz chuôz zênhx ntơưv têx qơư khênhr muôx tox poz…Zơưv Nguyễn Văn CHính, Phưv giám đốc Sở zaoz thôngz vênhv teiv tỉnh Sơn La puz pâuz: “Đros chinhz yênhx tsưv ziv siêz xar txix qênhx shênhx ntux nas, nganhx zaoz thôngz vênhv teiv tưz chox kriê têx taz viv seiz car cêr jor thơưk hnuz thơưk hmo; chuôz tsar sik côngv đros Ban chỉ huiz phax tar ntux nas têx cấp, têx nganhx thiêz têx tiv phaz chiê sik côngv yưr lir thâuv zaoz thôngz muk lok tsi tâu tiv ntux nas”./.

Trấn Long-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC