Phênhv đas jos thiêz siv nênhx hnuz 27-4-2022
Thứ tư, 11:15, 27/04/2022

Điện Biên: Kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19 trâu chor nhuôs zâu txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông lơưr tsưr ziv “Kênhz thiêz truôx”

Tsêr cơưv cxênhx iz xar Thanh Luông, huyện Điện Biên muôx tas nro 537 lênhx shux xênhz. Pos Phạm Thị Hằng, nênhs sêiz car Tsêr cơưv Cxênhx iz xar Thanh Luông, puz pâuz: tiv zos qơư kriz uô cxax yuôx xuz thơưx ciês ntơưv tỉnh thiêz cux zos qơư kriz uô siv cxax yuôx viv li côngz xưv bax lok cxuô zav tâu tsêr cơưv bax uô lok six jông txix ntâu hnuz lok no. Shux xênhz puôr lênhx tâu phêiz qơư, nhoz siz cêv kuôk, njuôk shuôk jông lok đas jos uô ntêx thâuv zuôr cxax yuôx. Tas nro shux xênhz hâur bê ntơưr cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19 tưz tâu tsêr cơưv ntơưr zuôr ziv chênhv thiêz tâu chor uô niêv uô txir thôngx ziv chiê cxax yuôx.

“Saz tsêr cơưv ntơưr mak pêz tưz yax kriê, hêik trâu tas nro shux xênhz niêv, txir pâuz txos hâux lưv cxax yuôx thiêz 100% shux xênhz niêv txir puôr lênhx thôngx ziv chiê zuk têx mê nhuôv cxax yuôx. Chor shux xênhz cux lok six shir phaz, thâuv cxax tas pêz cux njiz thiêz nus mak shux xênhz cux hêik pâuz tsik muôx yưv têx phiv liv tưs”.

Zơưv Nguyễn Thế Cường, Giám đốc Tsênhv qơư Y têr huyện Điện Biên puz pâuz: đrâuv Tsêr cơưv cxênhx iz xar Thanh Luông, taz viv cux tưz kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19 trâu shux xênhz Tsêr cơưv cxênhx iz xar Thanh Nưa. Tas nro chor canr bôv uô côngz xưv cxax yuôx tưz puôr lênhx tâu kruôz kriê jông, muôx nzir txơưx jênhv, tsuôk tsưr tsix cxax yuôx thâuv tưz taz por tâu ngaz tuk. Ntơưv têx qơư cxax yuôx puôr lênhx bax cxix cxuô têx yuôx thiêz chuôz zênhx chiê chơưv paz tâu ciês zos muôx yưv têx phiv liv tưs…

“Tsưr ziv zos cxax txos tưs mak ngaz tuk txos co. Đros chor nhuôs zâu trâus moz Covid-19 tsik tâu muôx 3 hli mak nhiv no tsik tâu cxax yuôx, hok tas nro chor nhuôs txơưr mak puôr lênhx muôx chuôz zis, tsêr cơưv ntơưr thôngx ziv đros mak pêz zuôr cxax yuôx hur si. Txix nriêr pâuz lok bê ntơưr txos njuôk shuôk đas jos, hâux lưv cxax yuôx puôr lênhx tâu kriz uô huv zos lơưr Bôv Y têr tưz hêik kriê zos uô kênhz taz sik truôx jông”.

Tỉnh Điện Biên tưz tâu phêiz muôz 12.200 côngz yuôx vắc xin Moderna, chiê zôngv cxax trâu chor nhuôs txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông. Zơưv Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y têr tỉnh Điện Biên puz pâuz: Nganhx Y têr tưz kriz uô qênhz yuôx, nriêr pâuz uô bê ntơưr chor nhuôs zâu txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông ntơưv cxuô thax tsav qơư. Txos trâu nhiv no tưz uô tâu bê ntơưr muôx 101.370 lênhx nhuôs txâuk cxuô kror chiê cxax yuôx vắc xin. Chor uô niêv, uô txir thôngx ziv cxax yuôx trâu chor mê nhuôs hâur hnuz nhôngs txix 5 txos tsik tâu muôx 12 shông sâuv thax tsav tỉnh cxax yuôx vắc xin phax moz Covid-19 muôx txos 95% ntâu. Nhiv no tỉnh tsênhv tror njuôk xav têx yuôx vắc xin tsuv muôx chiê xa trâu Bôv Y têr pâuz chiê kriz uô cxax yuôx hâur tas nro thax tsav tỉnh:

“Tsưr ziv zos cxax txos tưs mak cxax cov tas thiêz ngaz tuk txos co, tsik uô sêi, cxax ntâu li ntu uô ntêx lơưv. Lok côngz xưv chơưv paz mak puôr lênhx muôx yêz lox nhoz tok trơưr ntơưv têx qơư cxax. Nhiv kruôr đhâu tỉnh tưz tâu muôz phêiz 12.200 côngz yuôx vắc xin mak tưz muôz phêiz trâu chor thax tsav qơư zov chênhr zos thành phố  Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo thiêz Mường Ảng thiêz nhiv no muôx oz huyện kriz uô cxax yuôx zos Mường Ảng thiêz Điện Biên. Huyện Mường Ảng muôx 3 kror qơư cxax yuôx, huyện Tuần Giáo thiêz thành phố Điện Biên Phủ cux piz kriz uô cxax yuôx txix hnuz 20/4. Zuôr txos no tâu muôz nzir 37.000 côngz yuôx vắc xin thiêz mak pêz zuôr kriz uô cxax yuôx hâur chor hnuz zuôr txos no”./.

(Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC