Wai lăng đang kơphê amăng bơyan pĕ pơhrui
Wai lăng đang kơphê amăng bơyan pĕ pơhrui

VOV4.Jarai- Kual Dap Kơdư glăk truh bơyan pĕ kơphê laih, rơngiao kơ hok mơ-ak bơyan kơphe mơboh, nua hai đĭ mơn, mơnuih ngă kơphê ăt ƀu suk dŏ dŏng ƀong huă ôh, yua dah hŭi arăng pĕ dŏp kơphê. Lu mơnuih lăi “Mơtah pơ sang tâ̆o hloh kơ tha pơ hmua”, anun jing hăt he pĕ kơphê lơ̆m glăk mơtah, aka ƀu tơsă abih. Tơlơi anai ngă kơphê hơmâo aset, amuñ răm mơn, tui anun arăng pơjuăt blơi rơgêh biă. Kiăng pơgăn hĭ, khŏm hơmâo hơdră pơhlôm rơnuk rơnua hơđong amăng bơyan pĕ kơphê.

Wai lăng đang kơphê amăng bơyan pĕ pơhrui

Wai lăng đang kơphê amăng bơyan pĕ pơhrui

VOV4.Jarai- Kual Dap Kơdư glăk truh bơyan pĕ kơphê laih, rơngiao kơ hok mơ-ak bơyan kơphe mơboh, nua hai đĭ mơn, mơnuih ngă kơphê ăt ƀu suk dŏ dŏng ƀong huă ôh, yua dah hŭi arăng pĕ dŏp kơphê. Lu mơnuih lăi “Mơtah pơ sang tâ̆o hloh kơ tha pơ hmua”, anun jing hăt he pĕ kơphê lơ̆m glăk mơtah, aka ƀu tơsă abih. Tơlơi anai ngă kơphê hơmâo aset, amuñ răm mơn, tui anun arăng pơjuăt blơi rơgêh biă. Kiăng pơgăn hĭ, khŏm hơmâo hơdră pơhlôm rơnuk rơnua hơđong amăng bơyan pĕ kơphê.

Prăk pơgang glai klô – Prăk djru neh wa pơđĭ kyar bơwih ƀong
Prăk pơgang glai klô – Prăk djru neh wa pơđĭ kyar bơwih ƀong

VOV4.Jarai – Bruă mă yua prăk pơgang glai klô djơ̆ bôh than amra ngă tui bruă hơđong bơwih ƀong, hrŏ trun ƀun rin, pơjing bruă mă hơđong kơjăp kơ sang anô̆ mơnuih ƀôn sang, plơi pla gum hrŏm wai lăng pơgang glai klô. Amăng hơdôm thun jê̆ hăng anai hrŏm hăng bruă lăi pơhing, pơsur hơdôm bôh sang anô̆, plơi pla ngă klă bruă pơgang hăng pơlar glai klô, Keh prăk pơgang hăng pơlar glai klô ăt đing nao mơn bruă pơtô brơi mơnuih ƀôn sang mă yua prăk pơgang glai klô djơ̆ bôh than pioh hrŏ thun rin tơpa, pơplih tơlơi hơdip mơda. Kơnang kơ anun, tơlơi hơdip mơda trơi pơđao rim hrơi truh hăng mơnuih ƀôn sang dô̆ hơdip mơda giăm glai klô, tơlơi pơmin pơgang glai klô ăt dưi pơđĭ tui mơn.

Prăk pơgang glai klô – Prăk djru neh wa pơđĭ kyar bơwih ƀong

Prăk pơgang glai klô – Prăk djru neh wa pơđĭ kyar bơwih ƀong

VOV4.Jarai – Bruă mă yua prăk pơgang glai klô djơ̆ bôh than amra ngă tui bruă hơđong bơwih ƀong, hrŏ trun ƀun rin, pơjing bruă mă hơđong kơjăp kơ sang anô̆ mơnuih ƀôn sang, plơi pla gum hrŏm wai lăng pơgang glai klô. Amăng hơdôm thun jê̆ hăng anai hrŏm hăng bruă lăi pơhing, pơsur hơdôm bôh sang anô̆, plơi pla ngă klă bruă pơgang hăng pơlar glai klô, Keh prăk pơgang hăng pơlar glai klô ăt đing nao mơn bruă pơtô brơi mơnuih ƀôn sang mă yua prăk pơgang glai klô djơ̆ bôh than pioh hrŏ thun rin tơpa, pơplih tơlơi hơdip mơda. Kơnang kơ anun, tơlơi hơdip mơda trơi pơđao rim hrơi truh hăng mơnuih ƀôn sang dô̆ hơdip mơda giăm glai klô, tơlơi pơmin pơgang glai klô ăt dưi pơđĭ tui mơn.

Kiăng jua gông ting ning dŏ hmư̆ na nao
Kiăng jua gông ting ning dŏ hmư̆ na nao

VOV4.Jarai - Tơlơi adoh đưm hăng djuai goong brô̆ jing gru grua hiam biă mă mơ̆ng rim djuai ania. Djuai ania kual Dap Kơdư ăt hơmâo gru grua hiam phara mơn mơ̆ng djuai goong brô̆ hăng tơlơi adoh đưm. Yua tơlơi hơdip rơnuk phrâo, hlăk ai ƀu hor đơi dong tah kơ bruă ngui ngor anai, jing ngă kơ gru grua amuñ rơngiă hĭ.

Kiăng jua gông ting ning dŏ hmư̆ na nao

Kiăng jua gông ting ning dŏ hmư̆ na nao

VOV4.Jarai - Tơlơi adoh đưm hăng djuai goong brô̆ jing gru grua hiam biă mă mơ̆ng rim djuai ania. Djuai ania kual Dap Kơdư ăt hơmâo gru grua hiam phara mơn mơ̆ng djuai goong brô̆ hăng tơlơi adoh đưm. Yua tơlơi hơdip rơnuk phrâo, hlăk ai ƀu hor đơi dong tah kơ bruă ngui ngor anai, jing ngă kơ gru grua amuñ rơngiă hĭ.

Tơlơi ngă sen ber Prap lui “Hrơi abih bang ba čơđai nao sang hră”
Tơlơi ngă sen ber Prap lui “Hrơi abih bang ba čơđai nao sang hră”

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi pơdă čơkă hrơi mơak akŏ pơdong kơnuk kơna dêh čar, abih bang pơwơ̆t glăi kơ bruă ba ană bă, čơđai muai nao hrăm hră thun hrăm phrâo 2023-2024. Rim sang anŏ hơmâo mơnuih nao hrăm hră čơđai muai truh thun hrăm hră prăp lui djop mơta gơnam kơ ană bă ană amôn ană tơčo mô yâo yak nao amăng thun hrăm phrâo hăng tơlơi hok kơdok mơak mơai. Ƀơi kual Dak kơdư, hrŏm hăng hơmâo tơlơi djru mơ̆ng ping gah hăng kơnuk kơna, ƀing tha plơi, khua ƀôn ăt đing nao pơtrut lu sang anŏ ngă hrŏm hrơi mơak abih bang ană plơi pla ba čơđai nao sang hră.

Tơlơi ngă sen ber Prap lui “Hrơi abih bang ba čơđai nao sang hră”

Tơlơi ngă sen ber Prap lui “Hrơi abih bang ba čơđai nao sang hră”

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi pơdă čơkă hrơi mơak akŏ pơdong kơnuk kơna dêh čar, abih bang pơwơ̆t glăi kơ bruă ba ană bă, čơđai muai nao hrăm hră thun hrăm phrâo 2023-2024. Rim sang anŏ hơmâo mơnuih nao hrăm hră čơđai muai truh thun hrăm hră prăp lui djop mơta gơnam kơ ană bă ană amôn ană tơčo mô yâo yak nao amăng thun hrăm phrâo hăng tơlơi hok kơdok mơak mơai. Ƀơi kual Dak kơdư, hrŏm hăng hơmâo tơlơi djru mơ̆ng ping gah hăng kơnuk kơna, ƀing tha plơi, khua ƀôn ăt đing nao pơtrut lu sang anŏ ngă hrŏm hrơi mơak abih bang ană plơi pla ba čơđai nao sang hră.