Xor xưv faz Baz hnuz 28-5-2024
Thứ ba, 15:22, 28/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 28-5-2024

              Lưx lươngv muôx vax huôv ntơưv trôngx đriv Kim Thành (TP Lào Cai) tsênhv paz jông chiê Việt Nam têx hax huv txir lưv tsiz nhôngs tâu muôs tơưv jông tiv zix trâu Trung Quốc. Nhiv no, iz hnuz muôx 50-60 luz yêz thâux txir lưv tsiz muk đhâu ntus đriv. Pâuz tâu hâux lưv no, têx lênhx nênhs uô hâux lưv ntơưv trôngx đriv ciês hâur hli 5 tưz sik seiz lax tsưr ziv pheiz hâux lưv muk lok, chuôz ndê six hơưv uô ntâuz ntơưr, tsov cưv car chêx trâu têx hax huv zos txir lưv tsiz nhôngs tâu muôs đhâu ntus đrix txix thâuv sơưr nzor chiê tsi uô zênhr shar txos tsơưr lươngv. Nganhx muôx vax huôv tiv phaz njuôs xav tso pov, shông no zuôr muôx nhos 30 cxênhz tênhr txir lưv tsiz tâu muôs đhâu trôngx đriv Lào Cai. Shông 2023, tiv txir lưv tsiz tâu chiv cheix, tưz muôx 40 cxênhz ntâu tênhr tâu muôs đhâu thax tsav no, tax tâu 23 tsov USD./.

An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

              Liên đoanx Lox tôngv tỉnh Sơn La nhiv kruôr tsưr tsix “Hnuz hội vênhx huôv, thêv thao công nhân lox tôngv” shông 2024. Co zos hâux lưv uô tsênhv tsênhz hơưv luz hlik truôx tuk vêv xênhz lox tôngv thiêz hli công nhân shông 2024.

             Ntơưv Hnuz hội, zuôr xar 240 lênhx nênhs nhoz 12 taz viv, doanh nghiệp hâur tỉnh Sơn La tưz đros nthuôr uô têx txux chi cêr lov jêv, sik tưr ntâuk poz, truz hluô thiêz siz tưr đhiê, thôngz đhâu Hnuz hội, chor canr bôv, viên chức thiêz nênhs lox tôngv tâu siz chuôs njiz, đros côngv cêr lov jêv, sik heik kriê têx tsưr ziv uô hâux lưv, uô nox uô hâuk, cxơưz cxiz taz viv, doanh nghiệp lês uô tâu jông đuô cxuô luôs hâux lưv./.

Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

             Đhâu zuôr xar 2 luz hlik cxiv uô, tul qox đhâu tul đêx cá vàng- zos ntâu cxênhx nênhs tsôngv box nhoz jos Khe Bín, xã Tân Phượng (Lục Yên-Yên Bái) siêz xar njôngr tưz tâu uô tiêr, chox lok sir zôngv. Tul qox tâu uô đhâu Chiz coaz thường trú thax tsav Tây Bắc Đeix nta suôz VN thiêz chor cưk kriê Phạm Thị Yến, Hiệu trưởng tsêr cơưv cxênhx iz JEAN PIAGET li têx sik côngv hêik têx lênhx nênhs, tsưr tsix siêz jông muôz pênhr nhiêx paz cxiv uô. Tul qox ntêr 7 yiv, đar 4,5 yiv, tâu zôngv xor hlâu, xi măng cxiv uô ndêx thiêz tir tâu 3,5 tênhr. Zơưv Triệu Văn Nhơn, Phưv bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐ xã Tân Phượng, huyện Lục  Yên-tỉnh Yên bái puz pâuz: “Hlôngr njêx muôk chính quyênx tiv phaz thiêz pox nhuôk hâur xã, cur uô tsâus ntâu txos công ty thiêz Đeix nta suôz VN thax tsav Tây Bắc. Tul qox tâu cxiv uô ntơưv jos Khe Bín, taz sik txuôk muk tâu tas nro 5 jêx jos hâur thax tsav xã thiêz têx tiv phaz txơưr li xã Việt Tiến huyện Bảo Yên, Lào Cai”./.

Thừa Xuân-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

              Đros thiêz tsôngv box Hmôngz nhoz xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, suôz kênhx, sênhr chêr uô cêr lov jêv thâuv tưs tưz zuôr tsuv muôx hâur luz nênhx niêx hnuz. Chênhr viv li, txơưv ntêr niêx ntâu shông, đhâu têx phiv liv, taz sik kênhx cux tsênhv tâu por hưv, tuôr tsês đreiv hâur côngv thôngx tsi chiê pôngz plox, yênhx tsôngv box iz txux chi vênhx huôv jông, hu zâuv tsôngv kruô tuôx ndis shuôs têz qơưk uô si. Xar por hưv, tuôr tsês têx txux chi cêr nênhx vênhx huôv jông hâur thax tsav qơư, đros trâu huôv tsar ju lix, shông 2020, Câu lạc bộ kênhx Hmôngz jok Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường tâu yênhx lix, muôx 22 lênhx nênhs. Câu lạc bộ xênhz huôx tsi so hâur niêx ciêz. Xav txix thâuv tâu yênhx lix, câu lạc bộ cux tưz tâu luôs 2 chas thax tsav zâuv muk nthuôr uô cêr lov jêv nhoz ntâu qơư, đhâu ntơư ziv hnuz ziv hu zâuv tâu chôngz lênhx ntâu tus tuz nxeik hluôk cxaz chuôz. Zơưv Nhiêx Xênhv Hav, Phưv Chủ tịch Ủy ban xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu heik pâuz: “Têx lênhx nênhs txơưx yuôz kênhx, đhok uô kênhx hâur thax tsav xã Nùng Nàng tưz paz max câu lạc bộ huôv tsar thiêz uô tâu jông têx hâux lưv li heik sâuv. Hâur ntu đhâu câu lạc bộ tưz cơưv shâuv yuôz kênhx, đhiê kênhx thiêz por hưv tsês nênhs Hmôngz têx txux chi vênhx huôv jông tsi chiê pôngz plox. Hmôngz têx txux chi đhiê kênhx co tsênhv tâu tsôngv box tuôr tsês, huôv tsar uô tâu jông”./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC