Xor xưv faz Bắc hnuz 26-4-2022
Thứ ba, 10:32, 26/04/2022

Xar Làng Chiếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La muôx 100% zos tsôngv box mênhx cxưx Hmôngz, chor chuôz zis pluôs tsênhv yuôr chôngz, pox nhuôs luz nênhx ziv hnuz ziv njiz ntâu phiv liv. Hâur co, iz phênhv zos tiv chôngz lênhx nênhs tsik pâuz ntơưr, tsik muôx txux chi lok uô nox, huôv tsar kinh têr… xar tưz huiz tôngv tas nro cxiv luôs chinhr triv đros uô, yax kriê, paz trâu pox nhuôs jênhv pâuz ntâu đuô lok côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr. Hôiv cxơưz cxiz cơưv ntơưr sik côngv đros chor jêx jok thiêz chor tsêr cơưv ntơưr, đoanx hluôk nênhs, hôiv pox niêv…muôx ntâu tsưr ziv chiê hêik shux xênhz tuôx cơưv ntơưr. Cưk kriê Phạm Thị Ánh Nguyệt, nênhs sêiz car Tsêr cơưv cxênhx iz xar Làng Chiếu, huyện Bắc Yên puz pâuz:

“Khov sir jos uô côngz xưv cxơưz cxiz cơưv ntơưr thiêz ndar six hơưv paz trâu chor shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, têx shông cơưv đhâu tsêr cơưv tưz tsik muôx lênhx shux xênhz tưs tso ntơưr tsês; chor shux xênhz gruôs sir jos cơưv ntơưr muôx 98%; chor shux xênhz cơưv tiêr tsaz yênhx cơưv cxênhx iz muôx 99%”./.

(TTTB-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

 

Nhiv kruôr đhâu, Ủy ban thị xã Sa Pa đros Công ty dịch vụ ju lix cáp treo Fansipan Sa Pa tsưr tsix uô ntênhs hôiv cheix ntux sor Sa Pa shông 2022. No zos iz hâur têx xor xưv zov chênhr, zos iz kro jông hâur ntênhs hôiv 5 cheix Sa Pa shông 2022.

Tuôx trâu Sa Pa hâur six hơưv no, tsôngv kruô sơưr đơưk zuôr tâu đros uô ntênhs hôiv pax nyuô blêiv Fansipan 2022 đros thiêz njiêz luk “Fansipan-qơư pax tơưs jông jav sâuv ntar trôngz siêz, tâu ndis seiz vax pax nyuô blêiv lox yax VN, muôx nhos 50 cxênhz xưv phaz. Ntênhs hôiv pax nyuô blêiv Fansipan 2022 ntơư muôx 10 cxênhz ntâu zav pax nyuô blêiv, 1,5 ha têx pax nyuô blêiv lâul Sa Pa thiêz ntâu zav pax nyuô blêiv jông tâu zuôr saz đrâuv luôs 2 chas têz qơưk lol…../.

(Báo Lào Cai-Riê Lâux cxeik, nhênhv) 

 

 

 

Txix hnuz 20/4, Lai Châu piz kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19 trâu chor nhuôs zâu txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông jiês 1 trâu chor shux xênz lớp 5, 6 (muôx 11 shông) ntơưv têx qơưk cxax yuôx nhoz 8 huyện, thành phố. Tsưr ziv tso tơưv zos 95% ntâu chor nhuôs zâu  txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông txâuk cxuô kror chiê cxax yuôx sâuv thax tsav tỉnh tâu cxax yuôx txưv chor côngz yuôx phax moz Covid-19.

Đhâu nriêr pâuz, tas nro tỉnh muôx 83.850 lênhx nhuôs txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông muôx njêx muôs sâuv thax tsav tỉnh txâuk chiê cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19. Hâur co, chôngz tiv zix zos huyện Sìn Hồ muôx 15.906 lênhx nhuôs thiêz tsơưs tiv zix zos huyện Nậm Nhùn muôx 11.158 lênhx nhuôs. Hâur côngz xưv cxax yuôx jiês iz no txix hnuz 20-25/4, tas nro tỉnh zuôr kriz uô cxax yuôx trâu chor nhuôs muôx hnuz nhôngs siêz txos trâu kik taz por huv đros  trâu chor yuôx vắc xin tâu cungz muôz. Li co, zuôr kriz uô cxax yuôx trâu 6.100 lênhx nhuôs zâu muôx 11 shông ntơưv xar muôx 160 kror qơư cxax yuôx sâuv tas nro tỉnh./.

(BaoLC-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

 

 

Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhiv kruôr đros Cục Cảnh sát Hình sự-Bộ Công an ruôr por tsês tâu iz txuz cov sơưr đơưk đros yơưz phơưz nênhs fêv, ntêk tâu Nguyễn Trọng Điệp, xênhz shông 1985, nhoz ntơưv jok Trung Tâm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Hnuz xiêz 09/5/2019, Nguyễn Trọng Điệp trâul Công an huyện Văn Yên tik cêr cxâuv lok sâuv “huôz têx chuôz zênhx tav”. Đhâu qênhz yuôx, xav jênhv, Nguyễn Trọng Điệp tưz tso têk khiêr gâuv, tsi nhoz hâur thax tsav qơư. Đhâu co cơ quan Cảnh sát qênhz yuôx Công an huyện Văn Yên tưz tso tơưv Quyết tinhv yơưz phơưz Nguyễn Trọng Điệp sâuv tas nro têz qơưk.

Đros trâu Cục Cảnh sát Hình sự-Bộ Công an têx sir jos paz max, zar hnuz kêix 24/4/2022, chor nênhs uô hâux lưv yơưz phơưz tưz ntêk cxov tâu Nguyễn Trọng Điệp, thâuv tsênhv taz tov nhoz gâuv ntơưv jok Phù Lộc, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đhâu hlo thâuv ntêk tâu, Nguyễn Trọng Điệp tưz tâu chox lok trâu Công an huyện Văn Yên chiê muôz tik cêr cxâuv trơưk li chei têz qơưk cui tinhv./.

 (Thừa Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv) 

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC