A Tin
A Tin

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “A Tin” gah djuai ania Sêdang akhan glăi tơlơi tơnap tap mơ̆ng pô tơdăm drit druai ƀun rin tơnap tap, ha jăn păn samơ̆ dô̆ hơdip klă, hmâo pran jua hiam, thâo kiăng khăp djop mơnuih. Yâo mơ-ak truh laih hăng ñu, tơdơi lu tơlơi lông amăng tơlơi hơdip mơda.

A Tin

A Tin

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “A Tin” gah djuai ania Sêdang akhan glăi tơlơi tơnap tap mơ̆ng pô tơdăm drit druai ƀun rin tơnap tap, ha jăn păn samơ̆ dô̆ hơdip klă, hmâo pran jua hiam, thâo kiăng khăp djop mơnuih. Yâo mơ-ak truh laih hăng ñu, tơdơi lu tơlơi lông amăng tơlơi hơdip mơda.

Tơlơi akhan drai ia Liêng Nung
Tơlơi akhan drai ia Liêng Nung

VOV4.Jarai – Drai ia Liêng Nung dŏng ƀơi ƀôn N’Jiêng, să Dak Nia, plơi prong Gia Nghĩa, tơring čar Dak Nông. Hăng sa anih nao čuă lăng gah Đang bơnga lŏn drŏn UNESCO Dak Nông, drai ia Liêng Nung hmâo gru pơjing pha ra. Jum dar drai ia lĕ glai kơmrong dô̆ hơnong hơđăp hăng lu phun kyâo sui thun hmâo pum kyâo tơ-ui, biă ñu jum dar drai ia lĕ anih dô̆ hơdip mơda mơ̆ng hơdôm bôh ƀôn lan neh wa djuai ania ƀiă hơđăp ƀơi anai Bơnông hăng Mạ.

Tơlơi akhan drai ia Liêng Nung

Tơlơi akhan drai ia Liêng Nung

VOV4.Jarai – Drai ia Liêng Nung dŏng ƀơi ƀôn N’Jiêng, să Dak Nia, plơi prong Gia Nghĩa, tơring čar Dak Nông. Hăng sa anih nao čuă lăng gah Đang bơnga lŏn drŏn UNESCO Dak Nông, drai ia Liêng Nung hmâo gru pơjing pha ra. Jum dar drai ia lĕ glai kơmrong dô̆ hơnong hơđăp hăng lu phun kyâo sui thun hmâo pum kyâo tơ-ui, biă ñu jum dar drai ia lĕ anih dô̆ hơdip mơda mơ̆ng hơdôm bôh ƀôn lan neh wa djuai ania ƀiă hơđăp ƀơi anai Bơnông hăng Mạ.

H’Dung Wai hăng H’Mai Dak
H’Dung Wai hăng H’Mai Dak

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “H’Dung Wai hăng H’Mai Dak” akhan kơ 2 čô adơi amai dô̆ sa bôh plơi. H’ Dung Wai hiam bơnai laih anun hmâo pran jua klă dong, bơ̆ H’Mai Dak lĕ pô sat laih anun pran jua ñu sat mơn. Khă hmâo H’Mai Dak plư pleč, ba mut amăng glai kơmrong, samơ̆ tuč rơnuč ñu H’Dung Wai ăt hmâo tơlơi hơdip yâo mơ-ak mơn hăng tum jơngum hăng sang anô̆. Lơm anun H’ Mai Dak sat tŭt khom gơgrong ba tơlơi sat răm yua kơ hơdip ƀu klă ngă sat kơ arăng.

H’Dung Wai hăng H’Mai Dak

H’Dung Wai hăng H’Mai Dak

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “H’Dung Wai hăng H’Mai Dak” akhan kơ 2 čô adơi amai dô̆ sa bôh plơi. H’ Dung Wai hiam bơnai laih anun hmâo pran jua klă dong, bơ̆ H’Mai Dak lĕ pô sat laih anun pran jua ñu sat mơn. Khă hmâo H’Mai Dak plư pleč, ba mut amăng glai kơmrong, samơ̆ tuč rơnuč ñu H’Dung Wai ăt hmâo tơlơi hơdip yâo mơ-ak mơn hăng tum jơngum hăng sang anô̆. Lơm anun H’ Mai Dak sat tŭt khom gơgrong ba tơlơi sat răm yua kơ hơdip ƀu klă ngă sat kơ arăng.

Čim kô̆
Čim kô̆

VOV4.Jarai

Čim kô̆

Čim kô̆

VOV4.Jarai