Xor xưv faz Baz hnuz 24-5-2024
Thứ sáu, 11:08, 24/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 24-5-2024

          Nhiv no, tỉnh Lào Cai tưz cxênhx tsês tâu 1 cxênhz tỷ đeiv chiê uô hâux lưv hlôngr yiêz nhiêx shar lok hnuz xiêz 1/7 zuôr txos no. Taz sik, ntâu njiêz luv coaz tsôngv tsênhv tos txos Trung ương cuiz tênhv. Pos Hoàng Thị Hiền, Phưv tsar phongx seiz car nhiêx txiêx Sở tài chính tỉnh Lào Cai puz pâuz, côx hôiv tưz thôngx ziv uô chính sách nhiêx shar lơưr Nghị quyết 27 txix hnuz xiêz 1/7. Taz sik, têx tiv phaz tsênhv tos Chính phuv li Nghị định thiêz têx Bộ muôx lênhx coaz li Tài chính, Nội vụ li thông tư heik kriê yiêz chiê krêz uô: “Chính phuv zuôr cui tênhv phênhv nhiêx shar đros yênhx luôk hâux lưv uô; tiv 2 zos phênhv nhiêx txiêx chiê uô, hâur co cui tênhv tiv phaz li chor nhiêx txiêx tsuv taz por li chas. Tsov lơưr Nghị định co, Bộ zuôr heik kriê tsênhz mênhx đuô thiêx li tso tơưv tâu tiv phaz li têx njiêz luv”./.

An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

            Têz qơưk tsaz yênhx lok huôv tsar kinh tế-xã hội thax tsav tsôngv box heir nênhs tsơưs thiêz tox siêz ntu 2021-2030 fuô uô hâur thax tsav tỉnh Lai Châu tưz uô tâu truôx jông, txo grêk tsơưs ntâu têx ziv chuôz zis pluôs. Taz sik, đhâu 3 shông ntâu fuô uô, têx luôs hâux lưv co cux uô kênhz thiêz tsênhv muôx yưv iz cxiê tsi jông. Zơưv Trần Hữu Chí, Tsar Ban mênhx cxưx tỉnh Lai Châu heik pâuz, fuô uô têx dưv anr, hâux lưv tsênhv kênhz pir li tsưr ziv choz, thâuv txos tas hli 2/2024, Lai Châu nhiv kruôr muôz tâu xar muôx 1.300 tyv đeiv hâur hur si 4.800 ntâu tyv đeiv choz uô têx hâux lưv heik sâuv xưz: “Thax tsav tsôngv box heir nênhs tsơưs lok six tsơưs nênhs hâur tỉnh Lai Châu muôx luz nênhx txov nhêv, hâur ntu đhâu tỉnh Lai Châu tưz xav tinhv tâu. Chênhr viv li, tỉnh cux xav tinhv yưv pênhr uô tsuv uô jông, tsuv hu zâuv tâu têx doanh nghiệp, lênhx nênhs yưv pênhr li pênhr jos. Chênhr zos li heik co, thâuv fuô uô tsuv chuôz tsar qênhz yuôx, seiz kaz, ntâuk grê thiêz jux juk đơưk têx phiv liv, uô tsi tâu tsi tiêr. Đhâu ntơư thiêx uô tâu truôx jông cxuô luôs hâux lưv”./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

             Zos thax tsav qơư chos ntông nox txir lox tiv zix faz Bắc cux xưk li tas nro têz qơưk, đros yênhx puôk cxênhz tênhr txir iz shông, Sơn La tưz chuv tôngv sik côngv, heik kriê, krêz đar niêv ciêz sâu zuôr xiv huv, njênhs njôngr zuôr muôx tâu têx chiv cheix sâu tâu nju. Tỉnh Sơn La nhiv no muôx 82 cxênhz hecta ntông nox txir thiêz tsoz txir tuôz ziz, hâur co, mênhv chêx tưz sâu tâu zos 63 cxênhz 200 hecta, sâu tâu muôx nhos 378 cxênhz 530 tênhr. Txos hâur hlik hli 5, tas nro tỉnh Sơn La tưz muôs tâu muôx nhos 40 cxênhz tênhr txir ntông cxuô zav, tsiv grê tax 755 tỷ đeiv. Hâur co phênhv ntâu zos txir dâu tây, txir tsơưz, txir khơưz siêr nzor, txir lưv tsiz sôngz, txir trâuv nhux… Phênhv ntâu tâu têx doanh nghiệp, HTX sâu zuôr cungz trâu têx niêv ciêz lox nhoz têx tỉnh, thành phố sâuv tas nro têz qơưk thiêz muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk. Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch UB tỉnh Sơn La puz pâuz: “Tiv zix zos tsiv uô lơưr ploz tsênhr, chiê têx xiv huv muôs tơưv taz por têx ploz tsênhr VietGap, GlobaGap, tiv zix zos têx têz qơưk sâuv ntiêx têz li ploz tsênhr, nênhs sir zôngv li zoz qơưx. Yênhx lix têx thax tsav chos tuôv zênhv zoz qơưx sir zôngv qir zuôv. Sơn La cux tsưr tsix ntâu jiês cxơưz cxiz muôv muôs hâur têz qơưk, saz đrâuv têz qơưk thiêz chox xiv huv lok muôs hâur têx siêu thị…”./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

            Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên sir jos cov shông 2024 uô tiêr tsưr ziv chos 6 cxênhz ha tsoz Mắc Ca thiêz yênhx huyện chos ntâu Mắc Ca đuô hur si hâur tas nro têz qơưk. Shông 2023, đros thiêz tas nro cxix luôs chính trị têx sir jos, huyện Tuần Giáo tưz chos yiêz tâu zuôr xar 2 cxênhz tsoz Mắc Ca, muôx 2.800 chuôz zis cxaz chuôz. Têx têz Mắc Ca tưz chos tâu tsênhv hloz lox jông, chiêx 90% ntâu. Hâu nov huyện Tuần Giáo tso tơưv hâux lưv txos tas shông 2025, huyện zuôr muôx 8 cxênhz ntâu ha tsoz Mắc Ca, xav kror đruôz đraz iz chuôz zis muôx nhos 100 tsoz Mắc Ca. Ciês hâur shông no, huyện tưz yax kriê, vênhv tôngv tâu 5 cxênhz ntâu chuôz zis đas cir chos Mắc Ca, tsar ndê hur si têx ziv chuôz zis chos Mắc Ca hâur tas nro huyện xar muôx 8 cxênhz chuôz zis, tsav zuôr xar 50% jênh sôr uô kôngz nuv hâur thax tsav./.

Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC