Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-4-2022
Thứ năm, 10:25, 28/04/2022

Lào Cai chuôz tsar sik côngv chiê huôv tsar

Nhoz sâuv niêv cêr 279, buôk huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai zos qơư tsênhv ziv hnuz ziv muôx chôngz lênhx nênhs pâuz txos. Co zos yênhx tix tsi taz khov txos hâux lưv tuôr tsês vênhx huôv Tày reik đros têx luz tsêr lơưx chax chês, têx tul đêx nyiêz jông, têx đras liêx njuôz xiêz, mak tsênhv khov txos têx thax tsav thâuv Nghĩa Đô zos qơư ju lix jông nhoz Bảo Yên, Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) đros têx qơư muk ndis shuôk nhoz Hà Giang chiê tsôngv kruô tâu xeir tsov. Zơưv Đỗ Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã puz pâuz:

          “Zos Nghĩa Đô zos qơư tuôx txos lơưr kaz ciês mak lok six lax chiê huôv tsar. Taz sik chiê Nghĩa Đô nhoz hâur đruôz đraz, sik côngv hâur têx thax tsav mak zuôr zôngx ziv cxiv tsa tâu tsưr ziv ndis shuôk ju lix, paz Nghĩa Đô tâu sơưv têx muôx txix têx tiv phaz buôk co, txix co zôngx ziv huôv tsar đuô”.

          Vênhv thix sik côngv hâur ju lix tưz tâu tso tơưv cxôngx nzor nhoz Lào Cai. Đhâu yênhx côngz txix têx tsaz yênhx sik côngv thax tsav tsav ju lix 3 tỉnh Lào Cai- Yên Bái- Phú Thọ shông 2005; ju lix têx tỉnh Tây Bắc krêz đar đros têx zov chênhr txix shông ju lix Tây Bắc shông 2017, hâur ntu moz Covid-19 huôv xênhz, Lào Cai tror krêz đar qơư ju lix txix hâux lưv cir ntơưr sik côngv đros TPHCM, Ninh Bình. Zơưv Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở ju lix tỉnh Lào Cai heik:

          “Pêz tsênhv muôx têx sik côngv ju lix sâuv ntiêx têz li tsaz yênhx sik côngv hâur Lào Cai thiêz Châu Hồng Hà (Vân Nam-Trung Quốc) pêz cxiv tsa tsưr ziv ndis shuôk uô si 2 têz qơưk- 6 qơư tuôx txos; lok sik đros Aquitaine têz qơưk Pháp pêz sik hux jos cxiv tsa xiv huv, tuôr tsês vênhx huôv reik đros huôv tsar ju lix; lok sik đros Ấn Độ njuôs xav hâur hli 6 zuôr tsưr tsix Hnuz ntênhs vênhx huôv Ấn Độ nhoz Sa Pa”.

          Tsi taz ju lix, Lào Cai tsênhv muôx 3 kinh têr txơưr zos muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk, công nghiệp thiêz kôngz nuv. Têx hâux lưv no cux tâu xav tênhv tsuv sik côngv, paz txưv chiê muôx tâu iz kinh têr tas nro, chox Lào Cai yênhx tỉnh lok sik huôv tsar, tsênhv qơư logictic thax tsav ntu tov kaz no. Hâur jiês uô hâux lưv đros tỉnh Lào Cai nhiv kruôr đhâu, Bộ trưởng Bộ kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz Lê Minh Hoan puz pâuz, hâur kỷ nguyên 4.0 qơư huôv tsar tâu krêz đar; nhiv no kôngz nuv cux muôx ntâu vênhv thix tâu heik txos.

          “Pêz krêz đar huôv tsar kinh têr tsi taz nhoz Lào Cai xưz. Đros pưs txux zos tul qox txuôk khối ASEAN đros Trung Quốc, Lào Cai li tsưr ziv uô tsuv ndar txos tas nro thax tsav, thôngz cxuô têz qơưk. Thiêz cur njênhs njôngr Lào Cai zuôr uô tâu”.

          Thav ntơưv Diễn đàn yưv pênhr huôv tsar thax tsav trung du thiêz tox siêz faz Bắc tsưr tsix ntơưv Phú Thọ shông 2021, zơưv Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UB tỉnh Lào Cai xar tiêk, qơư tsov txos hâur têx cêr sik côngv zos chiê muôx qơư huôv tsar. Taz sik chiê uô tâu mak tsưr ziv zos lok six coaz tsôngv, tas nro tsuv reik đros njuôs xav cov jông.

          “Kror coaz tsôngv tiv zix zos qơư huôv tsar. Tiv 1 zos tsuv muôx qơư sik côngv lok kinh têr, tiv 2 zos sinh thái thiêz xã hội; tiv 3 zos chính sách thiêz thể chế. Thiêz tsuv njuôs xav thiêx muôx tâu têx qơư li co, xar muôx qơư huôv tsar jông pêz tsuv njuôs xav jông”.

          Nhiv no, Lào Cai tưz uô tiêr njuôs xav tỉnh Lào Cai ntu 2021-2030, ndar txos shông 2050. Lào Cai cux tưz uô tiêr njuôs xav thax tsav niêv đêx Liêz ntêr 128 cei cêr đhâu thax tsav. Têx nghị quyết, tsưr ziv huôv tsar kinh têr lơưr yênhx vênhv thix cux tâu tiv phaz tso tơưv, huv đros chinhz yênhx Nghị quyết 11 lok tsưr ziv huôv tsar KTXH, taz por côx phax txiv ngaz thax tsav trung du thiêz tox siêz Bắc Bộ nhiv kruôr tâu Bộ chính trị tso tơưv./.

(An Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv)

 

 

 

 

 

Têx yêz thâux gra txux chi muk trâu thax tsav tox siêz

Qir txix Thư viện tỉnh Sơn La, luz yêz thâux xa têx ntơưr tưz muk txos ntâu luz tsêr cơưv hâur chor xã Hua Nhàn, Mường Khoa, Song Pe thiêz Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La). Đrêk yêz ntơưv yar tiêx tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 Háng Đồng, krêz hlo trôngx yêz đros thiêz yênhx puô fâu ntơưr đaz nênhs, ntơưr phưx vưv cơưv txux chi tsênhv lok six yiêz, tas nro uô trâu chor nhuôs shux xênhz tox siêz muôx nzir cêr shir phaz, jông siêz.

Suôr Xênhv Lâux, shux xênhz lớp 9 tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên heik: Cur lok six nhiêv nhênhv ntơưr, seiz têx ntơưr uz no, taz sik chuôz zis txov nhêv viv li zuôr tsi tâu lok seiz, lok nhênhv. Chênhr zos li co, cur lok six shir phaz thâuv tâu kêr têx ntơưr nhênhv ntơưv thư viện tsêr cơưv thiêz đros cxaz chuôz têx hnuz hôiv nhênhv ntơưr, lok sik seiz têx ntơưr li no:

“Tâu kêr, tâu nhênhv thư viện têx ntơưr uz no tưz paz cur muôx nzir têx txux chi, pâuz ntâu zav đuô”.

Tsi tiêk thâux gra têx ntơưr muk li no chiê chor nhuôs tâu nhênhv têx ntơưr yiêz; tâu siz chuôs njiz, đros uô têx hâux lưv hơưv hnuz ntơưr VN (21/4), six hơưv no, Thư viện tỉnh Sơn La tsênhv muôz 400 ntâu fâu ntơưr puz trâu Thư viện tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 Háng Đồng. Cưk kriê Lộc Văn Hợi, tsêr cơưv cxênhx iz thiêz cxênhx 2 xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên heik pâuz: Zos iz tsêr cơưv tox siêz, 100% zos shux xênhz heir nênhs Hmôngz, phênhv ntâu têx chuôz zis txov nhêv li tuz nhuôs; chênhr viv li, iz fâu ntơưr puôr lênhx zos iz poz huv muôx liv thiêz jông trâu chor cưk kriê ntơưr, têx nhuôv shux xênhz hâur tsêr cơưv:

“Đhâu thâuv lênhk txeik Thư viện tỉnh têx ntơưr muôz puz, pêz tưz muôz tso trâu hâur thư viện tsêr cơưv, muôx tsưr ziv krêz trôngx trâu chor nhuôs muk kêr seiz nhênhv, nriêr pâuz nzir têx txux chi, tsưr ziv zuôr trâul txos. Tsêr cơưv cux tưz moz siêz cxiv uô qơư thư viện jông chiê têx nhuôs shux xênhz tuôx kêr ntơưr nhênhv, seiz zôngx ziv đuô”.

Niêx shông, Thư viện tỉnh Sơn La têx yêz thâux ntơưr li heik sâuv muk puz chor nhuôs shux xênhz seiz, nhênhv cux sir jos, shir phaz lus muk têx tsêr cơưv tox siêz txov nhêv hâur tỉnh. Tsi tiêk “thâux gra” têx txux chi, co tsênhv zos têx luz yêz gra đros cêr jông siêz, shir phaz, sik pheiz kênh phiv liv đros chor nhuôv shux xênhz tox siêz. Pos Lương Thị Loan, Phưv tsar Phongx phưx vưv thiêz cxiv tsa phôngz yaox, Thư viện tỉnh Sơn La heik pâuz:

“Thư viện tỉnh tưz tsưr tsix têx jiês heik kriê chor ntơưr heik sâuv, yax kriê lok vênhx huôv nhênhv ntơưr, phưx vưv yêz thâux têx ntơưr uz no trâu sơưr đơưk seiz, nhênhv ntơưv têx tsêr cơưv hâur huyện Bắc Yên. Thôngz đhâu hâux lưv uô no, pêz vav chiê siêz, zuôr xa tâu têx jông txos trâu chor nhuôs shux xênhz nhoz thax tsav tox siêz đêz đrôngs, txov nhêv hâur huyện Bắc yên heik taz, tỉnh Sơn La heik cxuô”./.

(Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC